Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Sotsiaalkomisjoni põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2013, 101

Sotsiaalkomisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 23.03.2006 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 47 ja Kanepi valla põhimääruse § 28 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kanepi Vallavolikogu sotsiaalkomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse ning tema tegevus lõpetatakse Kanepi Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsuse alusel.

 (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Kanepi valla põhimäärusest, vallavolikogu töökorrast ja käesolevast põhikirjast.

 (3) Komisjoni likvideerimine, koosseisu ja põhimääruse muutmine toimub komisjoni või volikogu esimehe ettepanekul.

§ 2.  Tegevusvaldkonnad

  Komisjoni tegevusvaldkonnad on:
 1) komisjonile suunatud sotsiaalsuunitlusega avalduste ja kaebuste läbivaatamine, nende lahendamiseks vajalike ettepanekute esitamine;
 2) arvamuste andmine volikogu menetlusse esitatud eelnõude kohta, mis kuuluvad komisjoni tegevusvaldkonda;
 3) volikogu määruste ja otsuste eelnõude algatamine;
 4) volikogule ja valitsusele ettepanekute tegemine valla sotsiaalmajanduse arendamiseks;
 5) ettepanekute tegemine sotsiaalhoolekande eelarve koostamise ja eelarve projekti kohta
 6) valla sotsiaalmajandust puudutavate volikogu otsuste täitmise kontrollimine;
 7) riskirühmade väljaselgitamises osalemine, nende olukorraga tutvumine ja neile abi suunamine;
 8) vajadusel koostöö tegemine sotsiaalvaldkonnaga tegelevate organisatsioonidega.

§ 3.  Komisjoni koosseis

 (1) Komisjoni esimees valitakse volikogu liikmete hulgast salajase hääletamise teel volikogu poolthäälteenamusega.

 (2) Komisjoni liikmed kinnitatakse volikogu poolthäälteenamusega komisjoni esimehe ettepanekul.

 (3) Komisjoni esimehe ülesannetest vabastamine toimub volikogu istungil poolthäälteenamusega.

 (4) Komisjoni esimehele umbusalduse avaldamine toimub volikogu koosseisu häälteenamusega.

 (5) Komisjoni esimees:
 1) juhib komisjoni tööd;
 2) koostab komisjoni töökava ja koosolekute päevakorraprojekti;
 3) jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesandeid;
 4) kutsub kokku komisjoni koosoleku, informeerides komisjoni liikmeid koosoleku ajast, kohast ja päevakorrast;
 5) otsustab, keda kutsuda osalema päevakorrapunkti arutelul;
 6) juhatab komisjoni koosolekut;
 7) vastutab komisjoni asjaajamise eest.

 (6) Komisjoni esimehe äraolekul asendab teda komisjoni aseesimees.

 (7) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.
Komisjoni liikme volitused lõpevad vallavolikogu vastava otsuse jõustumise hetkest.

§ 4.  Töökord

 (1) Komisjoni töövorm on koosolek, mis toimub üks kord kuus, mille kutsub kokku komisjoni esimees või aseesimees, informeerides komisjoni liikmeid koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast. Komisjoni erakorralise koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees omal algatusel või komisjoni liikmete kirjalikul nõudel.

 (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool komisjoni kinnitatud koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

 (3) Komisjoni koosoleku otsused protokollitakse ning neile kirjutab alla koosoleku juhataja. Protokollid peavad vastama haldusdokumentidele esitatud nõuetele. Protokolliga on võimalik tutvuda vallavalitsuse sotsiaalnõuniku juures.

 (4) Komisjoni otsus on pädev esindama komisjoni arvamust, kui see on vastuvõetud poolthäälteenamusega. Hääli loetakse, kui seda nõuab vähemalt üks komisjoni liige. Häälte võrdsuse korral otsustab koosoleku juhataja hääl.

 (5) Komisjoni koosoleku juhataja kutsel võib koosolekul osaleda külalisi ja eksperte vastavalt arutusel olevate küsimuste sisule.

 (6) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga.

 (7) Komisjon annab vallavolikogu ees aru tehtud tööst vähemalt kaks korda aastas või volikogu esimehe korraldusel.

§ 5.  Õigused

 (1) Komisjoni esimehel on õigus:
 1) komisjoni nimel taotleda vallavalitsuse määruste ja korralduste muutmist või tühistamist, kui need ei ole arvestanud komisjoni seisukohti;
 2) nõuda komisjoni pädevusse kuuluvate küsimuste suunamist läbivaatamiseks komisjoni enne küsimuse arutamist volikogus.

 (2) Komisjon võib vallavalitsuselt nõuda suulist ja kirjalikku informatsiooni ning vastavate dokumentide esitamist komisjoni tööd ja kompetentsi puudutavates küsimustes.

§ 6.  Asjaajamine

 (1) Komisjoni asjaajamise eest vastutab komisjoni esimees.

 (2) Komisjoni kirjavahetus toimub vallavalitsuse kantselei kaudu.

 (3) Komisjoni teenindab vallavalitsuse kantselei.

§ 7.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 28. märtsil 2006. a.

Vahur Tohver
Volikogu esimees