Teksti suurus:

Põlva Vallaraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2013, 4

Põlva Vallaraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 10.01.2013 nr 1
jõustumine 01.04.2013

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 34 ja "Rahvaraamatukogu seadus" § 6 lg 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Põlva Vallaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, raamatukogu struktuuri ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.  Nimi ja õiguslik seisund

 (1) Põlva Vallaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (2) Raamatukogu ametlik nimetus on eesti keeles Põlva Vallaraamatukogu, inglise keeles Põlva Municipal Library.

 (3) Raamatukogu on üldkasutatav avalik rahvaraamatukogu.

 (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Põlva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ning vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (5) Raamatukogu struktuuri kuuluvad järgmised haruraamatukogud:
 1) Himmaste Vallaraamatukogu;
 2) Kiuma Raamatukogu;
 3) Vanaküla Raamatukogu;
 4) Taevaskoja Raamatukogu.

§ 3.  Asukoht ja teeninduspiirkond

 (1) Raamatukogu asukohaks on Peri küla Põlva vald 63218 Põlva maakond.

 (2) Raamatukogu teeninduspiirkond on Põlva valla haldusterritoorium.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

 (1) Raamatukogul võib olla pitsat ja sümboolika.

 (2) Raamatukogul on templid teavikute märgistamiseks.

 (3) Raamatukogu sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab raamatukogu direktori ettepanekul vallavalitsus.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 5.  Tegevuse eesmärgid

  Raamatukogu tegevuse eesmärkideks on tagada elanikele juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enese‧täiendamist ning teha koostööd külakogukonnaga, piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordi‧asutustega sh mittetulundusühingutega, sihtasutustega ja seltsingutega.

§ 6.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Raamatukogu põhiülesanded on lugejatele vajalik e teavikute kogumine, hoidmine, kättesaadavaks tegemine ja avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks arvuti kasutamise võimaldamine.

 (2) Ülesannete täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine jms) elanikele, koolidele, asutustele ja teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjadele;
 2) osutab tasulisi eriteenuseid (printimine, kopeerimine, paljundustööde, andmebaaside kasutamine, ruumide kasutusse andmine jms) vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
 3) komplekteerib, säilitab ja teeb soovijaile kättesaadavaks trükised, audiovisuaalsed infokandjad ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid;
 4) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
 5) tagab elanikkonnale vaba ja piiramatu juurdepääsu kirjandusele, e-raamatutele, perioodikale, informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetab elukestvat õppimist ja enesetäiendamist;
 6) annab informatsiooni raamatukogudevahelise laenutuse kasutamise võimaluste kohta ning teeb lugejale kättesaadavaks raamatukogus puuduva kirjanduse lugeja soovil ja kulul;
 7) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks oma teeninduspiirkonda käsitlevat kirjandust ja muud ainestikku;
 8) korraldab raamatuvarade ning paikkonna kirjandus- ja kultuuriloo tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi ja näitusi;
 9) korraldab vajalikku majandustegevust;
 10) täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 7.  Lahtioleku aeg

  Raamatukogu lahtioleku aja kinnitab vallavalitsus raamatukogu nõukogu ettepanekul.

§ 8.  Eeskirjad ja juhendid

 (1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kehtestab vallavalitsus.

 (2) Raamatukogu kogude ja andmebaaside ning ruumide ja töövahendite kasutamise kord määratakse direktori poolt kinnitatavate juhenditega.

3. peatükk Juhtimine, töötajad ja nõukogu 

§ 9.  Juhtimine

 (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab direktor, kellel on raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

 (2) Direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

 (3) Direktori kinnitab ametisse vallavalitsus. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

§ 10.  Direktor

 (1) Direktor vastutab raamatukogu üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, raamatukogule antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

