SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Üldhooldusteenuse osutamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2018, 55

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Üldhooldusteenuse osutamise kord

Vastu võetud 29.03.2016 nr 56
RT IV, 02.04.2016, 48
jõustumine 05.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.01.2018RT IV, 09.02.2018, 712.02.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 20 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib üldhooldusteenuse korraldamise ja osutamise korda (edaspidi hoolekandeteenus) teenust vajavale isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Maardu linn ja osutatava hoolekandeteenuse eest tasumisel isiku enda rahalistest võimalustest puudujääva osa kaasfinantseerimist linnaeelarvest.
[RT IV, 09.02.2018, 7 - jõust. 12.02.2018]

  (2) Määrus ei reguleeri hoolekandeteenuse finantseerimist, kui hoolekandeteenuse vajaja või perekonnaseaduse alusel tema ülalpidamiskohustuslane on võimeline hoolekandeteenuse eest ise täies mahus tasuma või kui hoolekandeteenuse eest tasutakse riigieelarvest (erihoolekandeteenus).

  (3) Üldhooldusteenuse korraldamisega täidab Maardu linn sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohustust korraldada üldhooldusteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

§ 2.   Mõisted
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 7 - jõust. 12.02.2018]

§ 3.   Hoolekandeteenuse kulude katmise taotlemine

  (1) Hoolekandeteenust vajav isik, esitab Maardu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonnale (edaspidi sotsiaalabiosakond) taotluse hoolekandeteenuse saamiseks ja osaliseks rahastamiseks Maardu linna eelarvest. Taotlust võib esitada ka isikule määratud eestkostja.
[RT IV, 09.02.2018, 7 - jõust. 12.02.2018]

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  3) põhjus, miks hoolekandeteenust vajatakse;
  4) taotleja kinnitus hoolekandeteenuse eest osalise tasumise kohta;
  5) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed, ülalpidamiskohustuslase puudumise korral kinnitus selle kohta;
  6) [kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 7 - jõust. 12.02.2018]
  7) [kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 7 - jõust. 12.02.2018]
  8) [kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 7 - jõust. 12.02.2018]
  9) taotleja kinnitus kohustusest teatada kahe kuu jooksul oma varalise seisu muutumisest;
  10) taotleja nõusolek oma andmete kontrollimiseks, sh teise asutusse pöördumiseks.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) taotleja sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (nt pangakonto väljavõte vmt);
  3) olemasolul dokumendid (nt kohtumäärus), millest nähtub, et ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamise andmisest või on ülalpidamiskohustust vähendatud;
[RT IV, 09.02.2018, 7 - jõust. 12.02.2018]
  4) olemasolu korral tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid (perearsti tõend isiku hooldusvajaduse kohta, geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte, rehabilitatsiooniplaan, puude raskusastme määramise otsus).

  (4) Vajadusel võib hooldust vajav isik esitada taotluses ka muid asjasse puutuvaid dokumente.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Sotsiaalabiosakond kontrollib taotluse laekumisest 10 tööpäeva jooksul taotluses märgitud asjaolusid ning vajadusel kogub asja menetlemiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente.
[RT IV, 09.02.2018, 7 - jõust. 12.02.2018]

  (2) Sotsiaalabiosakond selgitab menetluse käigus:
  1) vajadusest lähtuva teenuse.
[RT IV, 09.02.2018, 7 - jõust. 12.02.2018]
  2) esitatud dokumentide alusel, kui palju on taotleja ja tema ülalpidamiskohustuslane võimelised hoolekandeteenuse eest ise tasuma;
  3) linna eelarvest taotletava summa suuruse hoolekandeteenuse eest.

  (3) Sotsiaalabiosakonnal on hooldusvajaduse väljaselgitamiseks õigus külastada hooldust vajava isiku kodu, küsitleda tema lähedasi ning kontrollida isiku ja tema ülalpidamiskohustuslas(t)e majanduslikku olukorda ning teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, väärtpaberid, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

  (4) Pärast hooldusvajaduse väljaselgitamist edastab sotsiaalabiosakond korralduse eelnõu koos taotluse ja dokumentidega Maardu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus).

§ 5.   Hoolekandeteenuse osaline rahastamine linnaeelarvest

  (1) Isikul, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa hoolekandeteenuse eest tasumiseks ja kelle hoolekandeteenuse eest ülalpidamiskohustuslane ei maksa või maksab summa, mis ei võimalda hoolekandeteenuse eest täies ulatuses tasuda, on õigus taotleda hoolekandeteenuse eest osalist tasumist Maardu linna eelarvest.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 7 - jõust. 12.02.2018]

  (3) Linnaeelarvest makstava hoolekandeteenuse tasumise otsustab taotluse ja vajalike dokumentide laekumisest 10 tööpäeva jooksul linnavalitsus korraldusega.
[RT IV, 09.02.2018, 7 - jõust. 12.02.2018]

  (4) Linna eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine toimub üheks eelarveaastaks. Hoolekandeteenuse osalise rahastamise otsustamiseks järgmiseks eelarveaastaks tuleb hoolekandeteenust vajaval isikul esitada ametiasutusele dokumendid enda ja oma ülalpidamiskohustusega isikute jooksva aasta varalise seisukorra hindamiseks hiljemalt 1. novembriks.

