Linna ja valla valitsemineHanked

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rakvere Linnavalitsuse hankekord

Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2018, 20

Rakvere Linnavalitsuse hankekord

Vastu võetud 18.09.2017 nr 5
RT IV, 22.09.2017, 17
jõustumine 25.09.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.01.2018RT IV, 09.01.2018, 212.01.2018

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 ja 4 ja Rakvere linnavolikogu 23. aprilli 2013. a määrusega nr 10 kinnitatud „Rakvere linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra“ punkti 19 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse riigihangete korraldamist Rakvere Linnavalitsuses (edaspidi ametiasutus) ja Rakvere Linnavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatav asutus).

§ 2.   Riigihanke korraldaja

  (1) Riigihanget korraldavad Rakvere linna nimel ametiasutus ja hallatavad asutused.

  (2) Hallatav asutus korraldab riigihanke iseseisvalt, kui vastavad vahendid on ette nähtud asutuse eelarves. Riigihanke korraldamisel teeb paragrahvides 9, 10 ja 11 sätestatud otsused hallatava asutuse juht.
[RT IV, 09.01.2018, 2 - jõust. 12.01.2018]

  (3) Riigihanke korraldamiseks teeb vajalikke toiminguid ning hankelepingu täitmise eest vastutab teenistuja, kellele asjade ostmine, ehitustööde või teenuste tellimine on tööülesandeks vastavalt ametijuhendile või muudele õigusaktidele või kelle linnavalitsus on määranud riigihanke eest vastutavaks isikuks (edaspidi riigihanke korraldaja). Hallatavas asutuses on riigihanke korraldajaks juht või tema määratud isik. Kui riigihanke korraldaja ülesandeid täidab rohkem kui üks isik, otsustab ülesannete jaotuse vahetu juht.

  (4) Riigihanke korraldaja teeb kõiki riigihanke läbiviimiseks vajalikke toiminguid (sh peab läbirääkimisi), võtab vastu otsused ning allkirjastab koostatud dokumendid, mis ei ole õigusaktidega või käesoleva määrusega antud kellegi teise pädevusse. Riigihanke korraldaja ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku äraolekul (puhkus, töövõimetus jms) täidab tema ülesandeid asendajaks määratud isik.

  (5) Riigihanke toimingute ja otsuste tegemiseks moodustatakse komisjon vajadusel, kui määruses ei ole sätestatud teisiti. Komisjoni moodustab riigihanke korraldamise otsustaja. Komisjon peab olema vähemalt kaheliikmeline. Komisjoni koosseisus peab olema hallatava asutuse esindaja, kui riigihange on seotud asutusega ning asutus ise ei ole riigihanke korraldaja.

§ 3.   Linnavalitsuse pädevus

  Kui seaduses, linnavara valitsemist reguleerivates õigusaktides või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, otsustab Rakvere linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus):
  1) ametiasutuse hankeplaani ning ametiasutuse ja hallatavate asutuste iga-aastase ühishankeplaani kinnitamise;
  2) ühishanke korraldamise koos teiste hankijatega;
  3) volituse andmise teisele hankijale kõigi riigihanke korraldamisega seotud riigihangete seadusest linnale tulenevate kohustuste täitmiseks;
  4) volituse andmine teisele isikule hankemenetlusega seotud toimingute tegemiseks;
  5) riigihanke korraldamise, mille tulemusena sõlmitakse raamleping;
  6) lihthankemenetluse ja hankemenetluse kehtetuks tunnistamise;
  7) muu riigihanke korraldamisega seotud küsimuse, mis ei ole seaduse või muu õigusaktiga antud kellegi teise pädevusse.

§ 4.   Huvide konflikt

  (1) Riigihanke läbiviimisel peab olema välditud konkurentsi kahjustav huvide konflikt.

  (2) Hankemenetluses ametiasutuse või hallatava asutuse nimel tegutsev isik ei või hankemenetluses osaleda ja peab end taandama, kui ta on mistahes viisil huvitatud asja lahendist või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.

