Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Nõva vallaelanike arvamuse väljaselgitamise kord

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2013, 81

Nõva vallaelanike arvamuse väljaselgitamise kord

Vastu võetud 07.03.2013 nr 6

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse paragrahvi 7 lõike 7 punkti 1 ja paragrahvi 9 lõige 6 punkt 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev õigusakt (edaspidi kord) sätestab Nõva valla elanike arvamuse väljaselgitamise (edaspidi: küsitlus) korra Nõva, Oru, Risti ja Taebla valdade baasil uue omavalitsusüksuse loomise kohta.

  (2) Küsitluse tulemused selgitatakse välja küsitlusest osavõtnud isikute tahteavalduste alusel.

  (3) Küsitlussedelile ( Lisa 1) märgitakse järgmine küsimus: „Kas Teie pooldate Nõva, Oru, Taebla ja Risti valdade baasil uue omavalitsusüksuse moodustamist ?“ Vastusevariandid märkida „ JAH “ ja „ EI “. Kui enne küsitluse toimumispäeva mõni kohaliku omavalitsuse üksustest ühinemisläbirääkimised lõpetab, siis selle üksuse nime küsitlussedelile ei märgita.

  (4) Enne küsitlussedelite kätteandmist komisjonile paneb Nõva Vallavalitsus sedelitele oma pitsati jäljendi.

  (5) Küsitlusest on õigus osa võtta igal vähemalt 18-aastasel isikul, kelle elukohaks on rahvastikuregistris seisuga 31.03.2013 märgitud Nõva vald.

§ 2.   Küsitluse läbiviimise koht ja aeg

  (1) Küsitluspunkt asub Nõva vallamajas asukohaga Nõva küla, Nõva vald, Läänemaa.

  (2) Küsitlus küsitluspunktis toimub ajavahemikul 5. – 7.aprillil 2013.

  (3) Küsitluspunkti lahtioleku aeg on kõigil päevadel kell 09.00 – 17.00.

§ 3.   Komisjon

  (1) Küsitluse läbiviimist korraldab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni liikmed nimetab vallavalitsus vallasekretäri ettepanekul hiljemalt 10 päeva enne küsitluspäeva. Esitamiseks peab olema kandidaadi kirjalik nõusolek.

  (3) Komisjon moodustatakse arvestusega vähemalt 3 liiget. Vallavalitsus nimetab vallasekretäri ettepanekul vähemalt kaks asendusliiget.

  (4) Komisjoni esimehe ja komisjoni aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast.

  (5) Komisjoni ülesandeks on:
  1) lahendada küsitluse läbiviimisega seonduvad üldised organisatsioonilised ja tehnilised küsimused;
  2) korraldada küsitluse vahetut läbiviimist sh tagada küsitluse salajasus ning küsitluskastide pitseerimine;
  3) teha kindlaks küsitluse tulemused;
  4) registreerida vaatlejad ja väljastada vaatlejatele vastavad tunnistused;
  5) täita muid käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.

  (6) Komisjoni koosseis on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole komisjoni
liikmetest sh esimees või aseesimees. Küsitluspunktis viivad küsitlust läbi vähemalt 2
komisjoni liiget.

  (7) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab vallavalitsus.

§ 4.   Küsitluse ettevalmistamine

  (1) Vallavalitsus koostab rahvastikuregistri andmete põhjal küsitluses osalejate nimekirja 31.03.2013 seisuga.

  (2) Nimekirja kantakse elaniku kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoha aadress.

  (3) Nimekirjast ekslikult väljajäänud isikud kannab komisjon pärast andmete kontrollimist nimekirja küsitluse toimumise ajal.

  (4) Küsitluse läbiviimise aeg ja küsitluspunktide asukohad ning lahtioleku kellaajad avalikustatakse vallavalitsuse poolt vähemalt 2 nädalat enne küsitluse toimumist valla põhimääruses sätestatud korras ning avaldatakse maakonnalehes ja valla veebilehel.

§ 5.   Küsitluse läbiviimine küsitluspunktis

  (1) Kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel küsitluspunktis antakse küsitluses osalejale küsitlussedel, mille kohta ta annab allkirja küsitluses osalejate nimekirja.

  (2) Küsitluses osalejale võimaldatakse küsitlussedeli salajane täitmine. Sobiv vastusevariant täidetakse selgelt arusaadava märkega.

  (3) Pärast küsitlussedeli täitmist laseb osaleja küsitluspunktis küsitlussedeli isiklikult küsitluskasti. Enne kasti laskmist tähistab komisjoni liige sedeli pitsati jäljendiga ( Lisa 2).

  (4) Küsitlussedeli rikkumise korral tagastab osaleja rikutud küsitlussedeli komisjonile ning saab uue küsitlussedeli. Rikutud küsitlussedel märgistatakse nurga äralõikamisega.

  (5) Küsitluskasti pitseerib komisjoni esimees valge paberiribaga enne küsitluse läbiviimise algust 5. aprillil 2013 (enne kella 09.00). Küsitluskasti pitseerimise juures peab viibima vähemalt üks komisjoni liige ning selle toimingu juures võivad viibida vaatlejad.

