HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi linna aasta õpetaja

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2016, 30

Viljandi linna aasta õpetaja

Vastu võetud 27.11.2014 nr 37
RT IV, 06.12.2014, 4
jõustumine 09.12.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2016RT IV, 09.02.2016, 1312.02.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkt 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev statuut reguleerib Viljandi linna lasteaiaõpetaja, üldhariduskooli õpetaja, huvikooliõpetaja ja - treeneri, noorsootöötaja (huvijuht, ringijuht), tugiteenuste osutaja (psühholoog, logopeed, defektoloog, sotsiaalpedagoog) ja haridusasutuse juhi (edaspidi õpetaja) tunnustamise määramise alused ja korra.

  (2) Tunnustamise eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli, tunnustada õpetajat, kes on pälvinud oma laste/õpilaste, lastevanemate, kolleegide, haridusasutuse pidaja ja üldsuse lugupidamise, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele harmooniliselt arenenud isiksusteks ning kes on positiivselt mõjutanud piirkonna hariduselu.

  (3) Igal aastal võib määrata järgmised aunimetused:
  1) aasta õpetaja;
  2) aasta noor õpetaja;
  3) aasta haridusasutuse juht;
  4) teenekas õpetaja.

  (4) Aasta õpetaja aunimetusele kandideerija on õpetaja:
  1) kellel on eelmisel õppeaastal väljapaistvad tulemused laste/õpilaste innustamisel, saavutamaks parimaid võimetekohaseid tulemusi aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel ning kes on koostöös laste perekondadega toetanud ja soodustanud laste/õpilaste kasvamist ja arenemist, arvestades nende individuaalsust;
  2) kes on tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud õppeasutuse arendustegevuses ja projektide töös, tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool seda;
  3) kes on inimesena pälvinud laste/õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise.

  (5) Aasta noore õpetaja aunimetusele kandideerija on õpetaja:
  1) kes on kuni 3-aastase õpetaja töökogemusega;
  2) kellel on eelmisel õppeaastal väljapaistvad töötulemused laste/õpilaste innustamisel, saavutamaks parimaid võimetekohaseid tulemusi ning kes on koostöös laste perekondadega toetanud ja soodustanud laste/õpilaste kasvamist ja arenemist arvestades nende individuaalsust;
  3) kes on inimesena pälvinud laste/õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise.

  (6) Aasta haridusasutuse juhi aunimetusele kandideerija on haridusasutuse juht ja/või asetäitja:
  1) kes on eelmisel õppeaastal saavutanud haridusasutuse juhtimisel märkimisväärseid tulemusi;
  2) kelle poolt juhitud haridusasutuse õppekasvatustöös ja arengus on toimunud märgatav areng;
  3) kes on eeskujuks lastele/õpilastele, kolleegidele, lastevanematele ja Viljandi linna teistele haridusasutuste juhtidele.

  (7) Teeneka õpetaja aunimetusele kandideerija on vähemalt 15-aastase staažiga õpetaja:
  1) kes on laste/õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel töötanud tulemuslikult;
  2) kes on õpetanud-kasvatanud lapsi ja pälvinud laste/õpilaste, lastevanemate, kolleegide ning üldsuse lugupidamise;
  3) kes on tuntud hariduselu edendaja Viljandi linnas ja/või maakonnas.

§ 2.   Konkursi korraldamine

  (1) Konkursi läbiviimise korraldab Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt kinnitatud komisjon.

  (2) Linnavalitsus kinnitab komisjoni koosseisu, kuhu kuuluvad abilinnapea, linnavolikogu hariduskomisjoni esindaja, haridus- ja kultuuriameti juhataja ning peaspetsialist. Vajadusel kaasatakse erialaspetsialist.

  (3) Komisjon teeb kokkuvõtte 25. septembriks ning esitab ettepaneku linnavalitsusele kinnitamiseks.

  (4) Linnavalitsusel on õigus jätta mõni nimetatud tunnustustest välja andmata.

§ 3.   Kandidaadi esitamine

  (1) Ettepaneku võivad esitada kõik soovijad.

  (2) Ettepanek esitatakse linnavalitsusele igal aastal hiljemalt 30. juuniks.
[RT IV, 09.02.2016, 13 - jõust. 12.02.2016]

  (3) Igale aunimetusele võib esitada haridusasutus ise ühe kandidaadi, üle 300 õpilasega haridusasutus võib esitada kaks kandidaati.

  (4) Kandidaadi esitamiseks vajalikud dokumendid on:
  1) vormikohane avaldus;
  2) toetuskiri haridusasutuse hoolekogult;
  3) toetuskiri pedagoogiliselt kollektiivilt (väljavõte õppenõukogu protokollist);
  4) toetuskiri õpilasesinduselt (juhul, kui see on moodustatud).

§ 4.   Tunnustamine

  (1) Tunnustuse saajat autasustatakse preemiaga, mille suurus on 1000 eurot (pärast riigi poolt kehtestatud maksude mahaarvamist) ning tema nimi kantakse Viljandi linna auraamatusse.

  (2) Preemia kantakse preemia saaja arvelduskontole jooksva aasta 5. oktoobriks.

  (3) Preemia saaja tunnustamine toimub õpetajate päeva puhul korraldatud tänusündmusel või preemia saajale sobival ajal ning sobivas kohas.

§ 5.   Jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json