Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2016, 49

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus

Vastu võetud 11.12.2014 nr 32
RT IV, 18.12.2014, 4
jõustumine 21.12.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2016RT IV, 09.02.2016, 2612.02.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 34, § 532 lõike 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõigete 2 ja 7 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Staatus ja nimetus

  (1) Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

  (2) Amet on korrakaitseüksus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse tähenduses.

  (3) Ameti ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles - Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet;
  2) inglise keeles - Tallinn Municipal Police Department;
  3) vene keeles - Таллиннский Департамент Муниципальной Полиции.

§ 2.   Asukoht

  Ameti asukoht on Tallinn.
[RT IV, 09.02.2016, 26 - jõust. 12.02.2016]

§ 3.   Sümbolid ja eelarvevahendid

  (1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat, dokumendiplangid ning ametit teenindavad arvelduskontod.

  (2) Amet tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

§ 4.   Ameti moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning aruandlus

  (1) Ameti moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

  (2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

  (3) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 5.   Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkond on osalemine avaliku korra tagamisel, riikliku järelevalve teostamine avalikus kohas käitumise üldnõuete üle, järelevalve teostamine linnavolikogu vastu võetud eeskirjade täitmise üle, häiritud liikluse korral ajutine liikluse reguleerimine ja sisevalve üksuse ülesannete täitmine Tallinna haldusterritooriumil.

§ 6.   Ameti ülesanded

  (1) Tegevusvaldkonna raames on ameti ülesanded:
  1) järelevalve teostamine linnavolikogu vastu võetud eeskirjade täitmise üle ja nende rikkumiste korral väärtegude menetlemine;
  2) väärteomenetluse seadustikust tulenevate kohtuvälise menetleja ülesannete täitmine ja väärteomenetluses osalemine linnavalitsuse volitusel;
  3) korrakaitseorgani ülesannete täitmine korrakaitseseaduse, alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, pakendiseaduse, jäätmeseaduse, liiklusseaduse, tarbijakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse, ehitusseaduse, looduskaitseseaduse, maapõueseaduse, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse, reklaamiseaduse, muinsuskaitseseaduse, turismiseaduse ja muude õigusaktide alusel ning seadustes sätestatud riikliku järelevalve üld- ja erimeetmete kohaldamine;
  4) linna omandis või valduses oleva vara valve;
  5) linna asutustes ja avalikel üritustel avaliku korra tagamisel osalemine;
  6) väärteoasjade registri ning muude ameti ülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude pidamine;
  7) ameti pädevusse kuuluvate õigusaktide väljatöötamine;
  8) ameti pädevusse kuuluvate väärtegudega seonduv ennetustöö;
  9) sotsiaalsete ja kasvatuslike meetmete rakendamine süütegusid põhjustavate tegurite mõju vähendamiseks;
  10) teabe edastamine linna ametiasutustele haldussunni kohaldamise vajaduse kohta;
  11) ameti pädevuse piires koostöö tegemine teiste kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusasutuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute ning teiste riikide asjaomaste asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  12) ettekirjutuste tegemine ning asendustäitmise ja sunniraha rakendamine oma tegevusvaldkonna raames.

  (2) Amet täidab teisi talle riigi ja linna õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk AMETI ÕIGUSED 

§ 7.   Ameti õigused

  Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja linna õigusaktidega sätestatud korras õigus:
  1) esitada linavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;
  2) saada ametile pandud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja teavet linna teistelt asutustelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, sihtasutustelt ja mittetulundusühingutelt;
  3) moodustada komisjone ja töörühmi;
  4) kaasata töösse spetsialiste ja eksperte;
  5) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  6) rakendada ööpäevaringset patrullteenistust ameti pädevusse kuuluvate kohustuste täitmiseks;
  7) teha ettepanekuid koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;
  8) teha oma pädevuse piires ettekirjutusi ja rakendada sunnivahendeid või sanktsioone;
  9) anda konsultatsioone, korraldada koolitusi ja seminare ning teha analüüse;
  10) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ja koostöös;
  11) teha koostööd riigiorganite, riigi politseiasutuste, eraõiguslike juriidiliste isikute ja eraisikute ning nende ühendustega;
  12) kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud õigusi.

4. peatükk peatükk JUHTIMINE JA STRUKTUUR 

§ 8.   Ameti juhataja

  (1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

  (2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks ameti juhataja riigi ja linna õigusaktidega sätestatud korras:
  1) juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;
  2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
  4) nimetab ametnikke ametikohale ja vabastab neid teenistusest ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid töötajatega (edaspidi ametnik ja töötaja koos nimetatud teenistujad);
  5) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse ning kinnitab ametijuhendid;
  6) määrab ameti teenistujatele lisatasusid, preemiaid ja toetusi;
  7) teeb tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid ametile pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab ameti haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh eelarvevahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ning eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  8) vastutab ameti eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, ameti haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ning muude riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise eest;
  9) rakendab abinõusid ameti majanduslike ja tehniliste võimaluste parandamiseks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate ametioskuste täiendamiseks;
  10) kinnitab ameti asjaajamiskorra ja töökorralduse reeglid;
  11) kinnitab vormiriietuse kandmise korra;
  12) esindab ametit lisavolituseta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Ameti juhataja võib volitada teisi isikuid esindama ametit temale antud pädevuse piires;
  13) koordineerib ameti struktuuriüksuste tööd;
  14) tagab sisekontrollisüsteemi toimimise ametis;
  15) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Tallinna õigusaktides.

  (3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda ameti juhataja asetäitja või tema äraolekul muu juhataja määratud ametnik.

§ 9.   Struktuur ja teenistujate koosseis

  (1) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

  (2) Ameti koosseisus on osakonnad, mille täpsemad ülesanded ja pädevus sätestatakse osakonna põhimääruses, mille kinnitab ameti juhataja. Osakonnas võib moodustada väiksemaid struktuuriüksusi.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json