  (6) Küsitluspunkti sulgemise järel iga küsitluspäeva lõpus pitseerib komisjon pärast küsitluse lõppemist küsitluskasti ava. Kast pitseeritakse valge paberiribaga, millele komisjoni esimees ja liikmed kirjutavad oma allkirja ja kuupäeva. Soovi korral võivad allkirja anda vaatlejad.

§ 6.   Vaatlejad

  (1) Vaatlejatunnistuse saamiseks tuleb esitada komisjonile kirjalik taotlus, milles märgitakse taotleja nimi. Taotlus tuleb esitada hiljemalt üks nädal enne küsitluse algust. Komisjon registreerib vaatleja tema taotluse alusel ning annab talle vaatlejatunnistuse.

  (2) Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end komisjonile esitlema ning esitama vaatlejatunnistuse ( Lisa 3).

  (3) Vaatlejal on õigus jälgida kõiki küsitluse toiminguid, sealhulgas küsitluse käiku ning küsitlustulemuste kindlakstegemist.

  (4) Vaatlejal on õigus kirjutada oma allkiri küsitluskasti või selle ava pitseerimisel kasutatavale paberiribale.

  (5) Vaatleja ei või segada komisjoni tööd ega osaleda komisjoni pädevuses olevates toimingutes.

  (6) Vaatlejal ei ole õigust tutvuda küsitluses osalejate nimekirjaga.

  (7) Vaatleja võib vaatluse tulemuste kokkuvõtte esitada vallavalitsusele kirjalikult või elektrooniliselt elektronposti aadressil novavald@novavald.ee.

  (8) Kui vaatleja tuvastab määruse rikkumise, on ta kohustatud sellest teavitama kirjalikult komisjoni ja /või vallavalitsust hiljemalt 08.04.2013 kella 15.00.

§ 7.   Küsitluse tulemuste kindlakstegemine

  (1) Enne küsitluskasti avamist peab komisjon üle lugema ja kustutama kõik küsitlusest osalejatele välja andmata jäänud, samuti küsitluses osalenute poolt tagastatud rikutud küsitlussedelid. Küsitluslehed kustutatakse nurga äralõikamisega.

  (2) Komisjon teeb küsitluspunktis kindlaks kastis olevate küsitlussedelite alusel küsitluses osalenud isikute arvu, kehtetute küsitlussedelite arvu ja esitatud küsimusele jaatavalt vastanud isikute ning eitavalt vastanud isikute arvu. Saadud andmete põhjal koostab komisjon protokolli, mis allkirjastatakse komisjoni liikmete poolt.

  (3) Küsitlussedel tunnistatakse kehtetuks, kui:
  1) puudub pitsati jäljend;
  2) ei ole tehtud märget kummagi vastuse juurde või märkeid on tehtud rohkem kui üks või pole märge üheselt mõistetav;
  3) sellele tehtud märget on parandatud ning seetõttu ei ole arvamus üheselt mõistetav.

  (4) Komisjon koostab küsitluse viimasel päeval, peale küsitluspunkti sulgemist koondprotokolli ( Lisa 4), mille alusel valmistab vallavalitsus ette vastavasisulise volikogu otsuse eelnõu.

  (5) Komisjon edastab küsitlussedelid, küsitluses osalejate nimekirjad, komisjoni protokollid ja otsused, komisjonile esitatud avaldused ja kaebused vallavalitsusele hiljemalt küsitluse lõppemise päevast kolme tööpäeva jooksul.

§ 8.   Komisjoni toimingu peale kaebuse esitamise ja kaebuse läbivaatamise kord

  (1) Kui isik leiab, et komisjoni toiminguga või otsusega rikutakse tema õigusi, võib ta esitada kaebuse vallavalitsusele.

  (2) Kaebus tuleb esitada kirjalikult vallavalitsusele hiljemalt 08.04.2013 kell 15.00.

  (3) Kaebus vaadatakse läbi vallavalitsuse poolt ning selle juures osaleb komisjon ning soovi korral kaebuse esitaja. Komisjon teatab kaebuse esitajale kaebuse läbivaatamise aja ja koha.

  (4) Vallavalitsus teeb ühe järgmistest otsustest:
  1) jätta kaebus rahuldamata;
  2) kaebus rahuldada;
  3) kaebus rahuldada osaliselt.

§ 9.   Lõppsätted

  (1) Küsitluse läbiviimise kulud kaetakse vallaeelarvest.

  (2) Küsitluse tulemused kinnitab volikogu otsusega.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  (4) Määrus kehtib küsitluse tulemusi kinnitava volikogu otsuse teatavakstegemiseni.

Kalle Saar
Volikogu esimees

Lisa 1 Küsitlussedeli vorm

Lisa 2 Komisjoni pitsati jäljend

Lisa 3 Vaatlejatunnistuse vorm

Lisa 4 Komisjoni protokolli vorm

/otsingu_soovitused.json