Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2018, 3

Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 30.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 361, kalmistuseaduse § 7 lõike 1, liiklusseaduse § 12 lõike 1, veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5, reklaamiseaduse § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 10. aprilli 2012 määruse nr 10 „Viimsi valla kalmistute kasutamise eeskiri“ muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 10. aprilli 2012 määruses nr 10 „Viimsi valla kalmistute kasutamise eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.“
  2) paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 3, § 16 lõigetes 1, 4 ja 6 ning § 22 lõikes 3 asendatakse sõna „kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalamet“ vastavas käändes.

§ 2.   Viimsi Vallavolikogu 27. jaanuari 2015 määruse nr 1 „Viimsi valla teede ajutise sulgemise eeskiri“ muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 27. jaanuari 2015 määruses nr 1 „Viimsi valla teede ajutise sulgemise eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna „kommunaalamet” sõnadega „ehitus- ja kommunaalamet” vastavas käändes.
  2) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 3.   Viimsi Vallavolikogu 27. jaanuari 2015 määruse nr 2 „Viimsi valla teede ja tänavate sulgemise maks“ muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 27.jaanuari 2015 määruses nr 2 „Viimsi valla teede ja tänavate sulgemise maks“ tehakse järgmised muudatused:
  1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna „kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalamet“ vastavas käändes;
  2) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) kommunaalteenistuse peaspetsialist;“;
  3) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;
  4) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

§ 4.   Viimsi Vallavolikogu 27. jaanuari 2015 määruse nr 4 „Viimsi valla kaevetööde eeskiri“ muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 27. jaanuari 2015 määruses nr 4 „Viimsi valla kaevetööde eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna „kommunaalamet” sõnadega „ehitus- ja kommunaalamet” vastavas käändes;
  2) kogu määruse tekstis asendatakse sõna „keskkonnaamet” sõnadega „keskkonna- ja planeerimisamet” vastavas käändes;
  3) kogu määruse tekstis asendatakse sõnad „maa- ja planeerimisamet” sõnadega „keskkonna- ja planeerimisamet” vastavas käändes;
  4) paragrahvi 15 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) Harjumaa Ühistranspordikeskuse kooskõlastus ühistranspordiliinide ümbersõidu marsruutide osas;“;
  5) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4;
  6) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 5;
  7) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 6.

§ 5.   Viimsi Vallavolikogu 15. detsembri 2015 määruse nr 25 „Viimsi valla kohanimede määramise kord“ muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 15. detsembri 2015 määruse nr 25 „Viimsi valla kohanimede määramise kord“ paragrahvi 3 lõikes 10 asendatakse sõna „kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalamet“.

§ 6.   Viimsi Vallavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 13 „Viimsi valla ehitusmäärus“ muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 29. märtsi 2016 määruses nr 13 „Viimsi valla ehitusmäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna „ehitusamet” sõnadega „ehitus- ja kommunaalamet” vastavas käändes;
  2) paragrahvi 7 lõikes 8 asendatakse sõna „kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalamet“;
  3) paragrahvi 7 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(10) Sademevee ärajuhtimiseks väljastab tehnilised tingimused ja projekteerimistingimused ehitus- ja kommunaalamet.“;
  4) paragrahvi 7 lõikes 13 asendatakse sõnad „ehitusamet kommunaalametile“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalamet“;
  5) paragrahvi 22 lõikes 2 asendatakse sõna „kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalamet“;
  6) paragrahvi 22 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Ettekirjutuse tegemise ning sunniraha rakendamise õigus asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud alusel ja korras on ehitus- ja kommunaalametil.
(4) Ehitus- ja kommunaalamet edastab ettekirjutuse kohta andmed ehitusregistrile.“

§ 7.   Viimsi Vallavolikogu 30. augusti 2016 määruse nr 25 „Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 30. augusti 2016 määruses nr 25 „Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna „ehitusamet” sõnadega „ehitus- ja kommunaalamet” vastavas käändes;
  2) kogu määruse tekstis asendatakse sõna „kommunaalamet” sõnadega „ehitus- ja kommunaalamet” vastavas käändes;
  3) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 7.

§ 8.   Viimsi Vallavolikogu 20. juuni 2017 määruse nr 10 „Viimsi valla heakorra eeskiri“ muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 20. juuni 2017 määruses nr 10 „Viimsi valla heakorra eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 lõike 3 alusel.“
  2) kogu määruse tekstis asendatakse sõna „kommunaalamet” sõnadega „ehitus- ja kommunaalamet” vastavas käändes;
  3) paragrahvi 5 punkt 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„32) kooskõlastama kõigi teekaitsevööndis asuvate tänavakujunduselementide (sildid, viidad, piirded, varikatused jne) ja väljaspool teekaitsevööndit asuvate elementide paigaldamise ehitus- ja kommunaalametiga;“;
  4) paragrahv § 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 15. Järelevalve
Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalamet, keskkonna- ja planeerimisamet, Keskkonnainspektsioon ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.“

§ 9.   Viimsi Vallavolikogu 29. augusti 2017 määruse nr 12 „Viimsi valla reklaamimäärus“ muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 29. augusti 2017 määruses nr 12 „Viimsi valla reklaamimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna „kommunaalamet” sõnadega „ehitus- ja kommunaalamet” vastavas käändes;
  2) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 8;
  3) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 9;
  4) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 10.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Tee ajutise sulgemise luba

Lisa 2 Tee sulgemise maksu tagastusnõude taotlus

Lisa 3 Taotlus teede sulgemise maksu soodustuse saamiseks

Lisa 4 Kaeveluba

Lisa 5 Avariikaevetööde akt

Lisa 6 Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt

Lisa 7 Vedaja kaart

Lisa 8 Reklaamimaksu deklaratsioon

Lisa 9 Reklaamimaksu tagastusnõue

Lisa 10 Välireklaami paigaldamise luba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json