Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2013, 102

Hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 23.03.2006 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 47 ja valla põhimääruse § 28 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kanepi Vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse ning tema tegevus lõpetatakse Kanepi Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsuse alusel.

 (2) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Kanepi valla põhimäärusest, teistest valla õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (3) Kanepi Vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjon on vallavolikogu alatine komisjon, mille põhiülesanne on Kanepi valla (edaspidi vald) hariduse, kultuuri ja noorsoovaldkonna strateegiliste arengusuundade ja eelistuste ning vastava arengukava väljatöötamine.

§ 2.  Tegevusvaldkonnad ja ülesanded

 (1) Komisjoni tegevusvaldkonda kuulub valla hariduse-, kultuuri- ja noorsoopoliitika kujundamine, hõlmates järgmisi suundi:
 1) valla hariduselu-, kultuuri- ja noorsootöö tegevuse kavandamis- ja juhtimisprobleemid; hariduse-ja kultuuriasutused;
 2) valla haridusasutuste võrk ja selle väljaarendamisega seotu;
 3) huviringide, kultuurimajade, mittetulundusühingute ja seltside tegevus;
 4) uute hariduse-, kultuuri- ja spordiobjektide kavandamine, olemasolevate renoveerimine, sulgemine;
 5) valla elanike puhkevõimalused, võimalused huvi- ja sporditegevuseks;
 6) valla hariduse-, kultuuri- ja spordiürituste planeerimine ja finantseerimine (viimane koos majanduskomisjoniga);
 7) hariduse-, kultuuri- ja noorsoosidemed sõprusregioonidega;
 8) valla hariduse, kultuuri ja noorsoo arengukavade ja eelarveprojektide analüüs ja hinnang.

 (2) Oma valdkonna pädevuses komisjon:
 1) jälgib ja analüüsib valla hariduse, kultuuri ja noorsootööd;
 2) selgitab välja valla hariduse-, kultuuri- ja noorsoovaldkonna arengus lahendamist vajavad probleemid ja teeb volikogule ja valitsusele ettepanekuid nende lahendamiseks;
 3) annab vajadusel hinnanguid ja avaldab arvamusi talle läbivaatamiseks saadetud määruste ja otsuste eelnõude kohta;
 4) võib algatada volikogu määruste ja otsuste eelnõusid;
 5) teeb ettepanekuid volikogu istungitel arutusele tulevate küsimuste kohta;
 6) teeb ettepanekuid valitsusele haridust, kultuuri ja noorsood puudutavates küsimustes;
 7) lahendab muid temale volikogu poolt antud ülesandeid;
 8) esitab volikogule kinnitamiseks komisjoni põhimääruse ning teeb ettepanekuid selle muutmiseks ja täiendamiseks;
 9) teeb koostööd teiste volikogu komisjonidega.

 (3) Komisjoni otsused on volikogule ja valitsusele soovitusliku iseloomuga.

§ 3.  Komisjoni esimehe õigused

 (1) Nõuda volikogu menetluses olevate ning komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvate küsimuste suunamist komisjonile läbivaatamiseks.

 (2) Suunata küsimused, mis ei nõua arutelu komisjoni koosolekul, läbivaatamiseks ja vastamiseks pädevale organile.

 (3) Oma tegevusvaldkondades pidada kirjavahetust valitsuse kantselei kaudu.

§ 4.  Komisjoni õigused

 (1) Saada valitsuselt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente.

 (2) Kaasata oma töösse eksperte ja tellida ekspertiise, kooskõlastades küsimuse enne volikogu esimehega.

 (3) Võtta oma pädevuse piires vastu otsustusi ja seisukohti.

 (4) Võib teha ettepanekuid vallaeelarve koostamise ja eelarve projekti kohta.

§ 5.  Komisjoni koosseis

 (1) Komisjoni esimehe valib volikogu oma liikmete hulgast salajase hääletamise teel volikogu poolthäälteenamusega.

 (2) Komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul volikogu poolthäälteenamusega.

 (3) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal komisjonist tagasi astuda. Komisjoni liikme volitused lõpevad volikogu vastava otsuse jõustumisel.

§ 6.  Töökorraldus ja koosolekute läbiviimine

 (1) Komisjoni töö põhivormiks on koosolek.

 (2) Komisjoni koosolekud on avalikud, komisjoni otsusega võib kuulutada koosoleku või mõne päevakorra punkti arutelu kinniseks.

 (3) Komisjoni koosoleku valmistab ette, kutsub kokku ning juhatab seda komisjoni esimees või aseesimees.

 (4) Komisjoni esimees võib komisjoni koosoleku päevakorrapunktide arutelule kutsuda isikuid väljastpoolt komisjoni.

 (5) Komisjonile suunavad materjale läbivaatamiseks ja seisukoha võtmiseks volikogu, valitsus, vallavanem ja komisjoni liikmed.

 (6) Kirjalikud ettepanekud koos asjakohaste materjalidega esitatakse volikogule volikogu esimehe või valitsuse kaudu.

 (7) Komisjon on kohustatud temale suunatud küsimuse läbi vaatama ja andma oma arvamuse hiljemalt ühe kuu jooksul.

 (8) Komisjoni koosoleku kohta koostatakse haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele vastav protokoll.

 (9) Protokollid vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning sellele kirjutab alla koosoleku juhataja.

 (10) Komisjoni koosolekud toimuvad reeglina kord kuus, kuid mitte harvemini kui kord kahe kuu jooksul.

 (11) Erakorralise koosoleku kutsub komisjoni esimees kokku vastavalt vajadusele.

 (12) Koosoleku protokollist ärakirja või väljavõtete tegemise ja komisjoni otsuste laialisaatmise otsustab komisjoni esimees.

§ 7.  Hääletamine komisjonis

 (1) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.

 (2) Kui hääled jagunevad võrdselt, loetakse vastuvõetuks otsus, mille poolt hääletas komisjoni esimees.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Põhimäärus jõustub 28. märtsil 2006. a.

 (2) Põhimäärus kehtib komisjoni tegutsemise perioodil või kuni volikogu antud koosseisu volituste lõppemiseni.

Vahur Tohver
Volikogu esimees