Teksti suurus:

Tallinna põhimääruse ja teiste linnavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2016, 20

Tallinna põhimääruse ja teiste linnavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 28.01.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punktide 6 ja 9 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud „Tallinna põhimääruses" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesolevas põhimääruses reguleerimata küsimuste suhtes kohaldatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ning teiste riigi ja linna õigusaktide sätteid.";

2) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) sotsiaalteenuseid, -toetusi ja muud sotsiaalabi;

2) eakate hoolekannet;";

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) teede ehitamist ja korrashoidu.";

4) paragrahvi 22 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„(61) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatut ei kohaldata isikuvalimistele ega linnavalitsuse liikme kinnitamisele või ametisse nimetamisele.

(62) Linnavolikogu liige, kes on valitud linnapeaks või kinnitatud linnavalitsuse liikmeks või nimetatud ametisse linnavalitsuse palgaliseks liikmeks, ei tohi alates valituks osutumisest, liikmeks kinnitamisest või ametisse nimetamisest osaleda sellise linnavolikogu üksikakti arutamisel ega otsustamisel, millega määratakse talle töötasu või hüvitis.";

5) paragrahvi 22 lõiget 7 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Linnasekretär kontrollib linnavolikogu liikmete elukoha andmeid rahvastikuregistris iga kvartali esimesel tööpäeval.";

6) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Linnavolikogu liikme volitused algavad, peatatakse, lõpevad enne tähtaega ja taastuvad seaduses sätestatud alustel ja korras.";

7) paragrahvid 23-251 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) valimisringkondade arvu, piiride ja ühtse numeratsiooni ning igas valimisringkonnas mandaatide arvu määramine, valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni moodustamine, välja arvatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 23 lõikes 3 nimetatud juhul;";

9) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 29 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„33) detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ja planeerimisseaduse § 130 lõikes 2 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine;";

11) paragrahvi 281 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 281 lõike 1 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas paragrahvis sätestatud hääletamiskomisjoni ülesandeid täidab linnavolikogu uue koosseisu esimehe valimisel valimiskomisjon.";

13) paragrahvi 281 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Isikuvalimised otsustatakse salajasel hääletamisel.";

14) paragrahvi 281 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Pärast nimekirja sulgemist kinnitatakse avalikul hääletamisel vähemalt kolmeliikmeline hääletamiskomisjon, kes valib oma liikmete hulgast komisjoni esimehe.";

15) paragrahvi 281 lõike 5 teisest lausest jäetakse välja sõnad „ja ümbriku";

16) paragrahvi 281 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Hääletav linnavolikogu liige täidab hääletamiskabiinis hääletamissedeli, murrab selle kokku ja annab hääletamiskomisjoni liikmele, kes paneb kokkumurtud hääletamissedeli välisküljele linnavolikogu pitsati jäljendi. Hääletav linnavolikogu liige laseb hääletamissedeli valimiskasti ise.";

17) paragrahvi 281 lõike 8 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) hääletamissedelil puudub hääletamiskomisjoni esimehe allkiri või linnavolikogu pitsati jäljend.";

18) paragrahvi 281 lõike 9 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) hääletamissedelil puudub hääletamiskomisjoni esimehe allkiri või linnavolikogu pitsati jäljend.";

19) paragrahvi 281 lõiget 15 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Isikuvalimiste tulemusi üle ei hääletata.";

20) paragrahvi 30 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Linnavolikogu esimehe valimised korraldab linnavolikogu uue koosseisu esimesel istungil valimiskomisjon ning valimistulemused tehakse kindlaks valimiskomisjoni otsusega. Sama kord kehtib ka volikogu järgmistel istungitel, kui esimesel istungil ei osutunud volikogu esimees valituks. Muul ajal korraldab volikogu esimehe valimist linnavolikogu kinnitatud hääletamiskomisjon. Hääletamise ja hääletamistulemuste kindlakstegemine linnavolikogu esimehe valimisel toimub käesoleva põhimääruse §-s 281 sätestatud korras.";

