Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna Kultuuriameti põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2016, 29

Tallinna Kultuuriameti põhimäärus

Vastu võetud 28.01.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõigete 2 ja 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Staatus ja nimetus

  (1) Tallinna Kultuuriamet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

  (2) Ameti ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Tallinna Kultuuriamet;
  2) inglise keeles Tallinn Department of Culture;
  3) vene keeles Таллиннский Департамент Kультуры.

§ 2.   Asukoht

 
  Ameti asukoht on Tallinn.

§ 3.   Sümbolid ja eelarvevahendid

  (1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat, dokumendiplangid ning ametit teenindavad arvelduskontod.

  (2) Amet tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

§ 4.   Ameti moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja aruandekohustuslikkus

  (1) Ameti moodustab ja korraldab ümber, tema tegevuse lõpetab, põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

  (2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

  (3) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk Tegevusvaldkonnad ja ülesanded 

§ 5.   Ameti tegevusvaldkonnad

  Ameti tegevusvaldkonnad on:
  1) kultuuritegevuse korraldamine Tallinnas, sh ameti hallatavate etendusasutuste, raamatukogu, muuseumi, loomaaia, rahvaülikooli ja kultuurikeskuste töö korraldamine;
  2) kultuurisündmuste korraldamine ja toetamine ning võimaluste loomine mittetulundus- ja huvitegevuseks ning vaba aja veetmiseks;
  3) Tallinna kultuuripärandi säilitamine ja tutvustamine.

§ 6.   Ameti ülesanded

  (1) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab amet järgmisi ülesandeid:
  1) ameti pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide väljatöötamine;
  2) linna kultuuriloolise eripära, rahvuskultuuri ning vaimse ja materiaalse pärandi kaitsmine ja teadvustamine;
  3) ameti hallatavate asutuste arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks, ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks;
  4) kultuurivaldkonna arengukava koostamise korraldamine;
  5) linna kultuurielu mitmekesistamiseks kultuuriprojektide algatamine ning nende korraldamine;
  6) kultuuri- ja haridusvaldkonnas tegutsevate asutuste, organisatsioonide, liitude ja ühingutega koostöö arendamine;
  7) kultuurisündmuste ja -asutustega seotud teabelevi korraldamine;
  8) osalemine rahvusvahelistes kultuuripärandi- ja kultuuriprojektides;
  9) kultuuriürituste korraldajate ja mittetulundusühingute esindajate nõustamine;
  10) kultuurivaldkonna arendamiseks vajalike investeeringute kavandamine ning nende korraldamine ja koordineerimine ameti haldusalas;
  11) Tallinna kunstikogu haldamine;
  12) raamatusarja „Tallinna raamat" kolleegiumi töö organisatsiooniline ja tehniline teenindamine;
  13) mittetulundustegevuse toetamise prioriteetide määramine, toetusetaotluste menetlemine ja toetamise korraldamine;
  14) mittetulundustegevuse toetamise meedet tutvustavate teabepäevade ning mittetulundustegevuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kasutajakoolituste korraldamine;
  15) ameti hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi korraldamine;
  16) ameti hallatavate asutuste juhtide nõustamine ning vajaduse korral nende koolituse koordineerimine;
  17) ameti hallatavate asutuste õigusküsimuste lahendamise koordineerimine;
  18) ameti haldusala eelarvest finantseeritavate riigihangete korraldamine või koordineerimine;
  19) ameti ja selle hallatavate asutuste osutatavate tasuliste teenuste hindade kehtestamine;
  20) linnavara säästlik ja efektiivne valitsemine;
  21) Tallinna kriisireguleerimisplaanis ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
  22) riigi ja Tallinna õigusaktide täitmise kontrollimine ameti hallatavates asutustes.

  (2) Amet täidab teisi talle riigi ja Tallinna õigusaktides pandud ülesandeid.

3. peatükk Ameti õigused 

§ 7.   Ameti õigused

  Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras õigus:
  1) esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;
  2) saada ametile pandud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja teavet linna teistelt ametiasutustelt ja nende hallatavatelt asutustelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt ja sihtasutustelt;
  3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;
  4) kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevuse õiguspärasust ning otstarbekust kõigis valdkondades;
  5) moodustada komisjone ja töörühmi;
  6) kaasata oma töösse lepingu alusel spetsialiste ja eksperte;
  7) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  8) osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid ja müüa kaupu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  9) teha ettepanekuid koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;
  10) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ja koostöös;
  11) anda oma tegevusvaldkonda puudutavaid konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare;
  12) kasutada Tallinna õigusaktides ametile antud muid õigusi.

4. peatükk Juhtimine ja struktuur 

§ 8.   Ameti juhataja

  (1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

  (2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks ameti juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:
  1) juhib ja korraldab ameti tegevust ning vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;
  2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
  4) nimetab ametnikke ametikohale ja vabastab neid teenistusest ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid töötajatega;
  5) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse ning kinnitab ametijuhendid;
  6) määrab ameti teenistujatele lisatasusid, preemiaid ja toetusi;
  7) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid hallatavate asutuste juhtidega või korraldab seda tegevust ja täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;
  8) teeb tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid ametile pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab ameti haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ja eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  9) vastutab ameti eelarvevahendite sihipärase kasutamise eest, ameti valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, ameti haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muudes riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;
  10) rakendab abinõusid ameti majanduslike ja tehniliste võimaluste parandamiseks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;
  11) kinnitab ameti asjaajamiskorra ja töökorralduse reeglid;
  12) esindab ametit ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Ameti juhataja võib volitada teisi isikuid esindama ametit temale antud pädevuse piires;
  13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Tallinna õigusaktidega.

  (3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda ameti juhataja määratud osakonnajuhataja või muu ametnik.

§ 9.   Struktuur ja teenistujate koosseis

  (1) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

  (2) Ameti struktuuriüksused on osakonnad, mille täpsemad ülesanded ja pädevus määratakse ameti juhataja kinnitatavate osakondade põhimäärustega.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 10.   Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 6. mai 2010 määrus nr 25 „Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json