Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Saue valla kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2019, 23

Saue valla kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 31.01.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDOSA  

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kalmistute kasutamise eeskiri sätestab Saue valla territooriumil asuvate Saue valla omandis või valduses olevate kalmistute kasutamise korra.

  (2) Kalmistute rajamisel, haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, muudest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

  (3) Saue vallale kuuluvad Laitse ja Nissi kalmistu.

  (4) Laitse ja Nissi kalmistud on riikliku kaitse all olevad ajaloomälestised, mille haldamisel ja kasutamisel arvestatakse lisaks eeskirjas sätestatule muinsuskaitse seadusest tulenevaid erisusi

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kalmistu on inimese surnukeha või surnud inimese säilmete matmiseks ja mälestamiseks ettenähtud ja vajalike ehitistega maa-ala;
  2) hauaplats on kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  3) hauakoht on koht hauaplatsil kirstu või urni matmiseks;
  4) ) hauaplatsi kasutaja on isik, kellel on hauaplatsi kasutamise õigus;
  5) kalmistu haldaja on kalmistu kasutamist korraldav Saue Vallavalitsuse asutus või isik, kellega Saue Vallavalitsus on sõlminud halduslepingu kalmistu haldamiseks;
  6) matja on isik, korraldab surnu matmise;
  7) hauarajatis on hauaplatsil paiknev inventar ja hauaplatsi piire või piirdeaed;
  8) hauatähis on ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis, mis ei ole hauarajatis.

2. peatükk HALDAMINE 

§ 3.   Kalmistu haldamine

  (1) Saue valla omandis ja valduses olevate kalmistute haldaja on Saue Vallavarahaldus.

  (2) Saue Vallavalitsusel on õigus sõlmida kalmistu haldamisega seotud ülesannete täitmiseks halduslepinguid.

  (3) Kalmistu haldaja tagab kalmistu heakorra ja korraldab kalmistu kasutamist, s.h eraldab matmiskohad, korraldab kalmistu jäätmete veo, täidab kalmistu kujundamisega seotud ülesandeid, peab kalmistute registrit, võtab arvele kasutajata matmiskohad ning täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Kalmistu territooriumil võib tasulisi teenuseid osutada kalmistu haldaja või kalmistu haldaja loal kolmandad isikud. Tasulised teenused peavad oma laadilt ja teenuse osutamise viisilt sobima kokku kalmistu tavapärase tegevusega ning olema kooskõlas käesoleva eeskirja ja teiste kehtivate õigusaktidega.

  (5) Kalmistu haldajal avaldab kalmistu teabetahvlil ja kalmistu koduleheküljel informatsiooni kalmistu tööaegade kohta ning haldaja või volitatud isiku kontaktandmed.

§ 4.   Nõuded kalmistule

  (1) Kalmistu peab olema ümbritsetud piirdega ja kalmistu sissepääsud peavad olema väravatega suletavad

  (2) Kalmistul peab olema veevõtukoht, piisavalt jäätmemahuteid ja võimalus laenutada matmisplatside korrastamiseks inventari.

  (3) Kalmistu jaotatakse kvartaliteks ning tähistatakse viitadega.

  (4) Kalmistu peamiste sissekäikude juurde pannakse välja kalmistu plaan, millel on ära näidatud kvartalid, teed, ajaloolise ja kultuuriloolise tähtsusega hauaplatsid, kabelid, veevõtukohad, jäätmemahutid, inventari laenutamise kohad, tualetid ja muud olulised kohad.

§ 5.   Kalmistu kasutamise nõuded

  (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

  (2) Kalmistu territooriumil tuleb järgida kalmistu kasutamise ja kalmistul viibimise head tava.

  (3) Kalmistul on keelatud:
  1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, teid, haljastust, hauaplatse, -rajatisi ja - tähiseid;
  2) raiuda ja istutada puid ning suuri põõsaid ilma kalmistu haldaja ja Muinsuskaitseameti kooskõlastuseta;
  3) teostada ükskõik millist omavolilist kaevamist;
  4) paigutada jäätmeid väljapoole selleks ette nähtud kohti;
  5) muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
  6) paigaldada, ümber paigaldada või eemaldada hauaplatsi piiret või piirdeaeda kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
  7) sõita mootorsõidukiga kalmistu haldaja loata;
  8) matta loomi või muid esemeid.

