Teksti suurus:

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Lääne-Nigula vallas

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2018, 7

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Lääne-Nigula vallas

Vastu võetud 27.12.2017 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lõike 2, planeerimisseaduse § 124 lõike 10, § 128 lõike 1, § 134, § 139 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 28, § 35 lõike 2, § 39 lõike 1, § 42 lõike 2, § 47 lõike 3, § 51 lõike 1, § 94 lõike 1, § 99 lõike 2, § 101 lõike 1, § 103 lõike 7, § 105 lõike 1, § 107 lõike 1, § 130 lõike 1 ja 2, § 124 lg 3; § 126 ja § 127 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise jaotust Lääne-Nigula vallas.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) vallavalitsus – Lääne-Nigula Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt moodustatav kollegiaalne täitevorgan;
  2) valla ametiasutus – Lääne-Nigula Vallavalitsus või osavalla valitsus kui valla ametiasutus, mille ülesandeid käesoleva määruse tähenduses täidab valla ametiasutuse ametnik, kelle pädevuses on vastavalt ametijuhendile ehitus- ja planeerimisvaldkonna konkreetsete üksikülesannete lahendamine.

2. peatükk Planeerimisseaduse rakendamine 

§ 3.   Volikogu pädevus

  Volikogu pädevuses on:
  1) õigusaktidega volikogu ainupädevusse antud otsustused planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel;
  2) üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, detailplaneeringu vastuvõtmine ning kehtestamine;
  3) üleriigilise planeeringu menetlemisel põhjendatud huvi korral vallapoolsete ettepanekute esitamine ning planeeringule arvamuste andmine maakonnaplaneeringu, valla naabrusse jäävate kohalike omavalitsusüksuste üldplaneeringu ja riiklikult tähtsa ehitise asukohta määrava planeeringu kooskõlastamise otsustamine;
  4) asjaõiguse omandamiseks sundvalduse seadmise taotlemine.

§ 4.   Vallavalitsuse pädevus

  Vallavalitsuse pädevuses on:
  1) üldplaneeringut mittemuutva detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine ning detailplaneeringu vastuvõtmine;
  2) üldplaneeringut mittemuutva detailplaneeringu kehtestamine, välja arvatud seadusega volikogu ainupädevusse antud erijuhtudel;
  3) üldplaneeringu seletuskirjas sätestatud kaalutlusõiguse korral konkreetse piirangu rakendamise üle otsustamine juhul, kui otsustus pole õigusaktiga jäetud volikogu ainupädevusse;
  4) planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalike arvamuste osas seisukoha võtmine. Vallavalitsus informeerib volikogu poolt vastuvõetud planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamustest volikogu vastavat komisjoni ja osavallakogu;
  5) seaduses sätestatud valla ametlike teadete avaldamise kohaks oleva vastava ajalehe määramine;
  6) huvitatud isikuga halduslepingu sõlmimise otsustamine planeeringu koostamise või koostamise tellimise üleandmiseks;
  7) halduslepingu sõlmimise otsustamine huvitatud isikule detailplaneeringukohase avalikuks kasutamiseks mõeldud tehnilise infrastruktuuri ja avaliku ruumi objektide väljaehitamise õiguse ning kohustuse üleandmise kohta;
  8) planeerimisseaduse paragrahv 125 lõikes 5 sätestatud juhtudel otsustuste tegemine;
  9) planeerimisseaduses ning muudes planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine;
  10) ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine üld-, eri- ja detailplaneeringu koostamise ajaks.

§ 5.   Valla ametiasutuse pädevus

  Valla ametiasutuse pädevus planeerimisvaldkonna korraldamisel:
  1) üld-, detail-, eri- ja teemaplaneeringu koostamise korraldamine;
  2) üld-, detail-, eri- ja teemaplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamine, üldplaneeringu puhul keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse koostamine;
  3) üld-, detail-, eri- ja teemaplaneeringu algatamiseks, vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks vallavalitsuse korralduse või volikogu otsuse eelnõu ettevalmistamine;
  4) vallavalitsuse nimel seaduses sätestatud informatsiooni avaldamine ja vajalike teadete saatmine üld-, detail-, eri- ja teemaplaneeringu algatamise ja kehtestamise, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise aja ning koha kohta;
  5) üld-, detail-, eri- ja teemaplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise, planeeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste kohta avaliku arutelu korraldamine;
  6) üld-, detail-, eri- ja teemaplaneeringu projekti kooskõlastamise korraldamine;
  7) ndetailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel planeeringus paranduste ja täienduste tegemise vajalikkuse otsustamine;
  8) kehtestatud planeeringute säilitamise ja huvitatud isikutele kättesaadavuse korraldamine;
  9) riiklikult tähtsa ehitise asukoha ettepaneku üle läbirääkimiste pidamine ja riiklikult tähtsa ehitise asukohta määrava planeeringu koostamises osalemine;
  10) kehtestatud planeeringute järgimise ja elluviimise tagamine;
  11) planeerimisseaduse § 125 lõigetes 5 ja 6 sätestatud juhtudel vallavalitsuse korralduse eelnõu ettevalmistamine.

