Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2018, 6

Lääne-Nigula valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Vastu võetud 27.12.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 6-7, § 21 lõike 1 ning § 28 lõike 31 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Lääne-Nigula valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise ning finantsjuhtimise kord sätestab Lääne-Nigula valla eelarve ülesehituse ja liigenduse, eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra ning aruandluse.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) eelarve – eelarveaasta põhitegevuse tulude ja kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuste plaan, mis on aluseks vastava aasta tegevuse finantseerimisele.
 2) kinnitatud eelarve – volikogu poolt eelarveaastaks kinnitatud eelarve.
 3) asutuste eelarve – vallavalitsuse poolt kinnitatud ametiasutuste ja hallatavate asutuste kasutus- ja vastutusalas olevad eelarved.
 4) osavalla eelarve - vallavalitsuse poolt kinnitatud osavaldade vanemate kasutus- ja vastusalas olevad eelarved.
 5) täpsustatud eelarve – vallavalitsuse poolt eelarveaasta jooksul eelarve muudatustega korrigeeritud kinnitatud eelarve, millega ei muutu kinnitatud eelarve tulem.
 6) lisaeelarve – vallavolikogu kinnitatud eelarve kogumahu suurenemisel või vähenemisel koostatud eelarve.

§ 3.  Eelarve ülesehitus ja liigendus

 (1) Eelarve koosneb osadest ja on kassapõhine. Alates 2019. aasta eelarvest minnakse üle tekkepõhisele eelarvele.

 (2) Eelarve osad on põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus.

 (3) Volikogu võib volitada vallavalitsust eelarvet detailsemalt liigendama.

 (4) Osavalla eelarve kirjeldatakse valla eelarves iseseisva osana.

 (5) Täpsustatud ja hallatavate asutuste eelarves liigendatakse üldjuhul eelarve osad avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi kontoplaanis toodud tegevusalade ja kontogruppide lõikes. Lubatud on kasutada eelarve liigendamisel Lääne-Nigula valla raamatupidamise sise-eeskirjas toodud alategevusalasid ja (ala)kontosid.

§ 4.  Eelarve menetlemise üldised põhimõtted

  Eelarve menetlemisel arvestatakse järgnevaid põhimõtteid:
 1) valla arengukava ja eelarvestrateegiat arvestades kehtestab vallavalitsus eelarve eelnõu vormid 1. juuniks;
 2) valla asutused, osavaldade vanemad ja teised alaeelarvete vastutajad esitavad eelseisva eelarveaasta finantseerimisvajadused majandusliku sisu lõikes koos seletuskirjaga kulude põhjenduse, otstarbekuse ja seadustele vastavuse kohta vallavalitsusele eelarveaastale eelneva aasta 30. septembriks (või sellele eelneval tööpäeval);
 3) kui eelarve eelnõus nähakse ette kulutusi alustatavatele ehitustele või programmidele, tuleb eelarve eelnõule lisada arvestused ja põhjendused nende kulude üldsumma ja jaotuse kohta kõigi tulevaste eelarveaastate lõikes. Alustatava ehituse puhul tuleb lisada ka arvestused valmiva ehituse sisustamise ja majandamise kulude kohta;
 4) valla asutused ja teised alaeelarvete eest vastutavad isikud esitavad eelarve eelnõu koostamiseks omatulude eelnõu 30. septembriks;
 5) teised juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad saavad esitada taotlusi vallaeelarvest toetuste saamiseks hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1.oktoobrini kui toetusi käsitlevates volikogu määrustes pole sätestatud teist tähtaega.
 6) Eelarve eelnõud menetletakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, Lääne-Nigula valla põhimääruses sätestatud korras, arvestades käesolevas määruses olevaid erisusi.

§ 5.  Eelarve eelnõu koostamine ja vastuvõtmine

 (1) Eelarve eelnõu koostamist korraldab vallavalitsus, kes teatab eelseisva eelarveaasta majandusliku ja sotsiaalse arengu prognoosi põhjal igale eelarveliste vahendite kasutajale tema kulude piirsumma. Vahendite kasutajad esitavad oma täpsustused ja vastulaused koos ettepanekutega.

 (2) Eelarve peab olema tasakaalus. Iga ettepanek eelarve või eelarve eelnõu muutmiseks või tagasilükkamiseks tuleb esitada koos põhjendatud tulude või kulude muudatuste reaalsete katteallikate ära näitamisega.

 (3) Eelarve eelnõule lisatakse täiendavalt seaduses ettenähtule ka ülevaade laenude võtmise piirmäära ja laenude võtmise võimaluste kohta lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest.

 (4) Eelarve eelnõu koostamiseks kinnitab vallavalitsus hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks eelarve koostamise lähteseisukohad, arvestades valla arengukava ja teisi antud valdkonda reguleerivaid volikogu õigusakte investeeringute, töötasufondi, vallapoolsete sotsiaaltoetuste ja mittetulundusühingutele eraldatavate toetuste määrasid.

 (5) Lähtudes eelarve koostamise põhimõtetest esitab vallavalitsus volikogule eelarve eelnõu hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. detsembriks. Eelarve eelnõu koos seletuskirjaga edastatakse eelnevalt arvamuse avaldamiseks osavallakogudele. Osavallakogu esitab oma arvamuse 2 nädala jooksul alates eelarve eelnõu saamisest. Osavallakogu arvamus lisatakse volikogule esitatavale eelarve eelnõu seletuskirjale.

