Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Linnavara valitsemise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2016, 51

Linnavara valitsemise kord

Vastu võetud 13.06.2013 nr 31
RT IV, 19.06.2013, 18
jõustumine 22.06.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2016RT IV, 09.02.2016, 2012.02.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Linnavara valitsemise korraga (edaspidi kord) määratakse kindlaks linna omandis oleva vara (edaspidi linnavara) valitsejad ning linnavara valitsemise alused.

  (2) Linnavara on Tallinna linnale (edaspidi linn) kui omavalitsusüksusele kuuluv kinnis- ja vallasvara, s.o asjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

  (3) Korras kinnisvara kohta sätestatut kohaldatakse ka ehitiste, nende reaalosade ja rajatiste kohta kuni ehitisealuse maa ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa kandmiseni kinnistusraamatusse või maa riigi omandisse jätmise jõustumiseni.

§ 2.   Linnavara valitseja

  Linnavara valitseja on linna ametiasutus, kelle bilansis või kelle haldusalas tegutseva linna asutuse bilansis linnavara on. Linnavara valitsejad on järgmised linna ametiasutused:
  1) linnavolikogu kantselei;
  2) linnakantselei;
  3) linnaosade valitsused;
  4) linnavalitsuse ametid.

§ 3.   Linnavara valitsema volitatud asutus

  (1) Linnavara valitsema volitatud asutus on linna asutus, kelle valdusesse on linnavara valitseja enda valitsemisel oleva linnavara andnud Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) õigusaktidega ette nähtud korras.

  (2) Linnavara valitsema volitatud asutuse valdusesse ei või anda äriühingute linnale kuuluvaid aktsiaid või osi.

§ 4.   Linnavara valitsemine

  (1) Linnavara valitseja valitsemisala moodustavad tema haldusalas tegutsevad linna asutused, kellele linnavara valitseja on enda valitsemisel oleva linnavara valdusesse andnud.

  (2) Linnavara valitsemine on vara linnale omandamise, linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine ning linna osalemine aktsionäri, osaniku, asutaja või liikmena aktsiaseltsis, osaühingus, sihtasutuses, mittetulundusühingus, hooneühistus, korteriomanike ühisuses ja kaaspärijate ühisuses.

  (3) Linnavara valitseja ja linnavara valitsema volitatud asutus on kohustatud enda valitsemisel olevat või enda valdusesse antud linnavara valitsema eesmärgipäraselt, otstarbekalt, säästlikult ja heaperemehelikult.

  (4) Linnavaraga seotud tehingu puhul peab linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus juhinduma põhimõttest vältida kahju ja suurendada kasu, mida linn võib tehingust saada.

  (5) Linnavara valitseja ja linnavara valitsema volitatud asutus peab raamatupidamisarvestust enda valitsemisel oleva või enda valdusesse antud linnavara kohta, lähtudes linna raamatupidamise sise-eeskirjast, raamatupidamise seadusest ja riigi raamatupidamise üldeeskirjast.

  (6) Linnavara valitsejal ja linnavara valitsema volitatud asutusel on kohustus enda valitsemisel olev mittevajalik väheväärtuslik linnavara sisestada väheväärtusliku vara andmebaasi.

2. peatükk LINNAVARA OMANDAMINE 

§ 5.   Linnavara omandamine

  Linnavara omandamine toimub pärimisseaduses, riigihangete seaduses, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses ning teistes riigi ja linna õigusaktides sätestatud korras ning tehingutega.

§ 6.   Omandatava linnavara valitseja

  (1) Linna omandatav vara loetakse selle linnavara valitseja valitsemisel olevaks, kellele või kelle valitsemisalas olevale linnavara valitsema volitatud asutusele see tuleb linna õigusaktidega sätestatud korras või tehinguga üle anda või kes on õigustatud või kohustatud selle vara vastu võtma. Kui linnavara valitsejat või linnavara valitsema volitatud asutust õigusaktidest või tehingust otseselt ei selgu, määratakse linnavara valitseja ja vajaduse korral linnavara valitsema volitatud asutus linnavalitsuse korraldusega, milles peab olema näidatud:
  1) linnavara valitseja ja vajaduse korral linnavara valitsema volitatud asutus;
  2) linnavara nimetus ja kinnisvara puhul asukoht;
  3) linnavara iseloomustavad põhinäitajad;
  4) aktsiate ning osade puhul nende arv, liik ja nimiväärtus.

  (2) Aktsiate ja osade puhul ei määrata linnavara valitsema volitatud asutust.

§ 7.   Riigivara tasuta omandamine

  Riigivara tasuta omandamisel esindab linna linnavara valitseja, kellele või kelle valitsemisalas olevale linnavara valitsema volitatud asutusele riigivara tasuta üle antakse.

3. peatükk LINNAVARA ÜLEANDMINE ÜHELT LINNAVARA VALITSEJALT JA LINNAVARA VALITSEMA VOLITATUD ASUTUSELT TEISELE 

§ 8.   Linnavara üleandmine

  (1) Linnavara valitseja võib enda valitsemisel oleva linnavara tasuta üle anda teisele linnavara valitsejale või oma valitsemisala piires teisele linnavara valitsema volitatud asutusele.

