Teksti suurus:

Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2018, 15

Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend

Vastu võetud 20.12.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks vallavalitsuse teenistujate töö tasustamise korraldus, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted, et tagada õiglane ja arusaadav tasusüsteem.

  (2) Palgajuhend tagab, et igal teenistujal on selgus, millistest komponentidest tema palk või töötasu koosneb, milline on nende osakaal kogupalgas ning kuidas ja mille alusel tema palk või töötasu kujuneb.

§ 2.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja – Viljandi vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
  2) teenistuskoht – vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ja struktuuris ettenähtud ameti- või töökoht;
  3) ametnik - isik, kes on Viljandi vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud vallavalitsuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu. Ametnik on ametisse nimetatud avaliku teenistuse seaduse alusel;
  4) töötaja - isik, kes on võetud vallavalitsuse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel;
  5) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise (valveaeg, ületunnitöö, töötamine ööajal ja riigipühal) eest makstavatest lisatasudest ning lisatasust puuduva ametniku ülesannete täitmise eest;
  6) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise (valveaeg, ületunnitöö, töötamine ööajal ja riigipühal) eest makstavatest lisatasudest ning lisatasust puuduva ametniku ülesannete täitmise eest;
  7) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal, mis määratakse ametniku puhul vallavanema käskkirjaga ja töötaja puhul lepitakse kokku töölepingu sõlmimisel.
  8) muutuvpalk – teenistuja palga või töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta preemiana või lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest;
  9) tulemuspalk - muutuvpalga üks komponent, mida võib teenistujale maksta silmapaistvate tulemuste eest seatud eesmärkide saavutamisel;
  10) preemia - ühekordne tasu teenistuja tunnustamiseks kauaaegse laitmatu teenistuse või erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
  11) lisatasu – palgale või töötasule lisaks makstav täiendav tasu puuduva teenistuja ülesannete täitmise ning ületunnitöö, valveaja, öötöö ja riigipühadel töötamise eest.

§ 3.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokkuleppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ja palgajuhendist.

  (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu sarnastest põhimõtetest lähtuvalt.

  (3) Palga või töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka või töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid. Tööajanormist lühema tööaja kehtestamise korral arvestatakse palka või töötasu proportsionaalselt tööl oldud ajale.

  (4) Teenistujate tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

  (5) Vallavalitsus võib ametniku palgast kinni pidada vallavalitsuse arvel tehtavate kulude kehtestatud limiiti ületava summa, samuti ametnikule makstud ettemakse, mille ametnik peab vallavalitsusele tagastama. Töötaja puhul on selleks vajalik töötaja kirjalik nõusolek.

  (6) Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse vallavalitsuse tööjõukulude eelarvet.

§ 4.   Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast;
  3) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest ning ületunnitöö, valveaja, öötöö ja riigipühadel töötamise eest.

§ 5.   Teenistujate põhipalk, põhipalgagrupid ja põhipalgavahe

  (1) Teenistujale põhipalga määramisel või kokku leppimisel lähtutakse tema teenistuskoha teenistusgrupile vastavast põhipalgagrupi kalendrikuu põhipalgavahemikust.

  (2) Vallavalitsuse teenistuskoha teenistusgrupid on jagatud põhipalgagruppideks. Igale põhipalgagrupile vastab põhipalgavahemik, mis määrab vastavasse põhipalgagruppi kuuluvate teenistuskoha teenistusgruppide kalendrikuu põhipalga miinimummäära ja maksimummäära. Teenistuskoha teenistusgruppide põhipalkade vahemikud täistööajaga töötamise korral on järgmised:

PõhipalgagruppPõhipalgavahemik kalendrikuus (eurodes)Teenistuskoha teenistusgrupp
MiinimummäärMaksimummäär
IVabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär1400Töölised
II7001400Nooremspetsialistid
III8001800Keskastmespetsialistid
IV11002400Tippspetsialistid
V14002600Juhid

  (3) Ametisse nimetamisel või töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku teenistuja põhipalk katseajal. Katseajal võib määrata teenistuja põhipalgaks tema teenistuskoha teenistusgrupile ettenähtud põhipalgagrupist madalama palga.

§ 6.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta:
  1) tulemuspalgana;
  2) lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest;
  3) preemiana kauaaegse laitmatu teenistuse või erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

  (2) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

  (3) Tulemuspalka makstakse eelnevalt seatud eesmärkide silmapaistva saavutamise eest. Eesmärkide ja tulemuste loetelu, mille eest on võimalik maksta tulemuspalka ning soovitava tulemuse ja täitmise ajakava lepivad teenistuja ja vahetu juht kokku arengu- ja hindamisvestlusel ning see fikseeritakse teenistuja arengu- ja hindamisvestluste kokkuvõttes, mis peab olema kooskõlastatud struktuuriüksuse juhiga.

