Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 56 “Üldhooldusteenuse osutamise kord” muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2018, 7

Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 56 “Üldhooldusteenuse osutamise kord” muutmine

Vastu võetud 23.01.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 20 alusel ning lähtudes Maardu Linnavalitsuse 16.01.2018 protokollilisest otsusest nr 4

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 29.03.2016. a määruses nr 56 "Üldhooldusteenuse osutamise kord" tehakse järgmised muudatused:

  (1) Paragrahvi 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: „(1) Määrus reguleerib üldhooldusteenuse korraldamise ja osutamise korda (edaspidi hoolekandeteenus) teenust vajavale isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Maardu linn ja osutatava hoolekandeteenuse eest tasumisel isiku enda rahalistest võimalustest puudujääva osa kaasfinantseerimist linnaeelarvest“.

  (2) Paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: „(1) Hoolekandeteenust vajav isik, esitab Maardu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonnale (edaspidi sotsiaalabiosakond) taotluse hoolekandeteenuse saamiseks ja osaliseks rahastamiseks Maardu linna eelarvest. Taotlust võib esitada ka isikule määratud eestkostja.”

  (4) Paragrahvi 3 lõike 2 punktid 6-8 tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Paragrahvi 3 lõike 3 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

  (6) Paragrahvi 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: „(1) Sotsiaalabiosakond kontrollib taotluse laekumisest 10 tööpäeva jooksul taotluses märgitud asjaolusid ning vajadusel kogub asja menetlemiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente.”

  (7) Paragrahvi 4 lõike 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: „1) vajadusest lähtuva teenuse.”

  (8) Paragrahvi 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

  (9) Paragrahvi 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: „(3) Linnaeelarvest makstava hoolekandeteenuse tasumise otsustab taotluse ja vajalike dokumentide laekumisest 10 tööpäeva jooksul linnavalitsus korraldusega.

  (10) Paragrahvi 5 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

  (11) Paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 8: „8) Linnavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse hoolekandeteenust saava isiku ja teenuse osutajaga teenuse osutamise leping, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal.”

  (12) Paragrahvi 7 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: „1) hoolekandeteenust vajav isik keeldub tasumast tema kanda jäävat osa ülalpidamiskulust.”

  (13) Paragrahvi 9 punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: „5) hoolekandeteenust vajav isik jätab sotsiaalabiosakonnale täiendavalt nõutud dokumendid esitamata;”.

§ 2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json