HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.10.2022
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2022, 7

Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 17.12.2015 nr 46
RT IV, 28.12.2015, 22
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.08.2016RT IV, 09.09.2016, 912.09.2016
21.12.2020RT IV, 29.12.2020, 1101.01.2021, rakendatakse alates 1.10.2020
29.04.2021RT IV, 05.05.2021, 1608.05.2021
27.01.2022RT IV, 09.02.2022, 512.02.2022, rakendatakse alates 1.01.2022

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteaed) lapsevanema või lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu) ja maksmise kord.

  (2) Vanema osalustasust kaetakse osaliselt lasteaia majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud.

§ 2.   Osalustasu määrad

  (1) Osalustasu määrad kehtestatakse lähtuvalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast arvestusperioodile (1. jaanuar – 31. detsember) eelnenud eelarveaastal järgmiselt:
  1) Sillamäe Lasteaias Pääsupesa 5% ühe lapse kohta kuus (ujulata);
  2) Sillamäe Lasteaias Rukkilill, Sillamäe Lasteaias Jaaniussike, Sillamäe Lasteaias Päikseke 5,6% ühe lapse kohta kuus (ujulaga).
[RT IV, 09.09.2016, 9 - jõust. 12.09.2016]

  (2) Osalustasu arvuline suurus arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma, kohaldades ümardamise reeglit.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summast arvestatakse 90% lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ning sotsiaalmaksu ja 10% õppevahendite kulude katteks.
[RT IV, 09.02.2022, 5 - jõust. 12.02.2022, rakendatakse alates 1.01.2022]

§ 3.   Osalustasu maksmise kord

  (1) Käesoleva määruse paragrahvis 2 lõikes 1 nimetatud summad arvestatakse sõltumata kohal käidud päevade arvust täiskuu eest ja tasutakse Linna Raamatupidamise poolt koostatud ja lasteaia poolt väljastatud arve alusel jooksva kuu eest 20-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.

  (2) Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli minekuga esitatakse lõpparve hiljemalt 31. maiks.

  (3) Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli minekuga esitab vanem avalduse lasteaia direktorile ja tasub ettemaksuna ühe kuu osalustasu, kui soovitakse kasutada lasteaia kohta suvekuudel.

§ 4.   Osalustasu arvestamine ja soodustuse andmine

  (1) Osalustasu arvestatakse täiskuu eest alates lapse lasteaia nimekirja kandmisest kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamiseni.

  (2) Vanem vabastatakse osalustasu maksmisest:
  1) lapse puudumisel lasteaiast vanema puhkuse korral üks kuu kalendriaasta jooksul, kokku ühe kuu vanema poolt kaetava osalustasu suuruses;
  2) lapse pikemaajalise puudumise korral tervislikel põhjustel (alates 30 kalendripäevast) meditsiinilise õiendi esitamisel;
  3) kui ühest perest käib lasteaias kolm või enam last, maksab vanem osalustasu kahe lapse eest.

  (3) Vanem, kelle laps on 1. septembriks kooli ettevalmistava rühma nimekirjas (ühel õppeaastal, v.a nõustamiskomisjoni otsusel koolikohustuse täitmise edasilükkamisel) tasub osalustasust 50%.

  (4) Vanem esitab osalustasu soodustuse saamiseks kirjaliku avalduse lasteaia direktorile.

  (5) Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteaed või lasteaia rühm, milles laps käib vabastab lasteaia direktor vanema osalustasu maksmisest lasteaia või rühma sulgemise perioodiks.
[RT IV, 29.12.2020, 11 - jõust. 01.01.2021, rakendatakse alates 1.10.2020]

  (6) Nakkushaiguste epideemilise leviku piiramisega seonduvate piirangute tagamiseks asjaomase haldusorgani avaldatud soovituste kohaldamisel rakendab lasteaia direktor lasteaias vanema osalustasu vabastust proportsionaalselt lapse lasteaiast puudumise päevade arvule, kui vanem haldusorgani soovitusest lähtuvalt soovituslikul piiranguperioodil lasteaiateenust ei kasuta.
[RT IV, 05.05.2021, 16 - jõust. 08.05.2021]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json