  (3) Riigihanke korraldaja või komisjoni liige kinnitab huvide konflikti puudumist võimalusel dokumendis, mis koostatakse esimesena. Huvide konflikti korral esitab riigihanke korraldaja viivitamatult taanduse linnapeale või tema asendajale või hallatava asutuse juhile, kes otsustab taandamise ja asendaja määramise

§ 5.   Hankeplaan

  (1) Ametiasutuse teenistuja koostab nimekirja eelarveaastal korraldatavate riigihangete kohta, mille maksumus on 10 000 eurot või rohkem. Nimekiri peab sisaldama:
[RT IV, 09.01.2018, 2 - jõust. 12.01.2018]
  1) hankeobjekti;
  2) riigihanke korraldamise menetluse nimetust (lihthankemenetlus, hankemenetluse liik jms);
  3) riigihanke alustamise eeldatavat tähtaega (kuu või kvartal);
  4) linnavolikogu eelneva nõusoleku vajadust;
  5) riigihanke korraldaja ametinimetust;
  6) sama hankeobjekti kohta olemasoleva hankelepingu lõppemise tähtaega;
  7) riigihanke tulemusena sõlmitava hankelepingu sõlmimise eeldatavat tähtaega.

  (2) Riigihangete andmed esitatakse hankeplaani koostamise eest vastutavale teenistujale, kes koostab hankeplaani ja esitab selle kinnitamiseks linnavalitsusele.

  (3) Hankeplaani kinnitab linnavalitsus hiljemalt 30 päeva jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist. Hankeplaanis märgitakse:
  1) hankeobjekt;
  2) hankemenetluse liik;
  3) riigihanke väljakuulutamise eeldatav tähtaeg (kuu täpsusega);
  4) riigihanke korraldaja ametinimetus või hallatava asutuse nimi.

  (4) Hankeplaani avalikustab linna veebilehel hankeplaani koostaja.

§ 6.   Riigihankega seotud teabehaldus

  (1) Riigihange registreeritakse ametiasutuse või hallatava asutuse dokumendiregistris vastavalt selle kasutamise nõuetele. Kui riigihange viiakse läbi riigihangete e-keskkonnas, siis registreeritakse dokumendiregistris viitenumber ja riigihanke nimetus. Riigihangete e-keskkonnas (edaspidi e-keskkond) koostatavaid dokumente dokumendiregistris täiendavalt ei registreerita.

  (2) Õigustatud isikutele annab juurdepääsu e-keskkonnas olevatele dokumentidele riigihanke korraldaja, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisti.

  (3) Euroopa Liidu struktuurifondide ja muude sarnaste rahastamisallikate kasutamisel arvestatakse riigihanke registreerimisel ja dokumentide säilitamisel vastavaid erisusi.

  (4) Teenistusest lahkumisel annab riigihanke korraldaja või hankelepingu täitmise eest vastutav isik vahetule juhile või vahetu juhi poolt määratud teenistujale üle riigihanke korraldamise või hankelepingu täitmisega seotud teabe ja dokumendid hiljemalt viimasel teenistuses viibimise päeval ning muudab vastavad isikuandmed ka e-keskkonnas. Kui see ei ole võimalik, muudab vastavad isikuandmed dokumentide ülevõtja hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast nende saamist.

§ 7.   Hankeleping

  (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult alates 5000 eurost.

  (2) Lihthankemenetluse ja hankemenetluse tulemusel sõlmitava hankelepingu allkirjastab linnapea. Muudel juhtudel allkirjastab hankelepingu vastava valdkonna abilinnapea või linnapea. Hallatavas asutuses allkirjastab hankelepingu asutuse juht või tema määratud töötaja.

  (3) Riigihanke korral, mille maksumus on väiksem kui 5000 eurot, võib hankelepingut asendada pakkuja poolt esitatud arve või muu asja ostmist, teenuse või ehitustöö tellimist tõendav dokument.

