Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Revisjonikomisjoni põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2013, 103

Revisjonikomisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 23.03.2006 nr 14
jõustumine 28.03.2006

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 47 ja valla põhimääruse paragrahv 28 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kanepi vallavolikogu revisjonikomisjon (edaspidi komisjon ) moodustatakse vallavolikogu volituste ajaks.

 (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Kanepi valla põhimäärusest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Tegevusvaldkonnad ja ülesanded

 (1) Komisjon kontrollib:
 1) vallavalitsuse tegevuse vastavust vallavolikogu määrustele ja otsustele;
 2) tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust valla eelarvele;
 3) valla raamatupidamise õigsust ja valla vara kasutamise sihipärasust;
 4) vallavolikogu ülesandel vallavalitsuse ja valla asutuste tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust;
 5) valla poolt sõlmitud lepingute täitmist.

 (2) Komisjon selgitab välja kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad vallaelu probleemid ja teeb ettepanekuid nende lahendamiseks ning töötab välja tegevuskavad.

 (3) Komisjon annab arvamusi talle läbivaatamiseks saadetud vallavolikogu õigusaktide eelnõude kohta.

 (4) Komisjon võib teha ettepanekuid valla eelarve koostamise ning eelarve projekti kohta.

 (5) Komisjon peab enne valla eelarve täitmise aruande kinnitamist valla volikogule oma töö tulemustest aru andma ning esitama märkused ja ettepanekud puuduste kõrvaldamiseks.

 (6) Komisjonil on õigus algatada vallavolikogu otsuste ning määruste eelnõusid.

§ 3.  Kontrollimise kord

 (1) Komisjonile suunavad materjale läbivaatamiseks vallavolikogu ja vallavolikogu esimees.

 (2) Komisjon kontrollib käesoleva põhimääruse p. 2.1 sätestatud valdkondades vallavalitsuse ja valla asutuste tööd volikogu ning komisjoni otsuste alusel.

 (3) Kontrollimist viivad läbi komisjoni liikmed, kaasates kontrollimisel kooskõlastatult volikoguga asjatundjaid ja eksperte.

 (4) Komisjonil on õigus saada komisjoni tööks vajalikku teavet ja kõiki komisjoni tööks vajalikke dokumente.

 (5) Kontrollimised toimuvad komisjoni poolt koostatud tööplaani alusel või volikogu ülesandel.

 (6) Plaanilise kontrollimise aeg teatatakse kontrollitavale asutusele vähemalt 10 päeva ette, millele on vajadusel lisatud kontrollküsimustik.
Erakorralise kontrollimise korral etteteatamisaeg ei ole kohustuslik.
(Muudetud Kanepi Vallavolikogu 18.03.2010 määrusega nr 11)

 (7) Kontrollimise tulemus vormistatakse aktiga. Oluliste seaduserikkumiste ilmnemisel informeeritakse nendest koheselt vallavolikogu esimeest. Kontrolli tulemused arutab läbi komisjon ja võtab vastu otsuse.

 (8) Kontrollimise käigus selgunud asjaolusid ja andmeid ei avalikustata enne komisjoni vastavat otsust.

 (9) Komisjoni otsus ja revisjoniakt saadetakse vallavalitsusele, kes võtab revisjoniakti suhtes seisukoha ja esitab selle kümne päeva jooksul komisjonile. Komisjon esitab eelnimetatud dokumendid vallavolikogule otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise kohta, lisades nendele dokumentidele otsuse tegemiseks vajaliku vallavolikogu õigusakti eelnõu.

§ 4.  Komisjoni koosseis

 (1) Komisjoni moodustab ning tema esimehe ja liikmed valib vallavolikogu oma liikmete hulgast salajasel hääletusel.

 (2) Komisjoni esimees:
 1) juhib komisjoni tööd;
 2) koostab komisjoni töökava ja koosoleku päevakorra projekti;
 3) jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesandeid;
 4) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
 5) otsustab, keda kutsuda osalema päevakorrapunktide arutelul;
 6) juhatab komisjoni koosolekut.

 (3) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.

 (4) Komisjoni liikme volitused lõpevad vallavolikogu vastava otsuse tegemise hetkest.

§ 5.  Töökord

 (1) Komisjoni töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Komisjon on otsustusvõimeline, kui tema koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

 (2) Komisjon võtab otsuseid vastu poolthäälte enamusega.

 (3) Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse 3 tööpäeva jooksul ning neile kirjutab alla koosoleku juhataja. Protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele. Protokolliga on võimalik tutvuda vallavalitsuse kantseleis.

§ 6.  Asjaajamine

 (1) Komisjoni asjaajamise eest vastutab komisjoni esimees. Komisjoni kirjavahetus toimub vallavalitsuse kantselei kaudu.

 (2) Komisjoni teenindab vallavalitsuse kantselei.

§ 7.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 28. märtsil 2006. a.