Ehitus

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineTeemaplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2021, 13

Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas

Vastu võetud 01.02.2018 nr 4
RT IV, 09.02.2018, 8
jõustumine 12.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.06.2021RT IV, 29.06.2021, 902.07.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega reguleeritakse planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja teiste planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavate õigusaktidega kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksusele või kohaliku omavalitsuse organile pandud ülesannete täitmise jaotust Pärnu linnas. Ametnike ja töötajate ülesanded planeerimise ja ehitusalastes tegevustes määratakse ametijuhendis.

§ 2.   Volikogu pädevus planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamisel

  Lisaks seadustest tulenevale pädevusele on Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu) pädevuses planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamisel:
  1) riigi eriplaneeringuga kavandatava olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks asukoha eelvaliku kohta ettepanekute tegemine ja eelvaliku otsuse eelnõu kohta arvamuse avaldamine;
  2) planeerimisseaduses ja muudes planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi kooskõlastuse andmine, sh maakonnaplaneeringu ja linna naabrusesse jäävate kohalike omavalitsusüksuste üldplaneeringute kooskõlastamine;
  3) keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustamine üheaegselt üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamisega;
  4) kehtivat üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine;
[RT IV, 29.06.2021, 9 - jõust. 02.07.2021]
  5) eratee avalikuks kasutamiseks määramine;
  6) volikogu algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine.

§ 3.   Linnavalitsuse pädevus planeerimise korraldamisel

  Lisaks seadustest tulenevale pädevusele on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) pädevus planeerimise korraldamisel:
  1) üldplaneeringu (sh teemaplaneering), eriplaneeringu ja detailplaneeringu tegevuse korraldamine;
  2) detailplaneeringu koostamise algatamine või algatamisest keeldumine, vastuvõtmine või vastuvõtmisest keeldumine, kehtestamine või mittekehtestamine, välja arvatud volikogu pädevuses olevad detailplaneeringud;
  3) detailplaneeringu koostamise lõpetamine, välja arvatud volikogu pädevuses olevad detailplaneeringud;
  4) keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustamine üheaegselt detailplaneeringu koostamise algatamisega, välja arvatud volikogu pädevuses olevad juhud;
  5) planeerimisseaduses ja muudes planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi seisukoha või arvamuse andmine;
  6) ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine planeeringu koostamise ajaks;
  7) linna huvides servituutide seadmise otsustamine;
  8) ostueesõiguse teostamise otsustamine, kui müüakse kinnisasi, mida läbib detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks määratav olemasolev või kavandatav tee.

§ 4.   Planeerimisosakonna pädevus planeerimise korraldamisel

  Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna (edaspidi planeerimisosakond) pädevuses maa-alade planeerimisel on:
  1) üldplaneeringu (s.h teemaplaneeringu), kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringute koostamise korraldamine ja nõutavate menetlustoimingute tegemine, sh planeeringu koostamine ja koostamise tellimine;
  2) planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine;
  3) keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise korraldamine;
  4) halduslepingu sõlmimine huvitatud isikuga detailplaneeringu koostamise või detailplaneeringu koostamise tellimise üleandmiseks;
  5) üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu ja linna naabrusesse jäävate kohalike omavalitsusüksuste üldplaneeringute koostamises osalemine linna nimel;
  6) ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemine;
  7) detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks esitamine.

