Teksti suurus:

Lääne-Nigula vallavolikogu, osavallakogude, kogukonnakogude ning vallavalitsuse töös osalemise eest tasu määramise ja maksmise kord

Lääne-Nigula vallavolikogu, osavallakogude, kogukonnakogude ning vallavalitsuse töös osalemise eest tasu määramise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2018, 34

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lääne-Nigula vallavolikogu, osavallakogude, kogukonnakogude ning vallavalitsuse töös osalemise eest tasu määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 27.11.2017 nr 3
RT IV, 05.12.2017, 2
jõustumine 08.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2017RT IV, 09.01.2018, 812.01.2018

21. oktoobril 2017 moodustus Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Lääne-Nigula vald. Ühinenud omavalitsusüksute õigusaktid kehtivad edasi kuni Lääne-Nigula valla õigusaktide kehtestamiseni selle omavalitsusüksuse territooriumil, kus nad ühinemiseni kehtisid ja ei ole vastuolus ühinemislepinguga. Kuni uue põhimääruse kehtestamiseni lähtutakse Lääne-Nigula valla põhimäärusest (ühinemislepingu punktid 4.4 ja 5.2). Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõigete 3 ja 4 ja § 22 lõike 1 punktide 19, 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Lääne-Nigula vallavolikogu esimehele, aseesimehele ja liikmetele, alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele, osavallakogu esimeestele ja liikmetele, kogukonnakogu esimeestele ning liikmetele ja vallavalitsuse liikmetele tasu määramise ja maksmise korda.

§ 2.   Tasu suurus ja maksmise tingimused

  (1) Vallavolikogu esimehele makstakse esimehe kohustuste täitmise eest igakuiselt tasu 1200 eurot.

  (2) Vallavolikogu aseesimehele makstakse vallavolikogu aseesimehe kohustuste täitmise eest igakuiselt tasu 100 eurot.

  (3) Vallavolikogu liikmetele (v.a volikogu esimees ja aseesimees) makstakse tasu istungitest osavõtu eest 50 eurot iga istungi kohta. Maksmise aluseks on istungi registreerimisleht.

  (4) Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele makstakse tasu komisjoni töö korraldamise ja komisjoni koosolekust osavõtu eest 100 eurot iga koosoleku kohta. Maksmise aluseks on koosoleku registreerimisleht.

  (5) Vallavolikogu alatise komisjoni liikmele makstakse tasu komisjoni koosolekutest osavõtu eest 50 eurot iga istungi kohta. Maksmise aluseks on koosoleku registreerimisleht.

  (6) Vallavalitsuse liikmetele, v.a vallavalitsuse teenistujatele ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele makstakse vallavalitsuse istungi osavõtu eest tasu 50 eurot. Kui istung toimub elektrooniliselt, makstakse tasu 50% ulatuses tasu määrast. Maksmise aluseks on istungi registreerimisleht.
[RT IV, 09.01.2018, 8 - jõust. 12.01.2018]

  (7) Osavallakogu esimehele makstakse tasu osavallakogu töö korraldamise ja istungitest osavõtu eest 60 eurot iga istungi kohta. Tasu maksmise aluseks on koosoleku registreerimiseleht.

  (8) Osavallakogu liikmele (v.a esimehele) makstakse tasu istungitest osavõtu eest 20 eurot iga istungi kohta. Maksmise aluseks on koosoleku registreerimisleht.

  (9) Kogukonnakogu esimehele ja liikmetele makstakse kogukonnakogu koosolekutel osalemise eest tasu samadel tingimustel osavallakogu liikmega.

  (10) Volikogul on õigus ühekordse otsusega määrata täiendavaid tasusid ja hüvitusi.

§ 3.   Hüvitatavad kulutused

  (1) Volikogu liikmele hüvitatakse vallavolikogu ülesannete täitmisega seotud järgmised kulud:
  1) lähetuskulud;
  2) koolituskulud;
  3) transpordikulud, v.a vallavolikogu istungil või komisjoni koosolekul osalemisega seotud kulud.

  (2) Koolituse vajaduse kooskõlastab vallavolikogu esimees ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulutused hüvitatakse volikogu liikmele kuludokumendi esitamisel volikogu esimehe käskkirja alusel.

  (3) Vallavolikogu esimehe lähetus- ja koolituskulude hüvitamine otsustatakse vallavolikogu korralisel istungil.

§ 4.   Tasu maksmine

  (1) Käesoleva korra paragrahvis 2 nimetatud tasu makstakse välja arvestuskuule järgneva kuu viimaseks tööpäevaks. Väljamaksmise aluseks (v.a. volikogu esimehe ja aseesimehe puhul) on istungist või koosolekust osavõtu registreerimisleht.

  (2) Tasu ei maksta kui vallavolikogu liige, vallavolikogu alatise komisjoni liige või valitsuse liige on esitanud kirjaliku avalduse sellest loobumiseks.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (6) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 27. oktoobrist 2017.a
[RT IV, 09.01.2018, 8 - jõust. 12.01.2018]

/otsingu_soovitused.json