Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Vormsi valla hankekord

Väljaandja:Vormsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2015, 27

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Vormsi valla hankekord

Vastu võetud 18.09.2012 nr 2
RT IV, 09.03.2013, 114
jõustumine 01.10.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.09.2015RT IV, 25.09.2015, 528.09.2015

Määrus kehtestatakse Riigihangete seaduse § 131, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6, ning Vormsi Vallavolikogu 29.12.2010 määruse nr 24 „Vormsi vallavara valitsemise kord¹“ (kehtestatud uues redaktsioonis 30.01.2012 määrusega nr 2) § 6 lõike 3 ja § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Hangete läbiviimise kord (edaspidi nimetatud kord) reguleerib riigihangete ja alla riigihangete korraldamise kohustuslikku piirmäära jäävate hangete (edaspidi nimetatud hange) korraldamist Vormsi Vallavalitsuses (edaspidi nimetatud vallavalitsus) ja valla asutustes.

§ 2.  Hangete kavandamine

 (1) Valla asutused esitavad vallavalitsusele hangete korraldamise kava ühe kuu jooksul pärast vallaeelarve või selle muudatuste kinnitamist.

 (2) Vallavalitsus otsustab, millised hanked korraldatakse asutuste peale ühiselt.

§ 3.  Hanke korraldamine

 (1) Hanke korraldamise otsustamisel määratakse kindlaks:
 1) hanke nimetus;
 2) Riigihangete seaduse alusel kohaldatav hankemenetluse liik;
 3) hanke eest vastutav isik;
 4) hankedokumentide sisulised asjaolud, sh pakkumuse hindamise kriteeriumid ja vajadusel hankelepingu eseme tehniline kirjeldus vm. hankelepingu oluline tingimus;
 5) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral isikud, kellele esitatakse hanke dokumendid;
 6) väljakuulutatud eelläbirääkimistega hankemenetluse korral hanketulemuste üle otsustamise põhimõtted;
 7) pakkumuse tagatise nõutavus, liik, summa ja esitamise kord;
 8) riigihanke puhul, kus hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne või ületab rahvusvahelise piirmäära, hanke dokumentide kooskõlastamine enne riigihanke teate registrile esitamist.

 (2) Kui hanke eest vastatavat isikut ei ole määratud, siis on vastutavaks isikuks vallavanem või valla asutuse juht.

§ 4.  Lihthanked ja lihtsustatud korras tellitavad teenused

 (1) Lihthanke ja lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimise algatamine ning läbiviimine toimub vastavalt Riigihangete seaduse paragrahvides 182 ja 19 ning käesolevas korras sätestatule.

 (2) Lihthanke korraldamisel lähtutakse riigihanke üldpõhimõtetest. Lihthanke eest vastutav isik korraldab lihthanke teate avaldamise riigihangete registris ja vajadusel vallavalitsuse kodulehel, hankedokumentide ettevalmistamise, hinnapakkumiste võtmise, hankelepingu ettevalmistamine ning riigihanke aruande esitamine.

§ 5.  Hanke menetlus ja dokumendid

 (1) Riigihangete menetlus toimub vastavalt Riigihangete seadusele.

 (2) Avatud hankemenetluse ja väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetluse korral koostatakse hankedokumendid enne hankemenetluse alustamist.

 (3) Piiratud hankemenetluse ja väljakuulutamisega läbirääkimistega menetluse korral koostatakse hankedokumendid hiljemalt taotluste esitamise tähtpäevaks.

 (4) Kõik hankemenetlusega seotud dokumendid, registreeritakse dokumendiregistris vastavalt dokumentide loetelule.

 (5) Riigihanke dokumente (toimikut) ja hinnapakkumusi säilitatakse 10 aastat alates hankelepingu lõppemise päevast.

§ 6.  Hankekomisjon

 (1) Vallavalitsuse korraldusega määratakse hangete läbiviimiseks vähemalt kolmeliikmeline hankekomisjon.

 (2) Hankekomisjoni ülesandeks on:
 1) hanke eeldatava maksumuse määramine;
 2) hanke objekti selge ja põhjalik määratlemine;
 3) hanke tehnilise kirjelduse ja tööde või teenuste läbiviimise tingimuste koostamine;
 4) hanke kvalifitseerimistingimuste ja hindamiskriteeriumite väljatöötamine.

 (3) Hankekomisjoni liikmed:
 1) avavad pakkujate poolt esitatud pakkumused, kontrollivad nõutud dokumentide olemasolu ja allkirjastavad pakkumuste avamise protokolli;
 2) kontrollivad pakkujate ja taotlejate kvalifikatsiooni;
 3) kontrollivad kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele,
 4) võrdlevad ja hindavad vastuvõetud pakkumusi ja selgitavad välja eduka pakkumuse ning esitavad selle vallavalitsusele hanketulemuste kinnitamiseks;
 5) korraldavad põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse korral pakkujalt kirjalikult asjakohaste selgituste nõudmise;
 6) tagavad pakkujatele ja taotlejatele hankija otsustest tähtaegse teavitamise.
 7) tagavad pakkumuste konfidentsiaalsuse.