§ 5.   Linnavalitsuse pädevus ehitusalase tegevuse korraldamisel

  Linnavalitsuse pädevus ehitusalase tegevuse korraldamisel on:
  1) detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine, v.a volikogu pädevuses olevad juhud;
  2) uutele hoonetele ehituslubade väljastamine, väljastamisest keeldumine ja kehtetuks tunnistamine;
  3) avalikult kasutatava tee või avalikult kasutatava tee koosseisus oleva üksiku rajatise ehituseks projekteerimistingimuste andmine, andmisest keeldumine ja kehtetuks tunnistamine;
  4) avalikult kasutatava tee või avalikult kasutatava tee koosseisus oleva üksiku rajatise ehituseks ehituslubade väljastamine, väljastamisest keeldumine ja kehtetuks tunnistamine;
  5) keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemine ehitus- või kasutusloa (ehitusteatise) menetluses, kui ehitus- või kasutusloa väljastab ja ehitusteatise alusel ehitamise alustamist lubab linnavalitsus;
  6) nõusoleku andmise või sellest keeldumise otsustamine linna omandis olevale maale ehitusõiguse andmiseks;
  7) ehitise või selle osa, mille ebaseadusliku ehitamisega on kaasnenud üleliia koormav püsiv negatiivne mõju, lammutamise otsustamine;
  8) ajutisele ehitisele ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine;
  9) ajutisele ehitisele ehitusteatise alusel ehitamise lubamine või keelamine;
  10) kasutusteatistega taotletud ehitise või selle osa kasutusotstarbe muutmine, kui ehitise või selle osa kasutusotstarbe muutmisega kaasneb katastriüksuse sihtotstarbe muutmine;
  11) kasutuslubade väljastamine, kui ehitise või selle osa kasutusotstarbe muutmisega kaasneb katastriüksuse sihtotstarbe muutmine;
  12) katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

§ 6.   Planeerimisosakonna pädevus ehitusalase tegevuse korraldamisel

  Planeerimisosakonna pädevus ehitamisalase tegevuse korraldamisel on:
  1) projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine, projekteerimistingimuste väljastamisest keeldumine, nende muutmine ja kehtetuks tunnistamine, välja arvatud volikogu ja linnavalitsuse pädevuses olevad projekteerimistingimused;
  2) ehituslubade taotluste menetlemine, ehituslubade väljastamine või väljastamisest keeldumine, nende kehtetuks tunnistamine, välja arvatud linnavalitsuse pädevuses olevad ehitusload;
  3) ehitusteatiste menetlemine, nende ehitiste ehitamise lubamise või keelamise otsustamine, välja arvatud linnavalitsuse pädevuses olevad ehitusteatised;
  4) kasutuslubade taotluste menetlemine ning kasutuslubade väljastamine või väljastamisest keeldumine, kasutuslubade kehtetuks tunnistamine, välja arvatud linnavalitsuse pädevuses olevad kasutusload;
  5) kasutusteatiste menetlemine, nende ehitiste või nende osade kasutamise lubamise või keelamise otsustamine, välja arvatud linnavalitsuse pädevuses olevad kasutusteatised;
  6) keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõjude hindamise korraldamine ning eelhinnangu kohase keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemine ehitus- või kasutusloa või ehitus- või kasutusteatise menetluses, välja arvatud linnavalitsuse pädevuses olevad ehitus- ja kasutusload, ehitus- ja kasutusteatised;
  7) ehitise või selle osa, millega kaasneb oluline või kõrgendatud oht, lammutamise otsustamine.

§ 7.   Taristu- ja ehitusteenistuse pädevus planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamisel

  Pärnu Linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse pädevus planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamisel on:
  1) välja selgitada Pärnu linna kohustuseks oleva avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni väljaehitamiseks halduslepingu sõlmimise vajadus ning vajadusel eellepingu sõlmimine enne detailplaneeringu vastuvõtmist ja lepingute sõlmimine ehituskohustuse täitmiseks enne detailplaneeringu kehtestamist;
  2) detailplaneeringu realiseerimisest huvitatud isikuga halduslepingu sõlmimine, millega huvitatud isik võtab kohustuse detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamsega seotud kulude täielikuks või osaliseks katmiseks;
  3) ehitise või selle osa, millega kaasneb oluline või kõrgendatud oht või mille ehitamisega on kaasnenud üleliia koormav püsiv negatiivne mõju, lammutamise korraldamine.

§ 8.   Linnavara- ja heakorrateenistuse pädevus planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamisel

  Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse pädevus planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamisel on:
  1) ostueesõiguse teostamise vajaduse väljaselgitamine, kui müüakse kinnisasi, mida läbib detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks määratav olemasolev või kavandatav tee;
  2) rajatava salvkaevu, puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine;
  3) asendusistutuse koha ja haljastuse liikide määramine olukorras, kus planeeringu ja/või projekteerimistingimustega kavandatud haljastuse rajamise võimalus on ära langenud.

§ 9.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välj jäetud].

§ 10.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json