3. peatükk MATMISKOHT 

§ 6.   Hauaplats

  (1) Kalmistule on võimalik eraldada kuni nelja hauakohaga hauaplats surnu kirstus või tuhaurnis matmiseks. Olemasolevaid hauaplatse eraldi hauakohtadeks ei jagata.

  (2) Hauakoha mõõtmed kirstus matmise korral on:
  1) ühe hauakohaga hauaplats 1,25 x 2,50 m;
  2) kahe hauakohaga hauaplats 2,50 x 2,50 m;

  (3) Hauakoha mõõtmed urnis matmise korral on üldjuhul 1,0 x 1,0 m.

  (4) Hauaplats antakse kasutusse tasuta.

§ 7.   Hauaplatsi eraldamine

  (1) Hauaplats eraldatakse füüsilisele isikule surnu matmiseks.

  (2) Ühele isikule eraldatakse üks hauaplats.

  (3) Hauaplatsi taotleja soovi kohaselt ja arvestades kalmistu ruumilisi võimalusi eraldatakse ühe- või mitme kohaline hauaplats.

§ 8.   Hauaplatsi kasutamise leping

  (1) Hauaplatsi eraldamiseks sõlmib kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajaga hauaplatsi kasutamise lepingu. Lepingu võib sõlmida elektrooniliselt infosüsteemi vahendusel.

  (2) Hauaplatsi kasutamise lepingu sõlmimiseks esitab isik kalmistu haldajale kirjaliku taotluse. Taotlus esitatakse elektrooniliselt kalmistute register Haudi kaudu. Juhul, kui isikul puudub interneti kasutamise võimalus, saab taotluse esitada omakäeliselt allkirjastatult kalmistu haldajale.

  (3) Taotlusesse tuleb märkida järgmised andmed:
  1) hauaplatsi taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht;
  2) hauaplatsi taotleja kontaktandmed;
  3) taotletava hauaplatsi asukoht ja mõõtmed;
  4) muu asjasse puutuv informatsioon hauaplatsi kohta.

  (4) Hauaplatsi eraldamisel surnu matmiseks peab avaldusele olema lisatud ka surmatõend

  (5) Kalmistu haldaja vaatab taotluse läbi ning sõlmib taotlejaga hauaplatsi kasutamise lepingu. Leping loetakse sõlmituks isiku kandmisel kalmistu registrisse hauaplatsi kasutajana.

§ 9.   Hauaplatsi kasutamise lepingu tähtaeg ja muutmine

  (1) Kasutusleping sõlmitakse tähtajatult.

  (2) Hauaplatsi kasutajaga suguluses või hõimluses olevatel isikutel on eesõigus uue lepingu sõlmimiseks.

  (3) Kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt igal ajal üles öelda, esitades hauaplatsi kasutusse andjale kirjalikult lepingu ülesütlemise avalduse.

  (4) Hauaplatsi kasutaja võib lepingu üle anda teisele isikule, teavitades sellest kirjalikult hauaplatsi kasutusse andjat. Sellisel juhul astub isik lepingus senise hauaplatsi kasutaja asemele. Lepingu üleandmine vormistatakse kirjalikult hauaplatsi kasutusse andja juures ning selle kohta tehakse kanne kalmisturegistrisse.

  (5) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema sugulastel ja hõimlastel ühe aasta jooksul õigus astuda lepingusse hauaplatsi kasutaja asemele esitades selleks hauaplatsi kasutusse andjale kirjaliku avalduse. Lepingusse astumine vormistatakse kirjalikult hauaplatsi kasutusse andja juures hauaplatsi kasutaja surmatõendi esitamisel.

  (6) Kalmistu haldajal on õigus hauaplatsi kasutamise leping erakorraliselt ühepoolselt üles öelda, kui hauaplats on kalmistu eeskirja kohaselt tunnistatud hooldamata hauaplatsiks.

4. peatükk MATMINE  

§ 10.   Matmise korraldamine

  (1) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus või tuhaurnis.

  (2) Matmise korraldamise eest vastutab matja.

  (3) Kõik matmised tuleb registreerida kalmistu haldaja juures vähemalt kaks päeva enne matuse toimumist.

