HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2018, 5

Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 27.12.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse väljaspool Lääne-Nigula valda asuvates huvikoolides õppivate Lääne-Nigula valla õpilaste huvihariduse toetamise kord.

  (2) Huvikool käesoleva määruse tähenduses on huvikooli seaduse alusel moodustatud kohaliku omavalitsuse üksuse asutus või erakooli seaduse alusel moodustatud eraõigusliku juriidilise isiku huvialakool, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis huvikoolina ning mis lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele pakub täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal.

§ 2.   Toetuse saamiseks esitatavad nõuded

  (1) Lääne-Nigula vald katab rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula vallas elavate kuni 19 aasta vanuste õpilaste tegevuskulud Haapsalu linna ja Märjamaa valla munitsipaalhuvikoolides - Haapsalu Kunstikoolis, Haapsalu Muusikakoolis, Läänemaa Spordikoolis, Haapsalu Noorte Huvikeskuses ning Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis.

  (2) Põhjendatud juhul ja kooskõlas huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kavaga võib vallavalitsus oma korraldusega katta ka teistes lähipiirkonna huvikoolides õppivate ja rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula vallas elavate kuni 19 aastaste õpilaste tegevuskulud kui on ilmnenud vajadus õpilaste huvitegevuse mitmekesistamiseks ja nimetatud huvikoolides õppimiseks on olemas avalik huvi. Huvihariduse toetuse maksmine toimub samadel alustel käesoleva määruse §-s 3 sätestatud tingimustega ja leping sõlmitakse huvikooli pidaja või omanikuga.

  (3) Põhjendatud juhul võib katta ka teistes Eesti Vabariigis registreeritud huvikoolides õppivate ja rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula vallas elavate kuni 19 aastaste õpilaste tegevuskulud vastavalt käesoleva määruse §-s 4 sätestatud tingimustele.

§ 3.   Toetuse määramine ja maksmine Haapsalu linna ja Märjamaa valla munitsipaalhuvikoolides õppivatele õpilastele

  (1) Huvihariduse toetus määratakse ja makstakse Haapsalu linna ja Märjamaa valla munitsipaalhuvikoolides õppivatele rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula vallas elavatele kuni 19 aasta vanustele õpilastele.

  (2) Toetuse maksmise aluseks on Haapsalu Linnavalitsuse või Märjamaa Vallavalitsuse poolt kinnitatud huvikooli õpilaskoha arvestuslik maksumus, Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kantud õpilaste nimekiri ning Haapsalu Linnavalitsuse või Märjamaa Vallavalitsuse ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse vahel sõlmitud leping.

  (3) Huvihariduse toetuse maksmine toimub Haapsalu Linnavalitsuse või Märjamaa Vallavalitsuse poolt esitatud igakuiste arvete alusel.

  (4) Vallavalitsus kontrollib igakordselt arvel märgitud õpilaste vastavust § 2 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

§ 4.   Toetuse määramine ja maksmine teistes huvikoolides õppivatele õpilastele

  (1) Käesoleva korra § 2 lõikes 3 nimetatud huvikoolis õppiva lapse vanem on kohustatud hiljemalt iga õppeaasta 15. septembriks esitama vallavalitsusele:
  1) vallavalitsuse poolt kehtestatud vormikohase taotluse.

  (2) Vallavalitsusel on põhjendatud vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt muude dokumentide esitamist.

  (3) Huvihariduse toetuse maksmise otsustab vallavalitsus korraldusega, toetuse maksmise aluseks on huvikooli pidaja või omaniku ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse vahel sõlmitud leping, Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kantud õpilaste nimekiri ja õppuri vanema sellekohane avaldus.

  (4) Huvihariduse toetuse maksmine toimub huvikooli pidaja või omaniku poolt esitatud igakuiste arvete alusel.

  (5) Vallavalitsus kontrollib igakordselt arvel märgitud õpilaste vastavust § 2 lõikes 3 sätestatud tingimustele.

§ 5.   Toetuse maksmise aruandlus ja toetuse maksmise lõpetamine

  (1) Järelevalvet toetuse maksmise ja toetuse kasutamise üle korraldab vallavalitsuse poolt määratud ametiisik.

  (2) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida informatsiooni huvikoolis õppija õppekava omandamise ja õppetöös osalemise kohta.

  (3) Lapsevanem on kohustatud koheselt vallavalitsust teavitama asjaoludest, mis tingivad huvihariduse toetuse maksmise lõpetamise.

  (4) Huvihariduse toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude (õppevõlgnevused, sagedane õppetööst puudumine) tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kalendripäevast.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Lääne-Nigula Vallavolikogu 26.02.2014. a määrus nr 16 „Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamise kord“ ja Noarootsi Vallavolikogu 17.03.2014. a määrus nr 7 „Huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajs.

Neeme Suur
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json