KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Kuusalu valla avaliku ürituse korraldamise eeskiri

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2013, 12

Kuusalu valla avaliku ürituse korraldamise eeskiri

Vastu võetud 30.01.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Kuusalu vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise nõuded eesmärgiga tagada sündmusel avalik kord ja turvalisus.

  (2) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Kuusalu valla haldusterritooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

  (3) Käesolevat määrust kohaldatakse kooskõlas Kuusalu valla põhimäärusega, Kuusalu valla avaliku korra eeskirjaga ja Kuusalu valla heakorra eeskirjaga (www.kuusalu.ee).

  (4) Lahemaa Rahvuspargi territooriumil korraldatavale üritusele kehtivad rahvuspargi kaitse-eeskirjas sätestatud lisanõuded (http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/uldinfo/kaitse-eeskiri/).

  (5) Käesoleva määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Kuusalu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Mõisted ja üldsätted

  (1) Avalik koht on kõigile vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud maa-ala, ehitis või selle osa.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas vabas õhus (väljakul, pargis, teel või mujal) või ürituste korraldamiseks kasutusluba mitteomavas ehitises korraldatav avalikkusele suunatud sündmus (lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus vms), kus eeldatavalt osaleb rohkem kui 100 inimest ja mille korraldamisele ei laiene avaliku koosoleku seadus, spordiseadus või muu seadus.

  (3) Kõrgendatud turvariskiga avalik üritus on üritus, kus eeldatavalt osaleb rohkem kui 500 inimest või
  1) millega kaasneb üldsust häiriv liikluse ümberkorraldamine;
  2) kus toimub alkohoolsete jookide müük või pakkumine (v.a siseruumides toimuvad üritused, kus on alalised müügikohad);
  3) kus kasutatakse lahtist tuld (lõke, tõrvikud vms) või pürotehnilisi tooteid;
  4) millega kaasneb suuremõõtmelise inimese elule ja tervisele ohtu kujutava ajutise ehitise (tribüüni, lava, telgi, reklaami vms) või muu lisainventari kasutamine (v.a spordiüritused ja etendusasutustes toimuvad üritused).

  (4) Avaliku ürituse luba (edaspidi luba) on Kuusalu Vallavalitsuse korraldus, millega ürituse korraldajale antakse luba ja vajadusel sätestatakse lisatingimused ürituse läbiviimiseks.

§ 3.   Ürituse korraldaja

  (1) Üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik (edaspidi korraldaja).

  (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku (edaspidi vastutaja).

§ 4.   Ürituse korraldamise nõuded

  (1) Kuusalu valla haldusterritooriumil tohib üritust korraldada ainult vallavalitsuse väljastatud loa alusel ja selles antud tingimusi arvestades.

  (2) Loa taotlemiseks esitab korraldaja vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele vormikohase ürituse korraldamise loa taotluse (edaspidi taotlus).

  (3) Vallavalitsuse kinnitatud taotluse vorm on kättesaadav valla veebilehel (www.kuusalu.ee) ning paberkandjal valla kantseleis.

  (4) Taotluses esitatakse ürituse kohta järgmised andmed:
  1) ürituse nimetus, liik (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat, filmivõtted vm), sihtgrupp ja eeldatav osalejate arv;
  2) toimumise koht ja vajadusel liikumismarsruut;
  3) alguse ja lõpu kuupäevad ning kellaajad;
  4) ürituse toimumiskoha maa-ala või tee omaniku kooskõlastus;
  5) liikluskorralduse muutmise vajadus ning parkimise korraldus;
  6) helitehnika, lahtise tule ja/või pürotehnika kasutamine;
  7) info alkoholi müügi või pakkumise kohta;
  8) suuremõõtmelise ja võimalikku ohtu kujutava lisainventari paigaldamine;
  9) andmed korraldaja ja vastutaja kohta.

  (5) Kõrgendatud turvariskiga ürituse korraldamisest informeerib taotleja Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonda saates taotluse elektrooniliselt aadressile pohja@politsei.ee.