  (4) Kalmistu haldaja registreerib matmise surmatõendi või surnult sündinu puhul arstliku surmateatise ja matja isikut tõendava dokumendi alusel.

  (5) Matuse registreerib ja annab nõusoleku matmiseks kalmistu haldaja või tema poolt nimetatud isik, kes kooskõlastab matjaga hauakoha, kontrollides hauaplatsi kasutamise õigust.

§ 11.   Matmine hauaplatsile

  (1) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,5 meetrit maapinnast. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 meeter maapinnast.

  (2) Juhul, kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse. Juhul, kui haua kaevamisel tuleb välja tervena säilinud kirst, maa alused ehitised või varemed, tuleb need jätta puutumata ja haud kaevata nende kõrvale.

  (3) Matmine toimub ainult valgel ajal.

  (4) Matmist takistavate hauatähiste ja -rajatiste ajutise kõrvaletõstmise ja tagasi paigaldamise kulud kannab matja või hauaplatsi kasutaja.

  (5) Hauakohast välja kaevatud pinnas tuleb paigutada nii, et see ei rikuks kõrval asuvaid hauakohti ja -platse.

  (6) Haua kaevamise, matmise ja teiste matusega seotud teenuste osutamise käigus hauaplatsi kõrval olevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõrvaldab matja või hauaplatsi kasutaja kolme päeva jooksul pärast matust, kui eelnevalt ei ole kalmistu haldajaga lepitud kokku teisiti.

§ 12.   Tundmatu või omasteta surnu matmine, pealematmine, ümbermatmine

  Tundmatu või omasteta surnu matmine, pealematmine või ümbermatmine toimub kalmistuseaduses sätestatud korras.

5. peatükk HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE  

§ 13.   Kalmistu ja hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplatsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid hauarajatiste, hauatähiste kui ka haljastuse osas. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme.

  (2) Üle kahe meetri kõrguse kasvukõrgusega puude või üle ühe meetri kõrguse kasvukõrgusega põõsaste istutamine on lubatud üksnes kalmistu haldaja loal.

  (3) Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja kooskõlas kalmistuseaduse ja käesoleva eeskirja nõuetega.

  (4) Hauaplats või hauakoht peab olema tähistatud hauatähisega.

  (5) Hauatähised, hauarajatised ja hauaplatsi haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides ja olema paigaldatud püsivalt viisil, mis ei too kaasa nende lagunemist või varisemist naabruses uue haua kaevamisel.

  (6) Hauaplatsile paigaldatud hauarajatised ja -tähised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.

  (7) Kõik hauatähised ja haua kujundamiseks rajatud kujunduselemendid, sealhulgas piirded ja haljastus, peavad olema esteetilised ning sobima kalmistu arhitektuuri ja üldilmega.

  (8) Hauaplatsi piirde (sh heki) ja suuremõõtmelise hauatähise, mille mistahes horisontaalne mõõt on suurem kui 1,5 meetrit või kõrgus suurem kui kaks meetrit, võib paigaldada ainult kalmistu haldaja kirjalikul nõusolekul.

  (9) Hauatähiste ja -piirete, mis on vanemad kui 50 aastat, eemaldamine oma algselt kohalt on keelatud.

  (10) Püsivalt maapinnaga ühendatud piirete rajamine on keelatud.

  (11) Kujunduspõhimõtete ja hooldusnõuete eiramisel on hauaplatsi kasutusse andjal õigus teha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus kujunduspõhimõtete ja hooldusnõuete rikkumise tuvastamiseks ning antakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Hauaplatsi kasutaja poolsel ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on hauaplatsi kasutusse andjal õigus korraldada ettekirjutuse täitmine hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 14.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korras hoidma hauaplatsi, hauatähised, hauarajatised ning hauaplatsi ümbritsevad vahekäigud.

  (2) Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
  2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, s.h pärjad;
  3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
  4) hauarajatised ja -tähised on ohutud, terved ja neil olev tekst loetav;
  5) hauaplatsilt ja hauaplatsi ümbritsevast vahekäigust on riisutud ära lehed ja muu praht.

  (3) Hauaplatsi hooldamisel tekkinud jäätmed tuleb panna selleks ettenähtud kohta.

