Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Jõgeva Valla Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2018, 43

Jõgeva Valla Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 28.12.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Nimi ja asukoht

  (1) Asutuse täielik nimetus on Jõgeva Valla Noortekeskus (edaspidi noortekeskus).

  (2) Noortekeskuse aadress on Suur tn 5, Jõgeva linn, Jõgeva vald.

  (3) Noortekeskuse struktuuris on järgmised piirkondlikud tegevuskohad:
  1) Jõgeva linna Noortekeskus;
  2) Siimusti Noortekeskus;
  3) Vaimastvere Noortekeskus;
  4) Jõgeva aleviku Noortekeskus;
  5) Laiuse Noortekeskus;
  6) Kuremaa Noortekeskus;
  7) Palamuse Noortekeskus;
  8) Torma Noortekeskus;
  9) Sadala Noortekeskus.

§ 2.   Asutuse õiguslik seisund

  (1) Noortekeskus on Jõgeva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Jõgeva valla õigusaktidest, valla arengukavast ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Sümboolika

  Noortekeskusel on oma sümboolika, mille kasutamise korra kehtestab juhataja oma käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

§ 4.   Noortekeskuse eesmärk

  (1) Noortekeskuse eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond, võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata noori olema ühiskondlikult aktiivne.

  (2) Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel: on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele.

§ 5.   Noortekeskuse ülesanded

  Eesmärkide saavutamiseks täidab noortekeskus järgmisi ülesandeid:
  1) saavutab kontakti noortega ning pakub individuaalsetele võimetele ja eelistustele tuginedes arendavat mõtestatud tegevust;
  2) tagab erinevate huvide ning eeldustega noortele tegevused, mis aitavad kujundada positiivse hoiaku ühiskonna suhtes;
  3) soodustab noorte algatusvõimet ja ettevõtlikkust, toetab identiteedi otsinguid, sotsialiseerumist ning kujundab väärtushinnanguid;
  4) loob noortele võtmepädevuste, eluks vajalike põhiteadmiste ja baasoskuste omandamise võimalused;
  5) kavandab, korraldab ja koordineerib noorte vaba aega sisustavaid, vaimseid huvisid ja eetilisi väärtushinnanguid arendavaid, eneseteostust ja meelelahutust võimaldavaid tegevusi;
  6) loob võimalused noorte osalemiseks ühiskondlikes tegevustes ning kujundab kodanikuaktiivsust;
  7) informeerib avalikkust igakülgselt oma tegevusest;
  8) teeb koostööd erinevate avatud noortekeskuste, noorteorganisatsioonide ning kultuuri- ja haridusasutustega.

§ 6.   Noortekeskuse juhataja

  (1) Noortekeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Asutuse juhataja kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus.

  (3) Juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem.

§ 7.   Noortekeskuse struktuur ja personal

  (1) Noortekeskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab asutuse juhataja, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (2) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töökorralduse reeglite, ametijuhendite ja töölepingutega.

  (3) Töötajatega sõlmib töölepingud, kinnitab töötajate ametijuhendid ja täidab noortekeskuses teisi tööandja õigusi ja kohustusi juhataja.

§ 8.   Vara

  Noortekeskuse valduses olev vara on Jõgeva valla omand, mida kasutatakse sihtotstarbeliselt põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks Jõgeva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kehtestatud korra alusel.

§ 9.   Finantseerimine

  (1) Noortekeskust finantseeritakse Jõgeva valla eelarvest. Noortekeskuse eelarve kinnitab vallavolikogu Jõgeva valla eelarve osana ja selle täitmist kontrollib vallavalitsus. Noortekeskuse kulude alaeelarve kinnitab vallavalitsus.

  (2) Noortekeskuse arendamise eesmärgil võivad tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud.

  (3) Noortekeskusel on õigus müüa omavalmistatud esemeid, osutada tasulisi teenuseid, korraldada tasulisi ja muid üritusi oma ülesannete täitmiseks. Noortekeskuse osutatavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (4) Noortekeskuse raamatupidamist teeb vallavalitsus.

§ 10.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Noortekeskus esitab oma tegevuse ja eelarve täitmise kohta vallavalitsusele aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet noortekeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

§ 11.   Noortekeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Noortekeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Noortekeskuse tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

  (3) Noortekeskuse tegevuse lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab vallavalitsus, kui vallavolikogu ei ole otsustanud teisiti.

§ 12.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Noortekeskuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2018. a.

Raivo Meitus
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json