HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2020, 27

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 03.01.2018 nr 2
RT IV, 09.01.2018, 29
jõustumine 12.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.06.2020RT IV, 17.06.2020, 220.06.2020

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolikohustuslikule isikule ja mittestatsionaarses õppes 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud ning Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele ja koolikohustuslikust east nooremale lapsele (edaspidi isik) põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald, on elukohajärgseks kooliks Põlva valla munitsipaalkool (edaspidi kool).

  (2) Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse kooli võimalustest ning õppekavast.

  (3) Kooli 1. klasside klassikomplektide arvu määrab igaks õppeaastaks Põlva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) soovil tagatakse õppekoht ka koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kelle vanem esitab taotluse kooliminekule eelneval õppeaastal enne 1. maid. Vanem esitab lisaks taotlusele ka lasteasutuse või nõustamiskomisjoni hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Esimesse klassi vastuvõtmiseks katseid ei korraldata.

  (2) Iga koolikohustusliku isiku, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald, vanem esitab vallavalitsusele hiljemalt õppima asumise aasta 1. veebruaril vormikohase taotluse.

§ 4.   Taotluse menetlemine ning elukohajärgse kooli määramine

  (1) Taotlusi menetleb vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

  (2) Elukohajärgse kooli määrab vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsus arvestab elukohajärgse kooli määramisel oluliste asjaoludena esmajärjekorras lapse elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja võimaluse korral vanemate soove.

  (4) Elukohajärgse kooli määramise otsusest teavitatakse vanemat hiljemalt 1. märtsil taotluses märgitud kontaktaadressil.
[RT IV, 17.06.2020, 2 - jõust. 20.06.2020]

  (5) Lapse kooli vastuvõtmise otsuse teeb direktor vastavalt kooli vastuvõtu tingimustele ja korrale.

§ 5.   Dokumendivormide kinnitamine

  Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json