HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Türi valla lasteaeda lapse vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2018, 18

Türi valla lasteaeda lapse vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Vastu võetud 06.02.2018 nr 3

Määrus on antud koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Türi valla lasteaeda lapse vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise kord (edaspidi kord) sätestab nõuded Türi valla koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) lapse vastuvõtmiseks ja lasteaiast väljaarvamiseks.

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise tingimused on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seadusega.

  (3) Lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades määruses sätestatud erisusi.

§ 2.   Laste lasteaeda vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) lasteaia direktorile kirjaliku taotluse. Taotluses märgitakse lisaks sooviavaldusele andmed lapse kohta (nimi, sünniaeg või isikukood, elukoht) ning andmed vanemate kohta (nimi, vanema valikul kontaktandmed). Türi Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus) võib taotluse esitamiseks koostada näidisvorme.

  (2) Taotlus esitatakse vähemalt üks kuu enne päeva, millal soovitakse laps lasteaeda panna. Taotlus rahuldatakse, kui soovitud lasteaias on vaba koht.

  (3) Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on vanema kirjalik avaldus, mis esitatakse lasteaia direktorile vähemalt kaks nädalat enne eeldatavat lapse lasteaiast väljaarvamise aega. Avaldust ei pea esitama, kui laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja põhjusel, et ta asub täitma koolikohustust.

  (4) Lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise vormistab lasteaia direktor käskkirjaga.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41, tunnistada kehtetuks
  1) Türi Vallavalitsuse 3. septembri 2013. aasta määrus nr 10 „Türi valla lasteaeda lapse vastuvõtmise ja lapse lasteaiast väljaarvamise kord“ (RT IV, 02.09.2016, 34);
  2) Väätsa Vallavalitsuse 23. septembri 2009. aasta määrus nr 2 „Väätsa Lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ (RT IV, 06.12.2013, 61).

Elari Hiis
asevallavanem

Lii Laanemets
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json