21) paragrahvi 311 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Koosolekust võivad sõnaõigusega osa võtta linnavolikogu kantselei teenistujad.";

22) paragrahvi 311 lõige 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(17) Õigusakti eelnõu menetlemisel kuulab komisjon ära komisjoni tööd korraldava teenistuja ja/või juriidilise osakonna seisukoha.";

23) paragrahvi 311 lõige 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(22) Komisjoni otsus vormistatakse protokolli väljavõttena üldjuhul komisjoni koosolekule järgneval tööpäeval ja edastatakse juhtivkomisjonile, õigusakti eelnõu esitajale, linnavolikogu kantselei õigusnõunikule ja dokumendiosakonnale ning isikutele, kellesse puutuvaid küsimusi käsitleti (asjaosalised).";

24) paragrahvi 311 lõige 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(23) Komisjoni koosolek protokollitakse ja vormistatakse üldjuhul kolme tööpäeva jooksul pärast komisjoni koosoleku toimumist.";

25) paragrahvi 312 lõikes 4 asendatakse sõnad „vastava valdkonna nõunik (edaspidi valdkonna nõunik)" sõnadega „komisjoni tööd korraldav teenistuja";

26) paragrahvi 312 lõigetes 5 ja 10 asendatakse sõnad „valdkonna nõunik" sõnadega „komisjoni tööd korraldav teenistuja" vastavas käändes;

27) paragrahvi 312 lõike 5 punktidest 7 ja 8 jäetakse välja sõnad „üldjuhul koosolekule järgneval tööpäeval";

28) paragrahvi 313 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui üles on seatud üks kandidaat, hääletab linnavolikogu liige, kasutades hääletuspuldil kas poolt- või vastu-klahvi. Kui üles on seatud vähemalt kaks kandidaati, kuvatakse nende nimed hääletuspuldi ekraanil ning linnavolikogu liige teeb otsustuse kandidaatide vahel, vajutades poolt-klahvi.";

29) paragrahv 372 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvid 40 ja 41 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 43 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linnapeaks võib linnavolikogu valida isiku, kes vastab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 482 sätestatud nõuetele.";

32) paragrahvi 51 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Linnasekretäri ametikohal on nõutav vähemalt kaheaastane juhtimiskogemus struktuuriüksuse või organisatsiooni juhtimisel ning vähemalt kaheaastane töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses.";

33) paragrahvi 51 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Linnasekretäri teenistusülesanded on määratud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, teistes seadustes ning linnakantselei põhimääruses.";

34) paragrahvi 54 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Palgalisel ametikohal töötavale linnapeale makstakse ametist vabastamisel linnavolikogu otsusega hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevale eelnenud kahe aasta vastava ametikoha kuu keskmise ametipalga kuuekordses ulatuses, kui ta vabastatakse ametist volikogude algatusel toimuva valdade või linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmise tõttu ning linnapea on ametis olnud vähemalt ühe aasta enne ühinemise käigus moodustunud uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeva.";

35) paragrahvi 54 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Linnavolikogu esimehele, kellele linnavolikogu on määranud töötasu või hüvitise kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 21 alusel, makstakse linnavolikogu esimehe volituste lõppemisel linnavolikogu otsusega hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevale eelnenud kahe aasta kuu keskmise töötasu või hüvitise kuuekordses ulatuses, kui linnavolikogu esimehe volitused lõpevad volikogude algatusel toimuva valdade või linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmise tõttu ning ta on linnavolikogu esimehena töötanud vähemalt ühe aasta enne ühinemise käigus moodustunud uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeva.";

36) paragrahvi 54 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 31 sätestatud hüvitist ei maksta, kui linnavolikogu valib linnapea või linnavolikogu esimehe ametisse uueks tähtajaks.";