  (4) Hauaplatsil asuvate puude ja suuremõõtmeliste põõsaste raie tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga.

  (5) Hooldusnõuete eiramisel on kalmistu haldajal õigus teha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus hooldusnõuete rikkumise tuvastamiseks ning antakse hauaplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Hauaplatsi kasutaja poolsel ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on kalmistu haldajal õigus korraldada ettekirjutuse täitmine hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 15.   Hooldamata hauaplatsi arvele võtmine ja taaskasutusse andmine

  (1) Kasutajata hauaplatsina võetakse arvele hauaplats, mille:
  1) kasutusleping on üles öeldud ja mida ei soovi kasutusse võtta eelmise kasutajaga suguluses või hõimluses olevad isikud;
  2) kasutaja on surnud ja surnud kasutajaga suguluses või hõimluses olevad isikud ei soovi hauaplatsi kasutusse võtta või
  3) hauaplats, mis on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks.

  (2) Kasutajata hauaplatsi võib kalmistu haldaja eraldada uuesti kasutamiseks.

  (3) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

  (4) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
  1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või võsa;
  2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, roostetanud või lagunenud;
  3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest nähtub, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

  (5) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvele võtmiseks korraldab kalmistu haldaja selle üle vaatamise kaasates vajadusel teisi isikuid.

  (6) Hauaplatsi vaadatakse üle kahel korral:
  1) esimesel, hooldamata hauaplatsi tuvastamise ülevaatusel märgistatakse hauaplats sildiga „Hooldamata hauaplats”. Sildile märgitakse, et hauaplats on kavas tunnistada hooldamata platsiks, jälgitava platsi number, esimese ülevaatuse kuupäev ja kalmistu omaniku kontaktandmed;
  2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda ja võetakse vastu otsus hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta.

  (7) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht ja foto. Teise ülevaatuse ajal lisatakse protokolli märge otsusest hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise kohta ja lisatakse foto. Protokollile kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud liikmed.

  (8) Enne hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamist tähistab kalmistu haldaja hauaplatsi tähisega, mis võimaldab aru saada, et hauaplats on kavas tunnistada hooldamata hauaplatsiks. Hauaplatsi ei tunnistata hooldamata hauaplatsiks enne, kui hauaplatsi märgistamisest on möödas vähemalt üks aasta ja hauaplatsi ei ole selle aja jooksul korrastatud.

  (9) Hooldamata hauaplatsina arvele võtmise kohta avaldatakse teade valla kodulehel, andes hauaplatsi kasutajale võimalus kahe kuu jooksul alates teate avaldamisest võtta ühendust kalmistu haldajaga ja korrastada hauaplats või loobuda hauaplatsi kasutamise õigusest ja kasutusleping lõpetada. Pärast kahekuulise tähtaja möödumist võib kalmistu haldaja kasutuslepingu üles öelda. Hauaplatsi, millele ei ole kasutuslepingut sõlmitud, kasutusõigus loetakse peale kahekuulise tähtaja möödumist lõppenuks.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 16.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Hauaplatsi kujundamise, hooldamise ja teiste käesoleva eeskirjaga sätestatud nõuete rikkumise eest vastutab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Saue Vallavalitsus.

  (3) Saue Vallavalitsusel on õigus teha ettekirjutus hauaplatsi kasutajale eeskirja nõuete rikkumise eest

  (4) Ettekirjutuse mittetäitmisel võib Saue Vallavalitsus rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Senisel hauaplatsi kasutajal, st isikul, kelle nimele on kalmistute registris või vastavas nimistus vormistatud hauaplatsi kasutamise õigus, on kohustus kontrollida registriandmete õigsust ja teavitada kalmistu haldajat viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui ühe aasta jooksul määruse jõustumisest, registriandmete muutmise vajadusest.

  (2) Ühe aasta möödumisel määruse jõustumisest loetakse kõik kalmisturegistrisse kantud hauaplatsi kasutajad määruse § 9 lõike 1 mõttes lepingu sõlminud hauaplatsi kasutajaks.

  (3) Tunnistada kehtetuks Nissi Vallavolikogu 13.12.2012 a. määrus nr 17 „Nissi kalmistu kasutamise eeskiri“.

  (4) Määrus jõustub üldises korras.

Harry Pajundi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json