 (2) Direktori ülesanded:
 1) korraldab raamatukogu tegevust ja kannab vastutust vastavalt kehtivatele õigusaktidele, käesolevale põhimäärusele ja töölepingule;
 2) tagab raamatukogu ülesannete täitmise ning vastutab raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
 3) juhib raamatukogu finants-majanduslikku tegevust;
 4) koostab raamatukogu eelarveprojekti ja esitab selle õigusaktidega ettenähtud tähtaegadel ja korras;
 5) juhib ja suunab raamatukogusisest tegevust, analüüsib töö tulemusi ja kavandab raamatukogu arengusuunad;
 6) esindab oma pädevuse piirides raamatukogu oma põhitegevuse piires ametiasutustes ja suhetes eraõiguslike isikutega ilma täiendavate volitusteta;
 7) tagab raamatukogu valdusse ja kasutusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
 8) teeb seadusest ja raamatukogu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks tehinguid raamatukogu eelarves selleks ettenähtud vahendite piires ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
 9) esitab vallavalitsusele või tema poolt volitatud isikule raamatukogu tegevuse kohta aruande ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kinnitatud tähtaegadel ja korras;
 10) teostab tööandja õigusi ja kannab kohustusi, juhib ja suunab personali tööd;
 11) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi korraldusi;
 12) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid ja töötajate ametijuhendid ning tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
 13) osaleb raamatukogu nõukogu töös;
 14) teeb ettepanekuid raamatukogu arengukava ja põhimääruse muutmiseks;
 15) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

 (3) Direktori äraolekul asendab direktorit vallavanema poolt määratud isik.

§ 11.  Töötajad

  Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus.

§ 12.  Nõukogu

 (1) Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab vallavalitsus vähemalt kolmeliikmelise raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu). Nõukogusse kuulub üks vallavolikogu esindaja.

 (2) Raamatukogu direktor võtab osa nõukogu koosolekutest, kuid ta ei kuulu nõukogu koosseisu.

 (3) Nõukogu koosseisu volitused kehtivad neli aastat.

 (4) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe ja aseesimehe.

 (5) Nõukogu töövormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku esimees, tema äraolekul aseesimees. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.

 (6) Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Nõukogu on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt pool nõukogu koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees.

 (7) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 13.  Nõukogu ülesanded

  Nõukogu põhiülesanded on:
 1) teostada järelevalvet raamatukogu varade üle;
 2) teha ettepanekuid raamatukogu arenguks ja koostööks teiste kohalike asutustega;
 3) annab arvamuse personali koosseisu kohta;
 4) teha ettepanekuid raamatukogu lahtiolekuaegade ja raamatukogu kasutamise eeskirjade kohta;
 5) vaadata läbi raamatukogu eelarve, a rengukava, tööplaanid, aruanne.

4. peatükk Vara, finantseerimine, järelevalve ja aruandlus 

§ 14.  Vara ja finantseerimine

 (1) Raamatukogu vara moodustavad tema kasutusse Põlva valla ja teiste juriidiliste ning füüsiliste isikute poolt antud varad.

 (2) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara vastavalt volikogu kehtestatud korrale ning tagab selle sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

 (3) Raamatukogu eelarve on vallaeelarve üheks osaks, mille võtab vastu ja muudab vallavolikogu.

 (4) Raamatukogu finantseeritakse:
 1) Põlva valla eelarvest;
 2) riigieelarvest;
 3) annetustest;
 4) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
 5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

 (5) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

 (6) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa valla‧valitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 15.  Järelvalve ja aruandlus

 (1) Järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

 (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

5. peatükk Põhimääruse muutmine, raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 16.  Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 17.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

 (2) Ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuri‧ministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 18.  Määruste kehtetuks tunnistamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Põlva Vallavolikogu 27. aprilli 2006:
 1) määrus nr 17 "Himmaste vallaraamatukogu põhimääruse kinnitamine";
 2) määrus nr 18 "Peri raamatukogu põhimääruse kinnitamine";
 3) määrus nr 19 "Taevaskoja raamatukogu põhimääruse kinnitamine";
 4) määrus nr 20 "Kiuma raamatukogu põhimääruse kinnitamine";
 5) määrus nr 21 "Vanaküla raamatukogu põhimääruse kinnitamine";

 (2) Tunnistada kehtetuks Põlva Vallavolikogu 29. jaanuari 2009:
 1) määrus nr 118 "Himmaste Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri";
 2) määrus nr 119 "Taevaskoja Raamatukogu kasutamise eeskiri";
 3) määrus nr 120 "Vanaküla Raamatukogu kasutamise eeskiri";
 4) määrus nr 121 "Peri Raamatukogu kasutamise eeskiri";
 5) määrus nr 122 "Kiuma Raamatukogu kasutamise eeskiri".

§ 19.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013.

Ahti Bleive
Vallavolikogu esimees