Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2019, 26

Narva-Jõesuu linna kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 30.01.2019 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 punkti 2 ning Narva-Jõesuu linna põhimääruse § 47 lg 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus reguleerib Narva-Jõesuu linna eelarve koostamisel kaasava eelarve menetlusprotsessi.

 (2) Kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetele antakse seeläbi võimalus linnaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid linna elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamisel.

 (3) Kaasava eelarve objektiks on Narva-Jõesuu linnaga seotud investeeringuobjekt, tegevus või üritus, mis peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid.

 (4) Kaasava eelarve osa suurus määratakse igal aastal Narva-Jõesuu linna eelarves.

§ 2.  Kaasava eelarve menetluse avalikustamine

  Narva-Jõesuu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) tutvustab avalikkusele kaasava eelarve menetlemise protsessi ja eesmärki Narva-Jõesuu linna veebilehel ja kohalikus ajalehes, kutsudes elanike üles esitama ettepanekuid kaasava eelarve kasutamiseks määruses sätestatud tähtajaks.

§ 3.  Ettepanekute esitamine ja avaldamine

 (1) Ettepanekute esitamise kuulutab linnavalitsus välja igal aastal hiljemalt 1.aprill.

 (2) Ettepanekute esitamise aeg peab olema vähemalt 30 päeva.

 (3) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepanekuid esitada igaüks.

 (4) Ettepanekud vastavalt määruse Lisale esitatakse linnavalitsusele paberkandjal aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn, 29023 ning Pargi tn 2 Sinimäe alevik, 40101 või e-postiga aadressile info@narva-joesuu.ee.

 (5) Ettepanek peab sisaldama:
 1) idee esitaja nime ja kontakte;
 2) idee nimetust, mis kirjeldab ettepaneku sisu;
 3) idee eesmärki ja olulisust (kirjeldus, missugusele vajadusele ettepanek vastab, missuguse probleemi lahendab);
 4) sihtrühma kirjeldust (kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, sihtrühma hinnanguline suurus, vanus jm olulised tunnused);
 5) eeldatav eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus).

 (6) Ettepanek peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul.

 (7) Linnavalitsus avaldab esitatud ettepanekud Narva-Jõesuu linna veebilehel vähemalt 2.nädalaks.

§ 4.  Ettepanekute hindamine ja valimine

 (1) Esitatud ettepanekuid hindab linnavalitsuse poolt moodustatav komisjon.

 (2) Komisjon hindab laekunud ettepanekuid järgmiste kriteeriumite alusel:
 1) vajalikkus ja olulisus kogukonnale;
 2) teostatavus eelarveaasta jooksul;
 3) jätkusuutlikkus;
 4) kulutuste põhjendatus.

 (3) Ettepanekud, mis ei vasta käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 3 ja paragrahvi 3 lõikes 5 nimetatud nõuetele, ületavad määruse paragrahvi 1 lõikes 4 nimetatud rahalist mahtu, kõrvaldatakse menetlusest.

 (4) Nõuetele vastavad ettepanekud avaldatakse linna veebilehel ja linna ajalehes ning pannakse rahvahääletusele.

§ 5.  Rahvahääletus ja rahvahääletuse tulemuste väljaselgitamine

 (1) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu linnas.

 (2) Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

 (3) Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt Narva-Jõesuu linna kodulehel 10 kalendripäeva jooksul.

 (4) Hääletamisel identifitseeritakse ennast isikutunnistuse või mobiil-ID-ga.

 (5) Linnavalitsus määrab hääletamise koha, kus saab hääletada isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust.

 (6) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust.

 (7) Rahvahääletuse tulemuse selgitab välja käesoleva määruse § 4 lõike 1 kohaselt moodustatud komisjon. Komisjon esitab tulemused kinnitamiseks linnavalitsusele. Tulemused avaldatakse linna ajalehes ja linna veebilehel.

§ 6.  Ettepaneku realiseerimine

 (1) Realiseerimisele kuulub üks või mitu paremusjärjestuses enam hääli saanud ettepanekut, mille eeldatav maksumus kokku ei ületa eelarves etteantud summat.

 (2) Rahvahääletusel toetust leidnud investeeringuobjekti realiseerimise korraldab linnavalitsus.

§ 7.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees

Lisa Ettepaneku vorm

/otsingu_soovitused.json