SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste suuruste ja toetuse taotluste vormide kinnitamine

Sotsiaaltoetuste suuruste ja toetuse taotluste vormide kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2018, 4

  Sotsiaaltoetuste suuruste ja toetuse taotluste vormide kinnitamine

  Vastu võetud 28.12.2017 nr 5

  Määrus kehtestatakse Kambja Vallavolikogu 19. detsembri 2017 määruse nr 7 “Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord” § 1 lõike 3 alusel.

  § 1.   Kinnitada Kambja valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste suurused järgnevalt:

    (1) sünnitoetuse I osa 250 eurot;

    (2) sünnitoetuse II osa 100 eurot;

    (3) matusetoetus 250 eurot;

    (4) küttetoetus 100 eurot;

    (5) ranitsatoetus 70 eurot;

    (6) laagritoetus 80 eurot;

    (7) eakate sünnipäevatoetus 30 eurot;

    (8) transporditoetus töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspension) saavale liikumispuudega isikule 50 eurot;

    (9) ravitoetus
    1) töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspensioni) saavale isikule retseptiravimite kompenseerimiseks kuni 60 eurot kalendriaastas;
    2) kuni 18-aastase lapse prillide hüvitamiseks 50% prilliklaaside maksumusest, prilliraamide maksumuse hüvitamise otsustab vallavalitsus sotsiaalosakonna juhataja või sotsiaaltöö spetsialisti ettepanekul, kuid mitte üle 100 euro kalendriaastas;
    3) nägemispuudega isiku juhtkoera ülalpidamiseks üks kord kvartalis 80 eurot;
    4) pikaajalise koduse hapnikravi saaja elektrienergia kulude katteks üks kord kuus 22 eurot.

  § 2.   Vallavalitsus otsustab sotsiaalosakonna juhataja või sotsiaaltöö spetsialisti ettepanekul järgmiste vajadusest lähtuvate toetuste määrad:

    (1) koolilõunatoetus;

    (2) õppetoetus;

    (3) toetus kriisiolukorra või õnnetusjuhtumi korral;

    (4) ühekordne peretoetus;

    (5) ravitoetus puudega lapsele ja puudega täiskasvanule meditsiiniliselt põhjendatud abivahendi ostmiseks või laenutamiseks;

    (6) transporditoetus liikumispuudega lapsele ja töötavale üle 16-aastase liikumispuudega isikule.

  § 3.   Kinnitada järgmised sotsiaaltoetuste taotluste vormid:

    (1) Sünnitoetuse taotlus (lisa 1)

    (2) Matusetoetuse taotlus (lisa 2)

    (3) Küttetoetuse taotlus (lisa 3)

    (4) Koolilõunatoetuse taotlus (lisa 4)

    (5) Ranitsatoetuse taotlus (lisa 5)

    (6) Õppetoetuse ja laagritoetuse taotlus (lisa 6)

    (7) Ühekordse peretoetuse taotlus, toetuse taotlus kriisiolukorra või õnnetusjuhtumi korral (lisa 7)

    (8) Ravitoetuse ja transporditoetuse taotlus (lisa 8)

    (9) Eakate sünnipäevatoetuse taotlus (lisa 9).

  § 4.   Tunnistada kehtetuks Ülenurme Vallavalitsuse 21. detsember 2015 määrus nr 11 “Sotsiaaltoetuste suuruste ja toetuste taotluste vormide kinnitamine”. Kambja Vallavolikogu 24. november 2016 määrus nr 58 “Sotsiaaltoetuste määrad 2017. aastal”.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tiit Lukas
  ehitusnõunik vallavanema ülesannetes

  Kristi Kull
  arendusjuht vallasekretäri ülesannetes

  Lisa 1  Sünnitoetuse taotlus

  Lisa 2  Matusetoetuse taotlus

  Lisa 3  Küttetoetuse taotlus

  Lisa 4  Koolilõunatoetuse taotlus

  Lisa 5  Ranitsatoetuse taotlus

  Lisa 6  Õppetoetuse ja laagritoetuse taotlus

  Lisa 7  Ühekordse peretoetuse taotlus, toetuse taotlus kriisiolukorra või õnnetusjuhtumi korral

  Lisa 8  Ravitoetuse ja transporditoetuse taotlus

  Lisa 9  Eakate sünnipäevatoetuse taotlus.

  /otsingu_soovitused.json