 (6) Eelarve eelnõu esimese lugemise seletuskirjas sisaldub:
 1) eelmise aasta eelarve ja selle täitmine, käesoleva aasta eelarve ja üheksa kuu täitmine, eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulud ja kulud ning finantseerimistehingud vastavalt nende liigendusele.
 2) võetud laenudest tulenevad kohustused eelseisvate eelarveaastate lõikes.
 3) ületulevad ja üleminevad kohustused.
 4) osavallakogude arvamused eelarve eelnõu kohta
 5) investeeringud piirkondade kaupa.

 (7) Eelarve eelnõu teisel lugemisel näidatakse seletuskirjas eraldi ettepanekud, mis ei olnud eelarve eelnõus kajastatud.

 (8) Eelarve võetakse vastu teisel lugemisel kui volikogu ei otsusta saata eelarvet kolmandale lugemisele. Eelarve võetakse vastu määrusega.

 (9) Eelarve kassatagavara suuruseks on 200 000 eurot. Kassatagavara kasutab vallavalitsus tulude laekumise viibimisel eelarve kulude katmiseks ja see tuleb taastada volikogu poolt määratud suuruseni samal eelarveaastal.

§ 6.  Eelarveaasta alguseks vastu võtmata eelarve

  Eelarveaasta alguseks vastu võtmata eelarve korral lähtub vallavalitsus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-st 24.

§ 7.  Eelarve täpsustamine ja lisaeelarve

 (1) Vallavalitsus kinnitab kuu aja jooksul peale volikogus eelarve kinnitamist asutuste kasutus- ja vastutusalas oleva(d) eelarve(d), määrates eelarve(te) kasutaja ja vastutaja.

 (2) Osavalla ja hallatava asutuse kasutus- ja vastutusalas oleva(te) eelarve(te) piires kulude ümberjaotamise, täiendava tulu kasutamise ja sihtotstarbeliste eraldatud vahendite lisamise vajaduse otsustab eelarve kasutaja ja vastutaja, esitades vastavasisulise põhjendatud taotluse vallavalitsusele kinnitatud eelarve eelnõu vormil.

 (3) Vallavalitsus kinnitab korraldusega § 7 lg 2 eelarve täpsustused, informeerides sellest volikogu.

 (4) Lisaeelarve eelnõu koostamine, menetlemine ja vastuvõtmine toimub kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, Lääne-Nigula valla põhimääruse ja käesoleva korra alusel.

§ 8.  Eelarve täitmine

 (1) Eelarve täitmist korraldab vallavalitsus.

 (2) Eelarve täitmise eest vastutavad hallatavas eelarves määratud eelarve kasutajad ja vastutajad.

 (3) Eelarveliste vahendite kasutaja peab eelarvelisi vahendeid kasutama eesmärgipäraselt, majanduslikult ja säästlikult.

 (4) Eelarve kasutaja peab eelarve täitmisel kinni pidama eelarvest, sealhulgas tuleb maksimaalselt tagada eelarves kavandatud tulu laekumine.

 (5) Vallavalitsus võib anda juhiseid eelarve täitmiseks ja kehtestada eelarveaasta sees eelarve jaotuse muutmisele piiranguid:
 1) vallavalitsus võib piirata eelarves ettenähtud väljaminekute tegemist eelarve täitmise käigus, kui tulud laekuvad väiksemaks mahus kui kavandatud.
 2) väljaminekute tegemise piiramise otsustab vallavalitsus korraldusega, määrates ära, millises mahus ja milliseid väljaminekuid võib teha.
 3) väljaminekute tegemist võib piirata kuni lisaeelarve vastuvõtmiseni või ajani, mil selgub tulude laekumise taastumine eelarves kavandatud mahus.

§ 9.  Majandusaasta aruande koostamine, menetlemine ja kinnitamine

 (1) Majandusaasta aruande koostamist koordineerib eelarve ja raamatupidamise osakond.

 (2) Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused esitavad 30. aprilliks vallavalitsusele kinnitatud majandusaasta aruande koos vandeaudiitori aruandega.

 (3) Majandusaasta aruande koostab ja kiidab heaks vallavalitsus, lisades majandusaasta aruande juurde protokollilise otsuse.

 (4) Vallavanem kinnitab majandusaasta aruande koos vallavalitsuse heakskiiduga.

 (5) Vallavalitsus esitab auditeeritud, heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks.

 (6) Enne majandusaasta aruande kinnitamist volikogu poolt vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon arvamust majandusaasta aruande kohta, samuti teeb vajadusel ettepanekuid omavalitsuse sisekontrolli parandamise osas.

 (7) Vallavolikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks otsusega.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Lääne-Nigula Vallavolikogu 16.06.2016 määrus nr 16 „Lääne-Nigula valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“.

 (2) 2018. eelarve menetlemisel ei järgita § 5 lõikes 5 sätestatud menetluskorda ning lähtudes Haldusreformi seaduses sätestatud erandlikust eelarve üleandmise tähtajast edastatakse eelarve üheaegselt volikogule ja osavallakogudele hiljemalt 31. detsembriks 2017.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json