37) paragrahvi 54 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 3, 31, 6, 8 ja 9 ettenähtud hüvitise maksmiseks eraldatakse raha linna reservfondist ning lõigetes 12 ja 13 ettenähtud hüvitise maksmiseks eraldatakse raha linna reservfondist ulatuses, mis on vajalik teenistuskoha täitmisel töötasukulude tagamiseks või mis jääb teenistuskohale planeeritud töötasukuludest hüvitise maksmiseks puudu.";

38) paragrahvi 54 lõikes 12 asendatakse sõna „ametiasutuses" sõnaga „ametiasutustes";

39) paragrahvi 54 lõige 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(19) Käesoleva paragrahvi lõigetes 14, 16 ja 17 ettenähtud toetus makstakse välja ametiasutusele erakorralisteks sündmusteks ettenähtud vahendite arvel.";

40) paragrahvid 541 ja 61 tunnistatakse kehtetuks;

41) paragrahvi 66 lõikest 4 jäetakse välja teine lause;

42) paragrahv 71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠71. Tallinna linna arengudokumentide liigid ja nende menetlemine

(1) Tallinna linna arengudokumendid on:

1) Tallinna arengustrateegia;

2) Tallinna ja linna territooriumi osa üldplaneering;

3) Tallinna arengukava;

4) Tallinna eelarvestrateegia;

5) valdkonna arengukava;

6) linna territooriumi arengukava;

7) muu arengudokument, mille koostamise kohustus tuleneb riigi õigusaktist.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5-7 nimetatud arengudokumendid peavad olema kooskõlas Tallinna arengukava eesmärkide ja Tallinna eelarvestrateegiaga ning arvestama üldplaneeringutes ettenähtuga.

(3) Tallinna arengustrateegia on Tallinna pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi määratlev dokument, mis esitab linna arenguvisiooni ning määrab kindlaks prioriteetsed strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevussuunad. Tallinna arengustrateegia koostatakse vähemalt kümneks aastaks.

(4) Tallinna arengukava on linna lähiaastate arengueesmärke määratlev ja nende elluviimiseks vajalikke tegevusi kavandav dokument, mis on aluseks eri valdkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. Kehtiv Tallinna arengukava peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

(5) Tallinna eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukava osa või arengukavaga seotud iseseisev dokument.

(6) Valdkonna arengukava on Tallinna linna arengukavas seatud eesmärkidest lähtuv linna ühe tegevusvaldkonna arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi täpsustav ja täiendav dokument, mis sisaldab olulisemaid tegevusi ka linnaosade kaupa. Valdkonna arengukava koostatakse kuni viieks aastaks. Valdkonna arengukava võib koostada järgmistes linna tegevusvaldkondades:

1) haridus ja noorsootöö;

2) kultuur ja vaba aja veetmine;

3) sport ja terviseliikumine;

4) sotsiaalhoolekanne

5) linnaelanike tervis;

6) linna vara ja elamufond;

7) ettevõtluskeskkond ja turism;

8) linnatransport ja liikuvuse korraldamine;

9) linnakeskkond ja keskkonnakaitse;

10) teed ja tehnovõrgud.

(7) Muu arengudokument, mille koostamise kohustus tuleneb riigi õigusaktist, koostatakse kooskõlas linna üldiste arengueesmärkidega.

(8) Kui seaduses ei ole sätestatud teisti, koostab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-5 nimetatud arengudokumendi eelnõu linnavalitsus ja arengudokumendi kinnitab linnavolikogu. Lisaks kinnitab linnavolikogu arengudokumendi, mille kinnitamise õigus on riigi õigusaktiga antud linnavolikogu pädevusse.

(9) Linnavalitsus võib koostada ja kinnitada teisi käesoleva paragrahvi lõikes 1 märkimata arengudokumente.

(10) Arengudokumentide koostamise ja avalikustamise korra kehtestab linnavalitsus.

(11) Linnavolikogu kinnitab Tallinna arengukava või selle muudatuse hiljemalt selle kehtima hakkamisele eelneva aasta 15. oktoobriks.

