Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jõgeva linna eelarve reservfondi käsutamise kord

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2013, 32

Jõgeva linna eelarve reservfondi käsutamise kord

Vastu võetud 28.02.2013 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Linnaeelarve reservfond (edaspidi reservfond) moodustatakse linnaeelarve koosseisus ja selle suurus ei ole üldjuhul üle 1% eelarveaastaks planeeritavatest puhastuludest.

 (2) Reservfondi suurust võib eelarveaasta kestel muuta lisaeelarve vastuvõtmise teel.

 (3) Reservfondi käsutab linnavalitsus ettenägematute väljaminekute tegemiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha.

 (4) Reservfondist võib üldjuhul raha taotleda linnavalitsuse struktuuriüksus ja linnavalitsuse hallatav asutus ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle elu- või tegevuskoht on Jõgeva linn.

 (5) Vahendeid reservfondist eraldatakse linnavalitsuse korraldusega sihtotstarbeliselt.

§ 2.  Taotluse esitamine

 (1) Reservfondist raha eraldamiseks esitab taotleja linnavalitsusele allkirjastatud taotluse.

 (2) Taotlus peab sisaldama selgitust koos üksikasjaliku arvestusega taotletava summa kohta ning põhjendust raha kasutamise otstarbe ja raha kasutamise eeldatava perioodi kohta.

§ 3.  Taotluse läbivaatamine

 (1) Finantsosakond kontrollib taotluse arusaadavust ja põhjendatust. Kui taotluses pole täidetud käesoleva korra § 2 lõikes 2 ettenähtud nõudeid või taotlus pole muudel põhjustel arusaadav, annab finantsosakond taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täiendavate selgituste edastamiseks.

 (2) Linnavalitsuse struktuuriüksuse ja linnavalitsuse hallatava asutuse taotluse puhul kontrollib finantsosakond, kas taotlejal on võimalik neid kulusid katta linna eelarve tulude ülelaekumisest.

 (3) Korralduse eelnõu raha eraldamiseks koostab finantsosakond.

§ 4.  Raha eraldamise otsustamine ja raha eraldamine

 (1) Raha reservfondist eraldab linnavalitsus korraldusega, milles märgitakse:
 1) raha saaja nimi;
 2) eraldise summa;
 3) raha eraldamise sihtotstarve;
 4) tegevusala, millisesse raha suunatakse.

 (2) Reservfondist eraldise saaja võib eraldatud summa ulatuses teha kulutusi pärast linnavalitsuse korralduse jõustumist. Reservfondist eraldatud raha tuleb kasutada otstarbekohaselt ja säästlikult.

 (3) Juhul, kui eraldatud vahendeid ei kasutata täies mahus, tuleb kasutamata rahalised vahendid tagastada reservfondi (linnavalitsusele).

§ 5.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Reservfondist eraldise saajad tagavad eraldatud vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise.

 (2) Juhul, kui vahendid eraldatakse füüsilistele või eraõiguslikele juriidilistele isikutele, sõlmib linnavalitsus nendega lepingu eraldise kasutamise ja aruande esitamise kohta, võttes aluseks käesoleva määruse lisas toodud lepingu ja aruande vormi (lisa 1 ja lisa 2).

 (3) Finantsosakonnal on õigus teostada kohapealset kontrolli eraldiste kasutamise üle. Kui kontrolli käigus tuvastatakse, et reservfondist eraldise saaja on reservfondi vahendeid kasutanud mittesihipäraselt, teavitatakse sellest linnavalitsust.

 (4) Raha kasutaja, kellega on sõlmitud reservfondist eraldatud raha kasutamise leping, esitab linnavalitsusele raha kasutamise kohta aruande ühe kuu jooksul pärast raha kasutamist lisas 2 toodud vormil. Aruanne peab sisaldama andmeid taotleja, raha kasutamise otstarbe ja tegevuse kohta, milleks raha taotleti ning kogu eelarve kohta kululiikide lõikes. Linnavalitsusel on õigus keelduda raha eraldamisest isikule, kes ei ole tähtaegselt esitanud aruannet varasema eraldise kasutamise kohta.

 (5) Eraldatud raha mittesihtotstarbelise kasutamise korral otsustab raha tagasinõudmise linnavalitsus.

 (6) Linnavalitsusel on õigus nõuda eraldatud raha tagastamist kas kogu ulatuses või osaliselt, samuti jätta taotleja edaspidised taotlused rahuldamata juhul, kui taotleja:
 1) on eraldatud raha kasutanud mittesihtotstarbeliselt;
 2) on esitanud raha taotlemisel ja/või aruandes valeandmeid;
 3) ei esita aruannet ettenähtud tähtajaks;
 4) ei ole võimaldanud eraldatud raha sihtotstarbelise kasutamise kontrollimist;
 5) ei tagasta kasutamata jäänud osa rahast hiljemalt koos aruande esitamisega;
 6) ei ole täitnud muid raha eraldamise, sealhulgas temaga raha kasutamise kohta sõlmitud lepingus sätestatud tingimusi.

 (7) Reservfondi eraldiste ja väljamaksete kohta peab arvestust finantsosakond.

 (8) Linnavalitsus esitab linnavolikogule ülevaate reservfondi kasutamise kohta koos majandusaasta aruande esitamisega.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Kinnitada reservfondist eraldatud raha kasutamise lepingu vorm (lisa 1).

 (2) Kinnitada reservfondist eraldatud raha kasutamise aruande vorm (lisa 2).

 (3) Kuni määruse jõustumiseni lubada linnavalitsusel teha reservfondist väljamakseid, kinni pidades määruse põhimõtetest.

 (4) Jõgeva Linnavolikogu 27. septembri 2007. a määrus nr 7 „Jõgeva linna eelarve reservfondi käsutamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

 (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mai Treial
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Reservfondist eraldatud raha kasutamise leping

Lisa 2  Aruanne