HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Jõgeva linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Jõgeva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2016, 12

Jõgeva linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 25.01.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrus reguleerib Jõgeva linna koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

 (2) Lasteaeda võetakse eelisjärjekorras vastu 1,5 kuni 7-aastased lapsed, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Jõgeva linn.

 (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda vastu ka lapsi, kes ei ela Jõgeva linnas.

 (4) Lasteaia valik on lapsevanemale (edaspidi vanem) vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

§ 2.  Lasteaiakoha taotlemine

 (1) Vanem esitab Jõgeva Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) lasteaiakoha taotlemiseks avalduse. Avalduses peavad olema esitatud järgmised andmed:
 1) vanema nimi, isikukood;
 2) lapse nimi, isikukood;
 3) pere elukohaandmed;
 4) lasteaia eelistus ja koha soovimise aeg;
 5) pere teiste koolieelses eas olevate laste nimed ja isikukoodid ning lasteaiakoha kasutamine;
 6) teave, mida vanem peab oluliseks;
 7) vanema kontaktandmed.

 (2) Kui vanem soovib vahetada juba lasteaias käiva lapse lasteaeda, tuleb esitada uus avaldus, mida menetletakse käesolevas määruses sätestatud korras.

§ 3.  Laste lasteaeda vastuvõtt ja rühmade komplekteerimine

 (1) Lasteaedade rühmade komplekteerimine toimub õppeaasta kaupa.

 (2) Lasteaedade uue õppeaasta rühmade komplekteerimise periood on eelneva õppeaasta 1. aprillist 31. maini.

 (3) Lasteaias käivate laste ja 1. aprilliks laekunud avalduste järgi planeerivad linnavalitsuse vastava valdkonna ametnik ja lasteaedade direktorid uuel õppeaastal avatavate lasteaiarühmade arvu lasteaedades.

 (4) Lapse rühma paigutamise, rühmade komplekteerimise ja lapse üleviimise ühest rühmast teise otsustab lasteaia direktor, arvestades lapse vanust 30. septembri seisuga ning võimalusel vanema soovi.

 (5) Kui eelistatud lasteaias ei ole järgmiseks õppeaastaks kõigile vastava vanuserühma lastele kohti, pakutakse lasteaiakohta teises Jõgeva linna lasteaias.

 (6) Koha saamisest teavitab lasteaia direktor vanemat maikuu jooksul. Vanem peab 2 nädala jooksul teatama, kas ta soovib kohta lasteaias või mitte.

 (7) Kui vanem ei ole oma otsusest teada andnud, on õigus lapsele kohta mitte eraldada.

 (8) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi vastu ka õppeaasta keskel, lähtudes vastava vanusegrupi laekunud avalduste järjekorrast.

 (9) Lasteaia direktor sõlmib vanemaga koha kasutamise lepingu, kus lepitakse kokku ka lasteaiakoha kasutamise algus.

 (10) Lepingu sõlmimisel informeerib vanem kirjalikult lasteaeda lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest ja muudest lasteaiakoha kasutamisega seotud asjaoludest.

 (11) Eri- või sobitusrühmas koha taotlemiseks esitab vanem lasteaiale täiendava avalduse ja nõustamiskomisjoni otsuse.

 (12) Enne lepingu sõlmimist tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra, tegevus- ja päevakavaga ning vanema poolt maksmisele kuuluvate tasudega.

 (13) Kui vanemal on Jõgeva linna lasteaiale võlgnevus, ei võimaldata lapsele lasteaias uut kohta enne võla tasumist või maksegraafiku kokkuleppimist.

§ 4.  Lasteaiast väljaarvamine

 (1) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja, kui:
 1) laps läheb kooli;
 2) lapsevanem on lasteaeda kirjalikult teavitanud lapse lahkumisest;
 3) laps on ette teatamata lasteaiast puudunud rohkem kui üks kuu ja lasteaial ei ole õnnestunud saada vanemaga kontakti.

 (2) Lapse lasteaiast väljaarvamisest (v.a kui laps läheb kooli) informeerib lasteaia direktor viivitamatult vanemat.

§ 5.  Laste arvestus

  Lasteaia direktor peab arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle ning sisestab info operatiivselt Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 6.  Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Jõgeva Linnavalitsuse 2. juuni 2008. a määrus nr 5 „Jõgeva linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Olgo
Linnapea

Egle Lääne
Linnasekretär