Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Ametiautode ametisõitudeks kasutamise kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2018, 25

Ametiautode ametisõitudeks kasutamise kord

Vastu võetud 30.01.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu punktide 4.6 ja 6.2., mille alusel jääb kuni omavalitsuste ühinemise teel moodustunud valla sümboolika kinnitamiseni kasutusse Vara valla vapp ja lipp ning kuni uue valla põhimääruse kehtestamiseni tegutseb vald Vara valla põhimääruse alusel; Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete registreerimine“, mille alusel tekkis uus Peipsiääre vald 23.10.2017 ehk Peipsiääre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

§ 1.   Ametiautode ametisõitudeks kasutamise tingimused

  (1) Peipsiääre valla omandis või kasutuses olevate sõidukite (edaspidi ametiautode) ametialase kasutamise õigus on vallavalitsuse ametnikel ja töötajatel ning valla hallatavate asutuste juhtidel, kellel on kehtiv juhiluba ja kes on sõiduki kasutajana kantud sõiduki registreerimistunnistusele või kellele on sõiduki kasutamiseks väljastatud volikiri.

  (2) Ametiautode kasutamise kulud kaetakse vallaeealrves ametiautode ülalpidamiseks ettenähtud vahenditest.

  (3) Ametiauto põhikasutaja/vastutava isiku kinnitab vallavalitsus.

  (4) Vastutav isik peab tagama auto tehnohoolduse vastavalt antud sõidukile ettenähtud läbisõidu vahemikule ning vastavalt vajadusele korraldama ametiauto remonti.

  (5) Vallaametnikud ja töötajad võivad ametiautot kasutada oma ameti- või tööülesannete täitmiseks vajalike sõitude tegemiseks, mille eesmärk on teenida valla huve.

  (6) Ametiautot kasutatakse heaperemehelikult ja säästlikult ning kooskõlas ametiauto kasutusse andmise eesmärgiga.

  (7) Ametiauto ametisõitudeks kasutamisel arvestust ei peeta.

  (8) Ametiauto hoiukohaks on üldjuhul Peipsiääre Vallavalitsuse halduses olev ning vallakeskuse ja teeninduskeskuste juures asuv valgustatud ja valvega varustatud hoiuplats (parkimisplats). Juhul, kui Peipsiääre Vallavalitsusel puudub eelmises lauses nimetatud hoiukoht, on ametisõidukite hoiukoht põhikasutaja elukoht, ja sellisel juhul loetakse sõidud ametiautoga elukohast tööle ja töölt elukohta ametisõitudeks eeldusel, et selle eesmärk on ameti- või töökohustuste täitmisele asumiseks elukohast tööle ja ameti- või töökohustuste täitmise lõppedes töölt koju jõudmine.

  (9) Ametiauto isiklikuks otstarbeks kasutamisel maksab kasutaja erisoodustust tulumaksuseaduses sätestatud määras ja korras. Ametiauto isiklikuks otstarbeks kasutamisel on põhikasutaja kohustatud pidama arvestust, milles näidatakse:
  1) auto mark;
  2) riiklik registreerimismärk;
  3) kasutaja;
  4) sõidu kuupäev;
  5) spidomeetri alg- ja lõppnäit ning läbitud kilomeetrid iga sõidukorra puhul;
  6) sõidu sihtkoht iga sõidukorra puhul.

  (10) Lõikes 2 nimetatud ametiauto isiklikku kasutamise võimaluse otsustab Peipsiääre Vallavalitsus, kes teavitab sellest Maanteametit vastavalt tulumaksuseaduse nõuetele.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json