§ 6.   Osavallakogu ja kogukonnakogu pädevus

  Osavallakogu ja kogukonnakogu kaasatakse üld-, eri- ja detailplaneeringute koostamisprotsessi lähtuvalt planeerimisseaduse § 76 lg 2, § 99 lg 2 ja § 127 lg 2.

§ 7.   Detailplaneeringu koostamise algatamise avalduse esitamine

  (1) Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegemisel esitatakse vormikohane avaldus vallavalitsusele. Avalduse vorm kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Avaldusele lisatakse:
  1) taotletava planeeringuala geodeetiline alusplaan (selle olemasolul);
  2) taotletava detailplaneeringu eesmärkide kirjeldus koos eskiislahendusega;
  3) tootmisehitiste planeerimisel kavandatava tootmistegevuse kirjeldus.

  (3) Üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise algatamise avaldusele lisatakse seletuskiri, milles põhjendatakse üldplaneeringu muutmise vajadust.

3. peatükk Ehitusseadustiku rakendamine 

§ 8.   Vallavalitsuse pädevus

  Ehitusseadustikus kohaliku omavalitsuse üksusele pandud pädeva asutuse ülesandeid Lääne-Nigula vallas täidab vallavalitsus järgmiste ülesannete osas:
  1) ehitusloakohustusliku hoone (va üksikelamud, suvilad ja nende abihooned) või olulise avaliku huviga rajatise projekteerimistingimuste andmine;
  2) kohaliku tee projekteerimistingimuste andmine koos liikluskorralduse nõuetega;
  3) eratee avalikuks kasutamiseks määramine;
  4) projekteerimistingimuste, ehitusloa, kasutusloa välja andmisest keeldumise otsustamine;
  5) puurkaevu asukoha kooskõlastamisest keeldumise otsustamine;
  6) ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku määramine;
  7) muude ehitusseadustikus ning ehitusvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse üksusele antud ülesannete (näiteks kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine) täitmine;
  8) projekteerimistingimuste, ehitusloa ja kasutusloa menetlusel keskkonnamõju hindamise algatamise või mittealgatamise otsustamine;
  9) avaliku veekogu kaldaga püsivalt ühendatud ehitise projekteerimistingimuste, ehitusloa ja kasutusloa andmine.

§ 9.   Valla ametiasutuse pädevus

  (1) Valla ametiasutuse pädevuses ehitusvaldkonna korraldamisel on:
  1) projekteerimistingimuste koostamine ja avalikustamine;
  2) projekteerimistingimuste andmine välja arvatud § 8 punktis 1 nimetatud juhul;
  3) kohaliku tee projekteerimistingimuste menetlemine koos liikluskorralduse nõuetega;
  4) ehitusloa ja kasutusloa taotluste ning ehitus- ja kasutusteatise menetlemine;
  5) ehitusloa andmise otsustamine;
  6) kasutusloa andmise otsustamine;
  7) puurkaevu ja -augu asukoha kooskõlastamine või kooskõlastamisest keeldumine;
  8) puurkaevu ja -augu ehitusloa ja kasutusloa menetlemine;
  9) puurkaevu ja -augu ehitusloa ja kasutusloa andmise otsustamine;
  10) puurkaevu ja -augu kasutusteatise menetlemine;
  11) tee ehitusloa ja kasutusloa taotluste ning ehitus- ja kasutusteatise menetlemine:
  12) teeregistri pidamisega seonduvate kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine;
  13) kohaliku tee ehitus- ja kasutusloa andmise otsustamine;
  14) ehitisregistrisse andmete sisestamine ja väljavõtete tegemine;
  15) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine ning vajadusel selleks ekspertiiside tegemise korraldamine;
  16) vajadusel ehitusprojekti vastavuse kontrollimiseks ekspertiiside tegemise korraldamine;
  17) ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise korraldamine;
  18) andmete esitamise teatiste menetlemine;
  19) ehitusuuringute aruannete säilitamise korraldamine;
  20) ehitus- ja kasutusloa andmisega ning ehitus- ja kasutusteatise menetlemisega seotud dokumentide säilitamine;
  21) projekteerimistingimuste, ehitusloa ja kasutusloa väljastamisele eelneva keskkonnamõju hindamise kohta teate avaldamine,

  (2) Lääne-Nigula Vallavalitsuses kui ametiasutuses annab ametiasutuse pädevuses oleva haldusakti ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja pädeva ametniku ettepanekul, osavalla haldusterritooriumil asuva objekti korral osavalla vanem pädeva ametniku ettepanekul. Lõike 1 punktides 3 ja 11-13 nimetatud kohalike teedega seotud küsimustes annab haldusakti teede- ja kommunaalnõunik.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Lääne-Nigula Vallavolikogu 27.08.2015 määrus nr 13 „Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Lääne-Nigula vallas", Kullamaa Vallavolikogu 26.02.2010 määrus nr 8 „Kullamaa valla ehitusmäärus“, Noarootsi Vallavolikogu 21.09.2015 määrus nr 39 „Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest ja liiklusseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json