Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2021, 9

Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend

Vastu võetud 01.02.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu 6. veebruari 2020 määruse nr 4 „Kultuuri valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord“ § 7 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele makstava tegevustoetuse arvutamise juhend. Kogukonnakeskuste toetuste arvestamisel lähtutakse Pärnu Linnavolikogu 6. veebruari 2020 määruse nr 4 „Kultuuri valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord“ §-s 4 toodud põhimõtetest.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) esinduskollektiiv – kollektiiv, mis tegutseb rahvakultuuri valdkonnas ning kuulub ekspertkomisjoni ettepanekul nimetatud 5–7 esinduskollektiivi hulka ning vähemalt 50% kollektiivi juhendajatest omavad või omandavad erialast haridust;
  2) laulu- ja tantsupeoprotsessis osalev kollektiiv – kollektiiv, mille koori või puhkpilliorkestri töös osaleb aktiivselt vähemalt 16 liiget, tantsurühmas vähemalt 12 liiget, rahvamuusika- ja folkloorirühmas vähemalt 6 liiget, kollektiiv ei kuulu esinduskollektiivide hulka ning vähemalt 50% kollektiivi juhendajatest omavad või omandavad erialast haridust;
  3) rahvakultuurikollektiiv – kollektiiv, mis ei kuulu esinduskollektiivide ega laulu- ja tantsupeoprotsessis osalevate kollektiivide hulka, kuid tegutseb rahvakultuuri valdkonnas;
  4) avalik teenus – vähemalt 30 tundi, 5 päeva nädalas ning 10 kuud aastas linnarahvale vaba juurdepääsu võimaldav teenus (avalik internetipunkt, avalik raamatukogu jms).

§ 3.   Kultuuriühingutele tegevustoetuse kindlaksmääramise alused

  (1) Toetus määratakse taotlejale üheks kalendriaastaks kindla summana.

  (2) Kultuuriühingutele antava toetuste suuruse määramisel on aluseks Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) poolt kalendriaastaks kehtestatud pearaha määr.

  (3) Toetussumma arvutamiseks iga konkreetse kultuuriühingu kohta korrutatakse pearaha määr toetatava kultuuriühingu kollektiivides tegevuses osalejate arvuga ning koefitsiendiga, mis saadakse järgmiste ühingut ja selle tegevuses osalejaid iseloomustavate näitajate summeerimisel:
  1) esinduskollektiivi tegevuses osaleja:
a) 7–26-aastased (koefitsient 1,0);
b) 27–64-aastased (koefitsient 0,6);
c) 65-aastased ja vanemad (koefitsient 0,5).
  2) laulu- ja tantsupeoprotsessis osaleva kollektiivi tegevuses osaleja:
a) 7–26-aastased (koefitsient 0,85);
b) 27–64-aastased (koefitsient 0,5);
c) 65-aastased ja vanemad (koefitsient 0,4).
  3) rahvakultuurikollektiivi tegevuses osaleja:
a) 7–26-aastased (koefitsient 0,5);
b) 27–64-aastased (koefitsient 0,3);
c) 65-aastased ja vanemad (koefitsient 0,25).

  (4) Tegevustoetusele lisaks võib ekspertkomisjoni ettepanekul maksta ka saavutustoetust kuni kümnele kultuuriühingule kalendriaastas. Saavutustoetuse määramise aluseks on linnavalitsuse poolt kalendriaastaks kehtestatud saavutustoetuse arvestuslik määr.

§ 4.   Avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse kindlaksmääramise kriteeriumid

  (1) Toetus määratakse taotlejale kalendriaastaks kindla summana.

  (2) Avatud kultuurikeskustele antava toetuste suuruse määramisel on aluseks linnavalitsuse poolt kalendriaastaks kehtestatud toetuse arvestuslikud määrad:
  1) avatud kultuurikeskuste avalikus kasutuses olevate ruumide pindala ühe ruutmeetri kohta;
  2) avatud kultuurikeskuste poolt pakutavate avalike teenuste kohta;
  3) avatud kultuurikeskuste personalikulude osalise hüvitamise kohta.

  (3) Toetuse summa saamiseks iga konkreetse avatud kultuurikeskuse kohta liidetakse kultuurikeskuse avalikus kasutuses oleva pindala ruutmeetrite arvu ja kultuurikeskuse ruumide avalikus kasutuses oleva pindala ruutmeetri toetuse arvestusliku toetusmäära korrutis, avalike teenuste arvu ja avalike teenuste toetuse arvestusliku toetusmäära korrutis ning avatud kultuurikeskuse palgal olevate inimeste arvu ning personalikulude osalise hüvitamise toetuse arvestusliku määra korrutis.

§ 5.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavalitsuse 3. septembri 2018 määrus nr 15 „Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Romek Kosenkranius
linnapea

Tiina Roht
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json