  (2) Kinnisvara antakse ühelt linnavara valitsejalt teisele või valitsemisala piires ühelt linnavara valitsema volitatud asutuselt teisele ning aktsiad ja osad ühelt linnavara valitsejalt teisele linnavalitsuse korraldusega, milles peab olema näidatud:
  1) linnavara üleandjaks olev linnavara valitseja ja vajaduse korral linnavara valitsema volitatud asutus ning linnavara vastuvõtjaks olev linnavara valitseja ja vajaduse korral linnavara valitsema volitatud asutus;
  2) linnavara nimetus ja kinnisvara puhul ka asukoht;
  3) aktsiate ja osade puhul üleantavate aktsiate ning osade arv, liik ja nimiväärtus.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata linnavara võib linnavara valitseja anda teisele linnavara valitsejale, teisele linnavara valitsema volitatud asutusele või oma valitsemisala piires ühelt linnavara valitsema volitatud asutuselt teisele kirjalikul kokkuleppel. Valitsemisala piires võib vallasvara üle anda linnavara valitseja kirjalikul otsusel.

  (4) Linnavara valitsema volitatud asutus võib otsustada enda bilansis oleva kuni 320-eurose väärtusega vallasvara üleandmise teisele linnavara valitsejale või linnavara valitsema volitatud asutusele.

  (5) Üle 320-eurose väärtusega vallasvara võib linnavara valitsema volitatud asutus anda üle teisele linnavara valitsejale või linnavara valitsema volitatud asutusele linnavara valitseja nõusolekul.

  (6) Linnavara valitsema volitatud asutus annab linnavara teisele linnavara valitsejale või linnavara valitsema volitatud asutusele üle kirjalikul kokkuleppel.

§ 9.   Linnavara üleandmis-vastuvõtmisakt

  (1) Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt linnavara valitsejalt või linnavara valitsema volitatud asutuselt teisele toimub linnavalitsuse kehtestatud vormi kohase kirjaliku aktiga.

  (2) Linnavara üleandmis-vastuvõtmisakti märgitakse järgmised andmed:
  1) üleandja ja vastuvõtja nimi, ametinimetus ja allkiri;
  2) üleandmise aeg;
  3) linnavara koosseis;
  4) soetusmaksumus ja jääkmaksumus;
  5) kinnisvara üleandmisel andmed linnavara päraldiste, seisukorra, kasutusviisi ja puuduste kohta.

4. peatükk LINNAVARA KASUTAMINE JA KASUTUSSE ANDMINE 

§ 10.   Linnavara kasutamine

  Linnavara kasutatakse:
  1) avalikuks otstarbeks;
  2) linna ülesannete täitmiseks;
  3) tulu saamiseks.

§ 11.   Linnavara kasutusse andmine

  (1) Linnavara kasutab kas linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus ise või annab selle teise isiku kasutusse. Teise linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutuse kasutusse antakse linnavara linnavalitsuse korraldusega, milles peab olema märgitud:
  1) linnavara üleandjaks olev linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus;
  2) linnavara kasutusse saaja;
  3) linnavara nimetus ja kinnisvara puhul ka asukoht;
  4) linnavara kasutusotstarve;
  5) tasu suurus juhul, kui linnavara antakse kasutusse tasu eest;
  6) linnavara kasutusse andmise tähtaeg või märge linnavara tähtajatu kasutusse andmise kohta.
[RT IV, 09.02.2016, 20 - jõust. 12.02.2016]

  (2) Linnavara teiste isikute kasutusse andmine toimub Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kehtestatud korras.

5. peatükk LINNA OMANDIS OLEVA KORTERIOMANDI KOOSSEISU MUUTMINE 

§ 12.   Korteriomandi koosseisu muutmine

  (1) Linna omandis oleva korteriomandi koosseisu muutmiseks nõusoleku andmise otsustab linnavalitsus linnavara valitseja ettepanekul.

  (2) Korteriomandi reaalosa suuruse muutumisel, otsustab korteriomandi koosseisu muutmise linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

6. peatükk LEID 

§ 13.   Leiu omandamine

  (1) Linn omandab leiu, kui Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi politsei) annab Tallinna haldusterritooriumilt leitud asja või seda asendava raha üle linnale kui leiukoha omavalitsusüksusele.

  (2) Kui asja leidjaks loetakse linna asutus ning linna asutus on asja hoidnud selle säilimist tagaval viisil ja omanik ei ole selgunud ühe aasta jooksul, arvates leiust teatamisest kaotajale, omanikule või politseile, omandab linn asja või seda asendava raha. Kui asja väärtus ei ületa 50 eurot, arvestatakse nimetatud tähtaega leiupäevast.

§ 14.   Politseilt leiu vastuvõtmine

  (1) Politseilt leiu vastuvõtmisel esindab linna selleks Tallinna Linnakantselei (edaspidi linnakantselei) volitatud isik.

  (2) Leid võetakse vastu politsei koostatud üleandmis-vastuvõtmisakti alusel. Leid loetakse vastuvõetuks pärast seda, kui linnakantselei volitatud isik on leiu üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastanud.

