Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Muuga Spordihoone põhimäärus

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2019, 18

Muuga Spordihoone põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.   Muuga Spordihoone (edaspidi nimetatud spordihoone) on Vinni Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

§ 2.   Spordihoone asukoht on Alekvere tee 1, Muuga küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa.

§ 3.   Spordihoone põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Vinni Vallavolikogu.

§ 4.   Spordihoone pakub Vinni valla elanikele võimalusi kehakultuuri ja sporditöö korraldamiseks, sportlikeks treeninguteks, huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks ja vaba aja veetmiseks.

§ 5.   Spordihoone juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 6.   Spordihoone esindab oma ülesannete täitmisel Vinni valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.

2. peatükk Ülesanded ja tegevusalad  

§ 7.   Spordihoone tegevuse põhiülesanded on:


1) õpilastele õppetööks ja sportimiseks ruumide võimaldamine ja muude vajalike tingimuste loomine;
2) huviala- ja sporditegevuseks ruumide võimaldamine ning tegevuse koordineerimine;
3) spordi-, kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamine;
4) sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine;
5) inimeste tervise tugevdamine ning mitmekülgsete kehaliste arenguvõimaluste pakkumine;
6) koostöö korraldamine piirkonna teiste kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega;
7) spordi- ja kultuurialase koolituse korraldamine;
8) tegevuse kajastamine valla infolehes ja valla veebilehel;

§ 8.   Ülesannete täitmiseks spordihoone:

1) korraldab spordi- ja huvialategevust;
2) pakub võimalusi kehaliste võimete ja oskuste arenguks;
3) hoiab korras ja majandab oma kasutuses olevat vara;
4) spordihoone valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt Vinni vallavara eeskirjale.

3. peatükk Õigused ja kohustused  

§ 9.   Spordihoonel on oma ülesannete täitmiseks õigus:

1) saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid vallavolikogult, vallavalitsuselt ja teistelt ametiasutuse hallatavatelt asutustelt;
2) osaleda organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
3) sihtotstarbeliselt kasutada oma käsutuses olevat vallavara;
4) anda kasutamiseks spordihoone ruume, inventari Vinni vallavara eeskirjas sätestatud korras;
5) osutada spordihoone kasutajale tasulisi teenuseid (ruumide, sh. sauna rentimine, treeningute, võistluste või muude spordiürituste korraldamine);
6) võimaldada spordilaagrite ja -võistluste korraldamist;
7) korraldada tasulisi üritusi;
8) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid toiminguid ja tehinguid, mis on vajalikud spordihoone edukaks tegevuseks.

4. peatükk Juhtimine ja järelevalve  

§ 10.   Spordihoone tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse valitsus. Juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem. Juhataja on spordihoone seadusejärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

§ 11.   Spordihoone juhataja vaba ametikoha täitmiseks võib vallavalitsus korraldada konkursi. Konkursi tingimused ja läbiviimise korra kehtestab valitsus.

§ 12.   Juhataja:


1) juhib spordihoone tegevust koosõlas seadustega jm õigusaktidega ning käesoleva põhimäärusega;
2) vastutab spordihoone tegevuse eest (s.h töötervishoiu, tööohutuse ja tuleohutuse eest);
3) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
4) esindab spordihoonet suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
5) koostab spordihoone eelarveprojekti, esitab selle finantsteenistusele ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
6) tagab spordihoone valduses oleva vallavara ja spordihoone rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
7) koostab spordihoone arengukava ja esitab vallavalitsusele kinnitamiseks, rakendab abinõusid majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks;
8) esitab raamatupidamisele aruandeid vastavalt vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korrale;
9) annab spordihoone sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
10) määrab käskkirjaga oma asendaja ja tema volituste ulatuse;
11) teeb ettepanekuid ametiasutusele spordihoone sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
12) kehtestab käskkirjaga vajalikud töökorraldusreeglid ja eeskirjad;
13) kinnitab töötajate palgamäärad lähtudes spordihoone eelarvest;
14) kinnitab iga aasta septembriks hooaja treeningute ajakava ning avaldab selle spordihoone veebilehel;
15) koostab iga aasta 1. novembriks järgmise aasta ürituste ajakava ning esitab selle ametiasutuse vastavale sporditöö eest vastutavale ametnikule;
16) täidab muid spordihoone juhtimiseks vajalikke ja talle õigusaktidega pandud ülesandeid;

5. peatükk Töötajad  

§ 13.   Spordihoone töötajate koosseisu kinnitab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

§ 14.   Spordihoone töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud juhataja.

6. peatükk Finantseerimine, majandamine, aruandlus ja järelevalve  

§ 15.   Spordihoonet finantseeritakse Vinni valla eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest, mis võivad moodustuda:


1) laekumistest spordihoone põhimäärusest tulenevate eesmärkide ja ülesannetega seotud tasulistest teenustest;
2) kulude katmiseks võetavast tasust;
3) laekumistest sihtfondidest ja projektidest;
4) asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest;
5) muudest vahenditest.

§ 16.   Ruumide üürimise, sauna kasutamise ning muude osutatavate teenuste eest võetakse tasu vallavalitsuse poolt kehtestatud hindade alusel ja korras.

§ 17.   Spordihoonel on dokumentatsioon, mis võimaldab korrektset arvestust organisatsioonilise, metoodilise ja majandusliku tegevuse üle ning tagab asjaajamise seaduslikkuse.

§ 18.   Spordihoone raamatupidamisarvestust korraldab ametiasutus.

§ 19.   Spordihoone esitab ametiasutusele oma tegevuse kohta kirjaliku tegevusaruande üks kord aastas koos järgmise aasta eelarve projektiga.

§ 20.   Spordihoone majandustegevuse üle teostab kontrolli ametiasutus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 21.   Teenistuslikku järelevalvet spordihoone üle teostab vallavalitsus vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 22.   Määruse kehtetuks tunnistamine.

  Kehtetuks tunnistatakse Laekvere Vallavolikogu 31.01.2006 määrus nr 5 „Muuga Spordihoone põhimäärus“.

Meelis Maine
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json