HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Martna Põhikooli põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Martna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2013, 70

Martna Põhikooli põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 25.01.2011 nr 38
jõustumine 31.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.10.201124.10.2011
13.12.201217.12.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Põhimääruse reguleerimisala

 (1) Käesolevas põhimääruses sätestatakse:
 1) kooli nimetus;
 2) kooli asukoht ja tegutsemiskoht;
 3) kooli tegutsemise vorm;
 4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded;
 5) õppe- ja kasvatuse korraldus koolis (koolis omandatava hariduse liik ja tase, õppekeel, koolis toimuva õppe vorm ning koolis tegutsevad hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja rühmad);
 6) koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused ning õppekavavälises tegevuses osalejate poolt kaasrahastatava õppekavavälise tegevuse puhul kulude katmise tingimused ja kord;
 7) õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord;
 8) koolitöötajate õigused ja kohustused;
 9) majandamise ja asjaajamise alused;
 91) arengukava;
[Lisatud Martna Vallavolikogu 18.10.2011 määrusega nr 52 – jõust. 24.10.2011]
 10) rakendussätted.

 (2) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigus- ja haldusaktidest.

§ 2.  Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Martna Põhikool (edaspidi Kool).

§ 3.  Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

 (1) Kool asub aadressil Martna küla, 90601 Martna vald, Läänemaa.

 (2) Kooli tegutsemiskohaks on asukoha aadressil asuv Kooli hoone ja territoorium.

§ 4.  Kooli tegutsemise vorm

  Kool on Martna Vallavalitsuse (edaspidi Pidaja) hallatav asutus, Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse tähenduses tegutsev põhikool, kusjuures põhikoolis toimub õpe kõikides põhikooliklassides.

2. peatükk KOOLI HOOLEKOGU JA DIREKTORI ÜLESANDED 

§ 5.  Kooli hoolekogu ülesanded

 (1) Hoolekogu ülesanne on Kooli õpilaste, pedagoogide, Kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja Kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus:
 1) õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel;
 2) õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (2) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb Kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 (3) Hoolekogu moodustatakse ja kinnitatakse vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

§ 6.  Direktori ülesanded

 (1) Direktor täidab talle seadustes ja nende alusel õigus- ja haldusaktides pandud ülesandeid ning vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude Koolis läbiviidavate tegevuste, Kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Direktor esindab Kooli ja tegutseb Kooli nimel, teeb Kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.

 (3) Direktor sõlmib, muudab ja ütleb üles Kooli töötajatega töölepingud.

 (4) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

 (5) Direktori tööülesanded on kirjeldatud töölepingus.

 (6) Lisaks eelnevale peab direktor täitma ülesandeid, mis tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel antud õigusaktidest. Samuti ülesandeid mis tulenevad erinevatest seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, mis reguleerivad erinevaid koolielu valdkondi, näiteks personalijuhtimine, asjaajamine, ressursside juhtimine, tööohutus jms ning ülesandeid, mis tulenevad Kooli pidaja haldusaktidest.

3. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDAMINE KOOLIS 

§ 7.  Koolis omandatava hariduse liik ja tase

 (1) Kool on üldharidusasutus.

 (2) Koolis on võimalik omandada haridus põhihariduse tasemel.

§ 8.  Õppekeel

  Kooli õppekeeleks on eesti keel.

§ 9.  Koolis toimuva õppe vorm

 (1) Koolis toimub õpe statsionaarse õppe vormis.

 (2) Eesmärgiga vähendada õpilaste koolist väljalangevust on õpilasele, kes on kantud Kooli õpilaste nimekirja ning ta õppinud vähemalt kaks õppeaastat statsionaarses õppes ühes samas klassis, kuid ei saa mõjuvatel põhjustel jätkata õpingutega statsionaarses õppes või õpilase vanuseks on 17 aastat ja vanem, on loodud Koolis täiendav võimalus õpingute jätkamiseks mittestatsionaarse õppe vormis.

 (3) Koolis saab mittestatsionaarselt õpet jätkata isik, kelle elukoht on Martna vald.