  (6) Ürituse korraldamine kooskõlastatakse taotleja poolt Päästeameti Põhja päästekeskusega (pohja@rescue.ee) vastavalt Tuleohutuse seaduses sätestatule.

  (7) Kõrgendatud turvariskiga ürituse korraldamise taotluse juurde lisatakse vajadusel:
  1) üritusega kaasneva liikluskorralduse muudatusel liikluskorralduse skeem, milles näidatakse vajalikud liikluse ümberkorraldamise meetmed (kiirusepiirangud, ümbersõidud, teede sulgemine, kasutatavad vahendid jms), reguleerijate paiknemise kohad, liikluse korralduse ja parkimise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed;
  2) turvalisuse tagamise meetmed, vastutaja nimi ja kontaktandmed;
  3) info kaubandustegevuse kohta – registreeringuvajadus majandustegevuse registris, kaubandustegevuse liik, alkoholimüügi või -pakkumise soov ning pakutavate jookide sortiment;
  4) tuletööde tegemise ja/või pürotehnika kasutamise asukoht, aeg ja vastutaja;
  5) üritusel vajaliku suuremõõtmelise reklaami ja/või ajutise lisainventari paigaldamisel inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline lahendus;
  6) sisekorraeeskirjaga ürituse korraldamisel sisekorraeeskirja koopia, kusjuures osalejaid teavitatakse sisekorraeeskirja reeglitest enne ürituse toimumist.

  (8) Taotluse ja lisadokumendid allkirjastab vastutaja.

  (9) Vallavalitsusel on õigus nõuda korraldajalt täiendavate toimingute teostamist (avalikkuse teavitamine, meditsiinilise teenindamise tagamine, ürituse toimumiskoha heakorrastamine, täiendavate kokkulepete sõlmimine vms) või lisateavet ürituse toimumise ja korraldamise detailide kohta.

§ 5.   Ürituse loa taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse vastava valdkonna ametnik vaatab taotluse läbi kolme tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saabumise päevast.

  (2) Kui taotluses või nõutavates lisadokumentides on puudusi, nt on esitamata jäetud andmeid või puuduvad vajalikud kooskõlastused, määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja teavitades sellest taotlejat kirjalikult. Puuduste kõrvaldamisel antud tähtajaks võetakse taotlus uuesti menetlusse, vastasel korral jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Vallavalitsus annab avaliku ürituse korraldamiseks loa 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisele järgnevast päevast.

  (4) Vallavalitsus võib motiveeritud otsusega jätta loa andmata, kui:
  1) taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku korraldamine;
  3) üritus on taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) taotletava ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Kuusalu valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

  (5) Ürituse korraldamiseks loa andmise keeldumisest väljastatakse vallavalitsuse korraldus 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse menetlusse võtmise järgnevast päevast.

§ 6.   Ürituse korraldaja kohustused ja vastutus

  (1) Ürituse eest määratud vastutaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt taotluses märgitud ürituse vormile, sisule ja tingimustele ning väljastatud loa nõuetele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse;
  3) täitma ürituse korraldamise loa kooskõlastanud isikute või ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi ning järgima käesoleva määrusega sätestatut;
  4) ürituse ärajäämisel teavitama sellest viivitamatult vallavalitsust ja loa kooskõlastanuid.

  (2) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja vastavalt kehtivale seadusandlusele.

  (3) Üritusega tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

§ 7.   Ürituse loa kehtetuks tunnistamine või ürituse peatamine ja lõpetamine

  Kuusalu Vallavalitsus võib oma korraldusega tunnistada väljaantud loa kehtetuks või läbiviidava ürituse peatada/lõpetada osalejatele ohu või korvamatu kahju vältimiseks.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 25. 09.2003 määruse nr 21 lisa 4.

  (2) Määrus jõustub 15. veebruaril 2013.

Andres Paomees
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json