  (5) Hoolekandeteenust vajava isiku enda või tema ülalpidamiskohustusega isiku varaliste võimaluste muutumisel jooksva eelarveaasta kestel on nimetatud isikud kohustatud kahe kuu jooksul teavitama muudatustest sotsiaalabiosakonda, hindamaks toimunud muudatuste mõju hoolekandeteenuse rahastamisele. Vajadusel suurendatakse või vähendatakse või lõpetatakse hoolekandeteenuse osaline rahastamine Maardu linna eelarvest.

  (6) [Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 7 - jõust. 12.02.2018]

  (7) Maardu linnal on õigus linnaeelarvest enammakstud summad hooldusteenust vajavalt isikult või tema ülalpidamiskohustusega isikult tagasi nõuda.

  (8) Linnavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse hoolekandeteenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise leping, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal.
[RT IV, 09.02.2018, 7 - jõust. 12.02.2018]

§ 6.   Erandid linnaeelarvest hoolekandeteenuse rahastamisel

  (1) Kui isik vajab kiiresti hoolekandeteenust, tasub linnavalitsus isiku eest puudujääva osa kuni isiku enda või tema ülalpidamiskohustuslase varalise olukorra väljaselgitamiseni.

  (2) Kui hooldust vajaval isikul on ülalpidamiskohustuslased, on linnavalitsus õigustatud nõudma neilt linnaeelarvest tasutud hoolekandekulud sisse ulatuses, milles nad ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuse täitmisel.

  (3) Kui hooldust vajaval isikul ei ole raha, et tasuda enda ülalpidamiskulude eest, kuid tal on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajaliku rahasumma saamiseks, võib linnavalitsus tasuda isiku eest tema hoolekandekulud osas, milleks isikul endal raha puudub, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni. Linnavalitsus on õigustatud nõudma vara võõrandamist ja tehtud hoolekandekulude hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel.

§ 7.   Linnaeelarvest hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamine

  (1) Linnavalitsus lõpetab hoolekandeteenuse eest tasumise, kui:
  1) hoolekandeteenust vajav isik keeldub tasumast tema kanda jäävat osa ülalpidamiskulust.
[RT IV, 09.02.2018, 7 - jõust. 12.02.2018]
  2) hoolekandeasutus lõpetab hoolekandeteenust vajava isikuga lepingu;
  3) hoolekandeteenuse eest on võimalik täielikult tasuda hoolekandeteenust vajaval isikul endal ja / või tema ülalpidamiskohustuslasel;
  4) isik keeldub sotsiaalabiosakonna poolt pakutud sobivast hoolekandeasutusest;
  5) hoolekandeteenust vajav isik sureb.

  (2) Otsus hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamiseks vormistatakse linnavalitsuse korraldusega, sh ka juhtudel, kui hoolekandeteenusel olev isik sureb.

§ 8.   Linnaeelarvest hoolekandeteenuse finantseerimise jätkamine

  (1) Enne uut eelarveaastat vaatab sotsiaalabiosakond hiljemalt 1. detsembriks sel ajal kehtivad hoolekandeteenuse rahastamise korraldused üle ja edastab korralduse eelnõu linnavalitsusele, kes otsustab Maardu linna osalusel hoolekandeteenuse finantseerimise jätkamise põhjendatuse uueks eelarveaastaks.

  (2) Linnaeelarvest finantseerimise jätkamiseks uueks eelarveaastaks kontrollib sotsiaalabiosakond teenuse saaja ja tema ülalpidamiskohustusega isikute majanduslikku seisu ning juhul, kui:
  1) teenust saava või ülalpidamiskohustusega isikute või mõlemate varanduslik seisukord on muutunud nii, et nad on võimelised teenust kokkulepitust suuremas summas rahastama, vähendab linnavalitsus linnaeelarvest teenuse eest makstava osa suurust või lõpetab teenuse osalise finantseerimise linnaeelarvest;
  2) ülalpidamiskohustusega isikute majanduslik olukord oluliselt halveneb, mistõttu nad ei ole võimelised kokkulepitud mahus teenuse eest tasuma, on neil õigus taotleda Maardu linna eelarvest makstava osa suurendamist.

§ 9.   Hoolekandeteenuse rahastamisest keeldumine

  Linnavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui:
  1) hooldust vajava isiku ülalpidamiskohustuslased, keda kohus ei ole vabastanud ülalpidamiskohustuse täitmisest või kelle ülalpidamiskohustuse ulatust ei ole kohus vähendanud, ei osale hoolekandeteenuse kulu katmisel;
  2) hooldust vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada teisi sotsiaalteenuseid (koduteenuste osutamine, eluaseme kohandamine, hooldaja määramine jms) osutades;
  3) hoolekandeteenust saav või sooviv isik ei vaja hoolekandeteenust oma terviseseisundi, tegevusvõime vähenemise või muul põhjusel iseseisvalt toimetulematuse tõttu;
  4) hooldust on võimalik tagada ülalpidamiskohustuslastel;
  5) hoolekandeteenust vajav isik jätab sotsiaalabiosakonnale täiendavalt nõutud dokumendid esitamata;
[RT IV, 09.02.2018, 7 - jõust. 12.02.2018]
  6) taotleja omandis on kinnis- või olulise väärtusega vallasvara ja või ta on viimase aasta jooksul sellist vara võõrandanud, välja arvatud vara võõrandamine Maardu linnale;
  7) isik keeldub sotsiaalabiosakonna poolt pakutud sobivast hoolekandeasutusest.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json