  (4) Hankelepingut võib muuta riigihangete seaduses sätestatud alustel. Muutmise põhjendused tuuakse ära muutmise aluseks olevas haldusaktis või hankelepingus. Muutmise otsustab hankelepingu sõlmimise otsuse teinud isik või organ.

2. peatükk Alla lihthanke piirmäära asjade ostmine ning teenuste ja ehitustööde tellimine 

§ 8.   Asjade ostmine ning teenuste ja ehitustööde tellimine

  (1) Ametiasutuses ja hallatavas asutuses ostab asju ja tellib teenuseid või ehitustöid kooskõlas eelarvega ja vastavalt jooksvale töökorraldusele riigihanke korraldaja.

  (2) Riigihanke korraldaja valib asja ostmiseks ning teenuse või ehitustöö tellimiseks lähtuvalt riigihanke objektist ning riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid arvestades sobivaima menetluse. Ostmine või tellimine võib olla vormistatud ka hinnapäringuna ning esitatud e-posti teel. Asja ostmine ja teenuse või ehitustöö tellimine, mille maksumus on väiksem kui 1000 eurot võib toimuda ka ainult suuliselt ja/või ainult ühelt pakkujalt.

  (3) Linnavalitsus otsustab ametiasutuse poolt:
[RT IV, 09.01.2018, 2 - jõust. 12.01.2018]
  1) asja ostmise või teenuse tellimise ja pakkumuse edukaks tunnistamise, mille maksumus on 5000 eurot või rohkem;
  2) ehitustöö tellimise ja pakkumuse edukaks tunnistamise, mille maksumus on 10 000 eurot või rohkem.

  (4) Asja ostmise ning teenuse või ehitustöö tellimise kohta avaldatakse teade linna veebilehel, kui maksumus on 5000 eurot või rohkem. Veebilehel tuleb avaldada vähemalt järgmine teave:
  1) asja, teenuse või ehitustöö nimetus;
  2) asja ostmise ning teenuse või ehitustöö tellimise tingimused või teave tingimuste väljastamise või tutvumise koha kohta;
  3) pakkumuste esitamise tähtaeg;
  4) riigihanke korraldaja kontaktandmed (nimi, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
  5) vajadusel muu teave.

3. peatükk Sotsiaal- ja eriteenused 

§ 9.   Sotsiaal- ja eriteenuse tellimine alla riigihanke piirmäära

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5000 eurot või rohkem linnavalitsus:
  1) otsustab teenuse tellimise;
  2) määrab riigihanke korraldaja ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku;
  3) tunnistab pakkumuse edukaks.

  (2) Muud toimingud ja otsused sotsiaal- ja eriteenuse tellimisel teeb riigihanke korraldaja.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuse tellimisel juhindutakse riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest ning määruse paragrahvis 8 sätestatud nõuetest, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.

§ 10.   Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

  (1) Linnavalitsus:
  1) otsustab sotsiaal- ja eriteenuse tellimise;
  2) määrab riigihanke korraldaja ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku;
  3) tunnistab pakkumuse edukaks.

  (2) Muud toimingud ja otsused teeb riigihanke korraldaja, kui linnavalitsus ei määra tellimise otsustamisel teisiti.

4. peatükk Lihthankemenetlus 

§ 11.   Lihthanke korraldamine

  (1) Lihthanke korraldamise otsustab linnavalitsus, kes määrab riigihanke korraldaja ja moodustab vajadusel komisjoni.

  (2) Linnavalitsus otsustab:
  1) pakkumuse edukaks tunnistamise;
  2) kõigi pakkumuste tagasilükkamise.

5. peatükk Hankemenetlus 

§ 12.   Hankemenetluse korraldamine

  (1) Hankemenetluse korraldamise otsustab linnavalitsus.

  (2) Hankemenetluse korraldamise otsuses määratakse riigihanke korraldaja, hankemenetluse liik ja moodustatakse vajadusel riigihanke komisjon. Komisjoni moodustamisel määratakse komisjoni ülesanded.

  (3) Linnavalitsus otsustab:
  1) pakkumuse edukakas tunnistamise;
  2) kõigi pakkumuste tagasilükkamise.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json