SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Väätsa eakate kodusse suunamise, vastuvõtmise ja sealt lahkumise või väljaarvamise kord

Väljaandja:Väätsa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2016, 26

Väätsa eakate kodusse suunamise, vastuvõtmise ja sealt lahkumise või väljaarvamise kord

Vastu võetud 28.05.2015 nr 16
RT IV, 06.06.2015, 17
jõustumine 09.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2016RT IV, 09.03.2016, 1312.03.2016

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus» § 6 lg 1 ja lg 2, «Sotsiaalhoolekande seaduse" § 14 ning Väätsa Vallavolikogu 29.01.2015 määrus nr 2 „ Väätsa eakate kodu põhimäärus“ alusel.
[RT IV, 09.03.2016, 13 - jõust. 12.03.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord kehtestab isikute Väätsa eakate kodusse (edaspidi eakate kodu) vastuvõtmise, sealt lahkumise või väljaarvamise tingimused ja korra (edaspidi kord).

  (2) Eelisjärjekorras võetakse eakate kodusse rahvastikuregistri andmetel Väätsa vallas elavad isikud. Vabade kohtade olemasolul võib eakate kodusse vastu võtta ka isikud teistest omavalitsusüksustest.

  (3) Alalisele eakate kodu teenusele võetakse isikud, kes vajavad ööpäevaringset kõrvalabi.

  (4) Perioodilisele eakate kodu teenusele võetakse vaba pinna olemasolul isikud, kes vajavad hooldust lühiajaliselt.

  (5) Eakate kodusse ei võeta isikuid:
  1) kes põevad nakkushaigusi;
  2) kes on enesele või teistele ohtlikud oma psüühika- ja käitumishäirete tõttu;
  3) tervise ja hooldusvajadusega seotud eriolukorrad vaadatakse üle individuaalselt.

  (6) Eakate kodu kohamaks vaadatakse vallavalitsuse poolt üle vähemalt üks kord aastas.

§ 2.   Eakate kodusse suunamise taotlemine

  (1) Taotleja või tema esindaja esitab eakate kodu juhatajale kirjaliku avalduse, milles põhjendab eakate kodusse paigutamise vajadust (lisa 1).

  (2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) kehtiv isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) puude olemasolu korral koopia kehtivast arstliku ekspertiisi otsusest (varem VEK-i) puude raskusastme või töövõimetuse % kohta;
  3) pensionitunnistuse koopia või andmed pensioni suurusest;
  4) meditsiinilis-ambulatoorne kaart koos perearsti ja/või geriaatrilise hindamiskomisjoni kinnitusega eakate kodusse paigutamise vajalikkuse kohta;
  5) kui kohalik omavalitsus osaleb eakate kodu kulude katmisel, siis linna- või vallavalitsuse korraldus eakate kodusse paigutamise kohta, kus näidatakse ära ka väljamaksmisele kuuluv summa pisikukuludeks ja garantiikiri eakate kodu kulude katmise kohta
  6) pangas avatud püsikorraldusleping pensioni ülekandmiseks Väätsa Vallavalitsuse arvelduskontole;
  7) eakate kodu juhatajal on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.

§ 3.   Eakate kodusse paigutamine

  (1) Eakate kodusse vastuvõtmise otsustab eakate kodu juhataja.

  (2) Isiku paigutamine tuppa toimub vastavalt hoolealuse tervislikule seisundile, erivajadusele, eale ja olemasolevatele võimalustele.

  (3) Eakate kodusse suunatud isiku kohta avatakse toimik.

  (4) Eakate kodusse vastuvõtul täidetakse isiku kohta järgmised dokumendid:
  1) Isiku sotsiaalteenuste plaan. (lisa 2)
  2) Isiku isiklike esemete nimekiri. (lisa 3)

  (5) Isiku vastuvõtmisel eakate kodusse peavad isikul kaasas olema kahe kuu ravimid ja kehtivad retseptid;

§ 4.   Õigused ja kohustused

  (1) Eakate kodu koha saamisel on taotleja kohustatud viie tööpäeva jooksul peale teate saamist võtma ühendust eakate kodu juhatajaga ja teatama, kas ta asub kohta kasutama või jääb hetkel kohataotlejate järjekorda.

  (2) Isik tasub eakate kodule oma hoolduskulude katteks igakuuliselt oma pensioni ja muud sissetulekud, mida maksab talle riik, hoolealusel on õigus kätte saada pisikuludeks vallavalitsuse poolt kinnitatud summa.

  (3) Eakate kodusse elama asumisel on isikul õigus oma vabal tahtel teha eakate kodu kulude katmiseks oma isikliku kinnis- ja vallasvara kohta notariaalne kinkeleping Väätsa valla kasuks.

  (4) Eakate kodusse elama asumisel võtab isik või tema seaduslik esindaja endale kohustuse tasuda kas osaliselt või täielikult ülalpidamiskulud eakate kodus.

  (5) Eakate kodu kohamaksumuse puudujääv osa tasutakse lepingus sätestatud korras.

  (6) Eakate kodul on õigus hoolduslepingujärgsed isikute võlgnevused sisse nõuda kohtu kaudu.

§ 5.   Lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

  (1) Isiku eakate kodusse vastuvõtmisel sõlmivad osapooled: eakate kodu juhataja, hooldust vajav isik ja/või tema seadusjärgne ülalpidaja, elukohajärgne omavalitsus ning vajadusel vallavalitsus lepingu.

  (2) Lepingus määratakse kindlaks:
  1) osapoolte kohustused;
  2) osapoolte õigused;
  3) osapoolte vahelised arveldused;
  4) lepingu tähtaeg, muutmine, lõppemine ja lõpetamine;
  5) osapoolte vahelise info vahetamine;
  6) muud tingimused.

  (3) Lepingut saab muuta ühe osapoole kirjaliku põhjendatud taotluse alusel ja see loetakse muudetuks peale kõigi osapoolte allkirjastamist.

  (4) Leping lõpetatakse:
  1) osapoolte taotluse alusel;
  2) kui üks osapool ei täida lepinguga võetud kohustusi;
  3) hooldust vajava isiku paigutamisel teise hooldusasutusse;
  4) hooldust vajanud isiku surma korral.

§ 6.  

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Sotsiaalteenuste plaan

Lisa 3 Isiku isiklike esemete nimekiri

/otsingu_soovitused.json