(12) Linnavalitsus esitab linnavolikogule Tallinna arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmise aruande arengukava perioodi lõppedes.

(13) Linnavalitsus esitab igal aastal Tallinna linna majandusaasta aruande tegevusaruandes linnavolikogule ülevaate Tallinna arengukava tegevuskavas asjaomaseks majandusaastaks kavandatud meetmete täitmise kohta.";

43) paragrahvi 72 lõiked 1-3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linnaplaneerimine on linna ruumilise arengu kavandamine eesmärgiga tagada Tallinnas eeldused ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestava, demokraatliku, pikaajalise ja tasakaalustatud ruumilise arengu, maakasutuse ning kvaliteetse elu- ja ehitatud keskkonna kujunemiseks, soodustades keskkonnahoidlikku ning majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut.

(2) Tallinna üldplaneering koostatakse kogu linna territooriumi kohta ning selle eesmärk on linna territooriumi või selle osa ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneering on linna eriplaneeringu ja detailplaneeringu koostamise alus ning detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimuste andmise alus. Tallinnas koostatakse üldplaneeringud linnaosade ning muude linna territooriumi osade kohta. Asjaomaste kohalike omavalitsuste kokkuleppel võib Tallinna ja sellega piirneva valla territooriumi või selle osa kohta koostada ühise üldplaneeringu. Kehtiva üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks võib koostada teemaplaneeringu.

(3) Tallinnas koostatakse linna territooriumi osa kohta detailplaneeringuid, mis on lähiaastate ehitustegevuse alus.";

44) põhimääruse XII peatükk tunnistatakse kehtetuks;

45) paragrahvi 92 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Linnaosa rahvastikuregistri pidaja kontrollib halduskogu liikmete elukoha andmeid rahvastikuregistris iga algava kvartali esimesel tööpäeval.";

46) paragrahvi 93 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Halduskogu liikme volitused peatatakse:";

47) paragrahvi 93 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) kui ta on puudunud halduskogu koosolekutelt kolme järjestikuse kuu jooksul, arvestamata kuid, millal halduskogu koosolekuid ei toimunud;".

§ 2.   Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord” paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linnavara kasutab kas linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus ise või annab selle teise isiku kasutusse. Teise linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutuse kasutusse antakse linnavara linnavalitsuse korraldusega, milles peab olema märgitud:
1) linnavara üleandjaks olev linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus;
2) linnavara kasutusse saaja;
3) linnavara nimetus ja kinnisvara puhul ka asukoht;
4) linnavara kasutusotstarve;
5) tasu suurus juhul, kui linnavara antakse kasutusse tasu eest;
6) linnavara kasutusse andmise tähtaeg või märge linnavara tähtajatu kasutusse andmise kohta.".

§ 3.   Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2006 määruses nr 21 „Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni töökord" tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tallinna linnaosade halduskogude haldamise komisjoni töökord";

2) määruse preambulis asendatakse sõnad „§ 88 lõike 3" sõnadega „§ 90 lõike 4";

3) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tallinna linnaosade halduskogude haldamise komisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse Tallinna Linnavolikogu otsuse alusel.";

4) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Komisjonis on üksteist liiget. Komisjoni esimees on linnasekretär ning ülejäänud liikmed on linnaosade haldussekretärid, üks linnavolikogu kantselei ja üks linnakantselei esindaja.";

5) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) linnavolikogu liikmekandidaadi halduskogu töös osalemise sooviavalduse ja kandidaatide ringkonnanimekirjade vastuvõtmine ja registreerimine;";

6) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Koosoleku võib korraldada ka komisjoni kokku kutsumata elektrooniliselt.

(12) Elektrooniliselt peetaval komisjoni koosolekul võib otsustada ainult halduskogu liikmete volituste peatamise, taastamise ja lõppemise üle.";

7) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Komisjoni kokkukutsumise kord ja tähtajad on kehtestatud Tallinna põhimääruse §-des 92-93.".

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json