  (3) Leiu üleandmis-vastuvõtmisakt peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) leiu nimetus ja kogus;
  2) võimaluse korral leiu mark, mudel, seerianumber ja eritunnused;
  3) üleandja ja vastuvõtja ametinimetus ja allkiri;
  4) üleandmise kuupäev.

§ 15.   Linna asutus asja leidjana

  (1) Kui linn omandab leiu korra § 13 lõike 2 järgi, annab leidjaks olev linna asutus leiu üle linnakantselei volitatud isikule.

  (2) Leid antakse linna asutuselt üle linnakantselei volitatud isikule üleandmis-vastuvõtmisakti alusel, mis peab sisaldama korra § 14 lõikes 3 nimetatud andmeid. Leid loetakse üleantuks, kui linnakantselei volitatud isik on leiu üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastanud.

§ 16.   Leiu võõrandamine

  (1) Leid võõrandatakse tasu eest või tasuta.

  (2) Leiu võõrandamise otsustab linnakantselei moodustatud komisjon (edaspidi komisjon), mis koosneb vähemalt kolmest liikmest. Komisjonile teeb leiu võõrandamise ettepaneku linnakantselei volitatud isik.

  (3) Leiu võõrandamise otsustamiseks võib komisjon nõuda linnakantselei volitatud isikult lisaandmeid ning küsida ettepanekus esitatud asjaolude hindamiseks eksperdi arvamust.

§ 17.   Leiu võõrandamise lubatavus

  Leid võõrandatakse, kui see:
  1) ei ole vajalik avalikuks otstarbeks, linna ülesannete täitmiseks ega tulu saamiseks;
  2) on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) on vajalik välisriigile diplomaatilise, konsulaar- või kaubandusesinduse tarbeks.

§ 18.   Leiu tasu eest võõrandamine

  Leiu tasu eest võõrandamisel lähtutakse linnavara võõrandamise korrast.

§ 19.   Leiu tasuta võõrandamine ja üleandmine

  (1) Leiu tasuta võõrandamine on lubatud:
  1) riigiasutusele tema põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  2) linnas registreeritud mittetulundusühingule või sihtasutusele tema põhikirjast tulenevate eesmärkide täitmiseks.

  (2) Leiu võib üle anda linna ametiasutusele või ametiasutuse hallatavale asutusele tema põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (3) Tasuta võõrandatavate ja üleantavate leidude nimekiri avaldatakse Tallinna siseveebis.

  (4) Linnakantselei volitatud isik korraldab võimaluse korral käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutustele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele leidudega tutvumise.

  (5) Leiu tasuta võõrandamise ja üleandmise korraldab linnakantselei volitatud isik.

  (6) Leiu tasuta võõrandamisel ja üleandmisel koostatakse üleandmis-vastuvõtmisakt, milles märgitakse järgmised andmed:
  1) tasuta võõrandatava või üleantava leiu nimetus;
  2) üleandja ja omandaja andmed ja allkiri;
  3) üleandmise kuupäev.

§ 20.   Leiu hävitamine

  (1) Leid hävitatakse, kui:
  1) leidu ei ole õnnestunud võõrandada või üle anda kuue kuu jooksul alates selle omandamisest;
  2) leiul esinevad defektid, mis võivad kahjustada selle ohutut kasutamist;
  3) leiu otstarve on teadmata;
  4) leiuks on alkoholi- või tubakatooted.

  (2) Leiu hävitamise otsustab komisjon linnakantselei volitatud isiku kirjalikul ettepanekul.

  (3) Politseilt vastuvõetud leiu hävitamise korraldab politsei ning selle kulud kaetakse linnakantselei kuludest.

  (4) Linna asutuselt vastuvõetud leiu hävitamise korraldab linnakantselei volitatud isik ning selle kulud kaetakse linnakantselei kuludest.

§ 21.   Kontroll leidudega seotud toimingute üle

  Linnakantselei volitatud isik esitab kord aastas komisjonile aruande, milles peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) linna omandisse jäetud leidude nimetused;
  2) linna ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse andmed, kellele leid üle anti, ning üleantud leiu andmed;
  3) tasuta võõrandatud leidude nimetused koos tasuta võõrandatud leidude omandajate andmetega;
  4) tasu eest võõrandatud leidude nimetused ja võõrandamisest saadud tulu;
  5) leiu võõrandamise aeg;
  6) hävitatud leidude nimetused koos hävitamise kulude ja viisiga.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 22.   Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine

  Linnavara kõlbmatuks tunnistamisel ja mahakandmisel lähtutakse linnavolikogu kehtestatud korrast.

§ 23.   Linnavara võõrandamine

  Linnavara võõrandamisel lähtutakse linnavolikogu kehtestatud korrast.

§ 24.   Linnavara valitseja määramine

  Kui linnavara pole mingil põhjusel ühegi linnavara valitseja valitsemisel, määrab linnavarale valitseja linnavalitsus.

§ 25.   Omandatud vara registreerimine

  Linnavara omandanud linnavara valitsejal tuleb korraldada registreerimisele kuuluva linnavara andmete kandmine registritesse.

§ 26.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json