 (4) Hankekomisjoni toimingud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

 (5) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid teostama hankemenetlusega seotud toiminguid. Volitatud isikud võivad osaleda hankekomisjoni töös.

 (6) Hankekomisjoni töösse võib vajadusel kaasata erinevaid spetsialiste.

 (7) Pakkumuste edukaks tunnistamine vormistatakse vastavalt kas asutuse juhi käskkirja või vallavalitsuse korraldusega.

§ 7.  Hanke eest vastutava isiku õigused ja kohustused

  Hanke eest vastutav isik:
 1) korraldab hanke teate ja/või hankedokumentide koostamise;
 2) korraldab hanke väljakuulutamiseks vajalike toimingute teostamise, sh riigihangete registrile hanketeate ja Riigihangete seaduses ettenähtud juhul eelteate esitamise;
 3) korraldab hankedokumentide väljastamise;
 4) vastab hanketeate ja hankedokumentide osas tekkinud küsimustele või volitab selleks mõne teise isiku;
 5) tagab kõigi vajalike teadete, aruannete jms õigeaegse esitamise ja pakkujatelt asjakohaste selgituste nõudmise ning riigihanke korraldamise vastavalt seadusele;
 6) kutsub vajadusel kokku hankekomisjoni ja kogub komisjoni otsuste tegemiseks vajalikud materjalid ning osaleb hankekomisjoni töös;
 7) annab komisjoni esimehe nõudel teavet hanke käigust;
 8) korraldab hankemenetluses kõigi vajalike haldusaktide eelnõude koostamise;
 9) korraldab hanke aruande ja vajadusel selle lisa koostamise ja riigihangete registrile esitamise;
 10) tagab hanke kohta teabe avaldamise Vormsi valla veebilehel;
 11) täidab muid käesolevast määrusest ja Riigihangete seadusest hanke eest vastutava isiku ülesandeid.

§ 8.  Hinnapakkumuste taotlemise kohustus, korraldamine ja läbivaatamine

 (1) Teenuse või asja ostmisel on soovituslik võtta parema tulemuse saamiseks võrdlevad pakkumused. Hinnapakkumuste taotlemine on kohustuslik, kui hanke maksumus on alla riigihangete seaduse §-s 15 sätestatud piirmäära, kuid ületab 2000 eurot, välja arvatud juhul kui tegemist on kiiret tegutsemist nõudvate ettenägematute asjaoludega.
[RT IV, 25.09.2015, 5 - jõust. 28.09.2015]

 (2) Asutuse juht korraldab:
 1) hinnapakkumuse küsimiseks lähteülesande koostamise;
 2) hinnapakkumuste kas paberkandjal või e-posti teel taotlemise;
 3) pakkujatega läbirääkimiste pidamise;
 4) pakkumuste registreerimise asutuse dokumendiregistris;

 (3) Hinnapakkumuste taotlemisel peab järgima hangete teostamise head tava ja tagama rahaliste vahendite kõige otstarbekama ja säästlikuma kasutamise.

 (4) Eduka pakkumuse valikul eelistatakse madalaimat hinda. Erandina võib sellele lisaks kasutada muid objektiivset hindamist võimaldavaid kriteeriume (garantiiaeg, kohapealne garantiiteenindus, kvaliteet, lisavõimalused sama hinna eest jms.), millest on eelnevalt pakkujaid teavitatud.

 (5) Kui pakkumus koos käibemaksuga ei ületa 1300 eurot, siis võib pakkumuse läbi vaadata ja edukaks tunnistada asutuse juht ning vormistada selle oma kooskõlastusega.

§ 9.  Hankeleping

 (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis, kui hanke maksumus ilma käibemaksuta on vähemalt 10 000 eurot.
 1) Hankeleping esitatakse enne allkirjastamist vallasekretärile kooskõlastamiseks.

 (2) Hange, mille maksumus ilma käibemaksuta on alla 10000 euro, võib olla dokumenteeritud kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil (hankija tellimus, hinnapakkumised, teostatud ehitustöö või teenuse või asja üleandmise- vastuvõtmise akt, arve, e-kirjad jmt.).

 (3) Hankelepingu täitmise eest vastutab asutuse juht.

§ 10.  Avaldatav teave

  Hanke kohta, mille eeldatav maksumus on madalam riigihangete seaduse §-s 15 sätestatud piirmääradest, avaldatakse Vormsi valla veebilehel järgmine teave:
 1) hankija (nimi, aadress ja sidevahendid);
 2) hanke teade või viide hankedokumentidega tutvumiseks;
 3) pakkumuste esitamise tähtaeg;
 4) vajadusel muu informatsioon.

§ 11.  Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2012. a.