§ 10.  Klassid ja rühmad, mis võivad koolis tegutseda hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks

  Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks võib Koolis moodustada järgmisi rühmi ja klasse, et luua vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele neid ei ole võimalik tagada tavaklassis:
 1) õpiabirühmi põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks;
 2) klasse õpiraskustega põhiharidust omandavatele õpilastele.

§ 11.  Koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused ning õppekavavälise tegevuse puhul kulude katmise tingimused ja kord õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamises

 (1) Huvitegevus on Koolis toimuv või Kooli korraldatud Kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringitunde.

 (2) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma Kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid Kooli kodukorras sätestatud korras.

 (3) Koolis korraldatava tegevuse puhul, mis ei ole Kooli õppekava osa (õppekavaväline tegevus), võib kulude katmine toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel.

 (4) Õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisest laekuvad summad kantakse Kooli eelarvesse ning saadud tulud moodustavad Kooli eelarve tulu.

4. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 12.  Õpilase ja vanemate õigused ja kohustused seoses koolikohustusega ning õpilase arengu toetamisega, seoses teavitamisega, seoses õppes osalemise ja kooli korraldatavast õppest puudumisega ning seoses koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest teavitamisega

 (1) Õpilase ning õpilase vanema või eestkostja (edaspidi vanem) õigused ja kohustused sätestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses.

 (2) Kooli kodukord kinnitatakse vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

§ 13.  Õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

 (1) Õpilasesindus töötab vastavalt oma põhimäärusele, mis kinnitatakse Õppenõukogu poolt.

 (2) Õpilasesinduse põhimääruse muutmises osaleb kogu õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori poolt määratud koolitöötajatega.

 (3) Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu peab läbima avaliku arutelu.

 (4) Enne õpilasesinduse põhimääruse eelnõu esitamist direktorile kinnitamiseks peavad põhimääruse eelnõu läbi arutama ja heaks kiitma kõik klassid. Klasside heakskiitvad otsuses protokollitakse ning esitatakse koos arvamustega direktorile.

 (5) 30 päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikult põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

5. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 14.  Koolitöötajate õigused ja kohustused

 (1) Koolitöötajad on pedagoogid ja teised töötajad. Pedagoogidena käsitatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses loetletud isikuid.

 (2) Koolitöötajate koosseisu ja töötasud kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul, arvestades haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu, Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu ja õpetajate töötasu alammäärasid ning volikogu poolt vastu võetud eelarvet.

 (3) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja töölepingu seadusest ning need määratakse kindlaks tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.
[Muudetud Martna Vallavolikogu 13.12.2012 määrusega nr 73 – jõust. 17.12.2012]

6. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED. ARENGUKAVA 
[Muudetud Martna Vallavolikogu 18.10.2011 määrusega nr 52 - jõust. 24.10.2011]

§ 15.  Majandamise alused

 (1) Kool ei ole raamatupidamiskohuslane.

 (2) Koolile osutab raamatupidamisteenust Pidaja raamatupidamine.

 (3) Koolil on oma eelarve, mille tulud moodustuvad eraldised riigi eelarvest ja Pidaja eelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

 (4) Kooli vara moodustavad koolile Pidaja poolt ja korras sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (5) Kool kasutab, valdab ja käsutab tema valduses ja kasutuses olevat vara Pidaja õigusaktide kohaselt.

§ 16.  Asjaajamise alused

 (1) Kooli asjaajamine toimub asjaajamiskorra ühtsete aluste kohaselt.

 (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub Kool põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja selle alusel antud määrustest.

 (3) Koolis ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades koolielu reguleerivatest õigusaktidest tulenevaid erisusi.

§ 161.  Arengukava

 (1) Kooli arengukava koostatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras vähemalt 3 aastaks, sh tegevuskava 3 aastaks.

 (2) Direktor esitab kooli arengukava eelnõu pärast hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamuse andmist kooskõlastamiseks vallavalitsusele.

 (3) Kooli arengukava võetakse vastu ja kinnitatakse vallavolikogu määrusega.
[Muudetud Martna Vallavolikogu 18.10.2011 määrusega nr 52 – jõust. 24.10.2011]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.  Varasema põhimääruse kehtetuks tunnistamine ja käesoleva määruse jõustumine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2011. a.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.