  (4) Tulemuspalka ei maksta:
  1) teenistujale katseajal;
  2) teenistujale, kelle teenistussuhe oli tulemustasu maksmise aluseks oleva hindamisperioodi jooksul peatunud üle poole hindamisperioodist;
  3) ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal;
  4) töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

  (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

  (6) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse ning lisatasu suurus.

  (7) Teenistujale võib kauaaegse laitmatu teenistuse või erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat.

  (8) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

  (9) Ettepaneku teenistuja tulemuspalga suuruse kohta teeb teenistuja vahetu juht vastava valdkonna abivallavanema kaudu.

  (10) Teenistujale tulemuspalga maksmise ja selle suuruse või mittemaksmise otsustab vallavanem.

§ 7.   Puuduva teenistuja ülesannete täitmine

  (1) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse lisaks põhipalgale lisatasu (edaspidi nimetatud asendustasu), kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Puuduva teenistuja asendamisel teenistuja haiguse ajal kauem kui 5 tööpäeva järjest eeldatakse, et võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormus oluliselt suureneb, ning asendajale makstakse asendustasu kuni 30% asendatava teenistuja põhipalgast.

  (3) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, säilitatakse tema senine palk. Kui asendatava teenistuja palk on suurem, makstakse asendajale suuremat palka.

§ 8.   Põhipalga määramise kord

  (1) Ametniku põhipalk määratakse vallavanema käskkirjaga.

  (2) Töötaja põhipalk lepitakse töötaja ja vallavanema poolt kokku töölepingus või selle lisas. Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu määratakse vallavanema käskkirjaga.

  (3) Muutuvpalga, lisatasude ja preemia maksmise aluseks olev vallavanema käskkiri peab olema põhjendatud.

  (4) Teenistujale ületunnitöö tegemine, ööajal töötamine või riigipühal töötamine hüvitatakse ametniku taotlusel täiendava vaba aja andmisega ületunnitööga võrdses ulatuses.

§ 9.   Põhipalga maksmise aeg ja viis

  (1) Põhipalka makstakse üks kord kuus töötatud kuu 30. kuupäeval (palgapäev), väljaarvatud veebruarikuu kui palgapäev on 28. kuupäeval. Vallavalitsus kannab põhipalga teenistuja määratud pangakontole.

  (2) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse põhipalk välja sellele eelneval tööpäeval.

  (3) Teenistujale väljastatakse teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta elektrooniliselt.

§ 10.   Puhkusetasu

  (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korra alusel.

  (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovil järgmisel palgapäeval, mille kohta esitab teenistuja vastava avalduse vähemalt 3 kalendripäeva enne puhkuse algust vanemraamatupidajale. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

§ 11.   Haigushüvitise maksmine

  Ametnikule ja töötajale makstakse haigushüvitist haigestumise või vigastuse korral töövõimetuslehe alusel teise kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70% ametniku keskmisest palgast ja töötaja keskmisest töötasust.

§ 12.   Sotsiaalsed garantiid

  (1) Teenistujale võib maksta toetust isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul.

  (2) Isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul makstava toetuse maksmise juhud ja suuruse määrab kindlaks vallavanem.

  (3) Teenistuja teenistusest lahkumisel vanaduspensionile jäämise tõttu või ametikohale mittevastava tervisliku seisundi või pikaajalise töövõimetuse tõttu makstakse talle toetust lisaks seaduses ettenähtule kuni kolme kuu põhipalga ulatuses, kui teenistuja on töötanud valla ametiasutuses vähemalt viis viimast aastat.

  (4) Sotsiaalseid garantiisid rakendatakse kõikidele teenistujatele võrdselt.

§ 13.   Palgatingimuste täitmise kontroll

  Vallavalitsusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab vallavanem.

§ 14.   Palgajuhendi muutmise kord

  (1) Palgajuhendi ülevaatamine toimub reeglina kord aastas oktoobris ja vajadusel ning eelarveliste vahendite olemasolu korral muudetakse palgajuhendit alates järgmise kalendriaasta 1. jaanuarist.

  (2) Palgajuhendi kehtestamise aluseks olevate õigusaktide muutmisel muudetakse teenistujate palga- ja töötasu tingimusi hiljemalt ühe kuu möödumisel, kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.

§ 15.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Viljandi Vallavolikogu 19.12.2013 määrus nr 5 „Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend“;
  2) Tarvastu Vallavolikogu 27.03.2013 määrus nr 11 „Tarvastu Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend“;
  3) Kolga-Jaani Vallavolikogu 25.02.2013 määrus nr 74 „Kolga-Jaani Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ning palgajuhendi kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 01.01.2018. a.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json