SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2016, 32

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 12.10.2012 nr 39
RT IV, 08.01.2013, 89
jõustumine 12.10.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.02.2016RT IV, 09.03.2016, 312.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016

Määruse kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 8; § 14; § 15; § 146; § 156 alusel.
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrus sätestab Haaslava valla eelarvest sotsiaaltoetuste (edaspidi: sotsiaaltoetus) määramise ja maksmise ning muu sotsiaalabi andmise korra.

 (2) Haaslava Vallavolikogu kinnitab valla eelarve osana valla eelarvest määruse alusel makstavate sotsiaaltoetuste üldmahu.

 (3) Sotsiaaltoetust on õigustaotleda isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Haaslava vallas ja väljaspool oma elukohta viibivatel isikutel on õigustaotleda vältimatut sotsiaalabi.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) toimetulek – isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
 2) sotsiaaltoetus – on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus;
 3) vältimatu sotsiaalabi – on piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju;
 4) muu sotsiaalabi – sotsiaalse keskkonna parandamisele ja sotsiaalse turvalisuse suurendamisele suunatud tegevus;
 5) perekonna liikmed – samas eluruumis elavad ühise majapidamisega:
  1) abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud;
  2) esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased;
 3) muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]
 6) vähekindlustatud perekond – on leibkond, kes jagab ühist eluruumi ja kasutab ühiselt üht või enamat tuluallikat, ning kelle esimese pereliikme netosissetulek kuus peale eluasemekulude maha arvamist on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri ning kelle perekonna teise ja iga järgmise liikme toimetulekupiir on 80 protsenti perekonna esimese liikme toimetulekupiirist;
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]
 7) sotsiaalosakonna töötaja – on valla sotsiaalhoolekande ülesandeid täitev vallavalitsuse ametnik;
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]
 8) toetuse taotleja – vähekindlustatud leibkonna liige, lapsevanem, eestkostja, hooldaja ja toetust vajavad isikud või nende esindajad.

§ 3.  Sotsiaaltoetuste liigid

 (1) Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused:
 1) toimetulekutoetus;
 2) töövihikute ja õppevahendite toetus;
 3) koolilõuna toetus;
 4) lasteaia toiduraha ja lapsevanema osalustasu toetus;
 5) hoolekandeasutusse paigutatud isiku hooldustoetus;
 6) ravikindlustuseta isiku ravitoetus;
 7) töötu täiend- või ümberõppetoetus;
 8) ühekordne sotsiaaltoetus;
 9) sotsiaaltoetus hädavajalike kulutuste katmiseks.

 (2) Sissetulekust sõltumatud sotsiaaltoetused:
 1) sünnitoetus;
 2) matusetoetus;
 3) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimises osalenu toetus;
 4) esimesse klassi astuja toetus;
 5) õpilaste sõidutoetus;
 6) põhikooli lõputoetus
 7) vanglast vabanenu toetus;
 8) erakorraline toetus.

§ 4.  Sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemine, määramine ja maksmine

 (1) Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, millest arvestatakse maha makstud elatis, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning kehtestatud toimetulekupiir. Haaslava Vallavolikogu kehtestab alalise eluruumi kulude piirmäärad. Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse jooksvaks kuuks sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras. Eelnevate kuude eest toimetulekutoetust tagasiulatuvalt ei määrata. Toimetulekutoetuse taotleja esitab taotluse koos vajalike dokumentidega sotsiaalosakonna töötajale, kes korraldab toetuse ülekandmise või väljamaksmise taotlejale.
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

 (2) Töövihikute ja õppevahendite toetust on õigustaotleda õpilasele gümnaasiumi lõpuni avalduse ja taotlejale esitatud arve alusel vähekindlustatud perekondadel ja paljulapselistel perekondadel, kelle peres kasvab kolm ja enam last. Toetus määratakse sotsiaalosakonna töötaja ettepanekul ja esitatud arved kompenseeritakse vallavalitsuse korralduse alusel.
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

 (3) Koolilõuna toetust on õigustaotleda I- XII klassi õpilasele avalduse alusel, kellega samas perekonnas on vähemalt kolm ja enam õppivat last.
Erandjuhul võib koolilõuna toetust taotleda vähekindlustatud perekond avalduse alusel. Toetust makstakse vallavalitsuse korralduse alusel toitlustamist korraldavale asutusele kuni 1,0 eurot ühe toidupäeva eest.

 (4) Lasteaia toiduraha ja lapsevanema osalustasu toetust võib taotleda vähekindlustatud perekond esindaja avalduse alusel. Toetus määratakse vallavolikogu tervishoiu-, hariduse- ja sotsiaalkomisjoni ettepanekul kuni üheks õppeaastaks lapse toiduraha ja lapsevanema osalustasu osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks vallavalitsuse korralduse alusel.

 (5) Hoolekandeasutusse paigutatud isiku hooldustoetus on omasteta isiku ülalpidamiskulude kompenseerimine ulatuses, mida ei kaeta isiku pensioni või muude toetuste abil ja mida ei võimalda isiku varaline seisund. Toetus määratakse vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötaja ettepanekul ja makstakse hoolekandeasutuse ja vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingu ning arve alusel.
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

 (6) Ravikindlustuseta isiku ravitoetust makstakse ravikindlustuseta isiku raviks ja tema puude raskusastme kindlaksmääramiseks tehtud kulutuste kompenseerimiseks. Toetuse saamiseks esitatakse avaldus koos kulu suurust tõendava dokumendiga sotsiaalosakonna töötaja, kes teeb ettepaneku vallavalitsusele toetuse määramiseks. Vallavalitsuse korralduse alusel makstakse toetus taotlejale või kantakse üle raviasutusele arve alusel.
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

 (7) Töötu täiend- või ümberõppetoetust makstakse üks kord aastas tööjõuturul konkurentsivõime tõstmise eesmärgil koolikohustuslikust east vanemale töötule isikule kuni 64 eurot. Toetus määratakse sotsiaalosakonna töötaja ettepanekul ja makstakse vallavalitsuse korralduse alusel koolitusasutusele või juriidilisele isikule esitatud arve alusel. Kui taotleja katkestab täiend- või ümberõppe mõjuva põhjuseta, on ta kohustatud toetussumma vallavalitsusele tagasi maksma.
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

 (8) Ühekordset sotsiaaltoetust 32 eurot kuni 2 korda aastas võib taotleda isik, kellele igapäevases elus toimetuleku soodustamiseks on toetus vajalik. Töövõimelistele abitaotlejatele võib vallavalitsus seada toetuse saamise tingimuseks kohustuslike abitööde tegemise. Taotleja enda poolt ebatervislike eluviiside, ebaväärika või vastutustundetu käitumise tõttu tekitatud majandusliku kahju hüvitamiseks ühekordseid toetusi ei eraldata. Taotleja esitab avalduse sotsiaalosakonna töötaja. Toetus määratakse ja makstakse vallavalitsuse korralduse alusel.
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

 (9) Sotsiaaltoetust hädavajalike kulutuste katmiseks makstakse eelarveliste vahendite piires väikese sissetulekuga leibkondadele, eesmärgiga säilitada taotleja või tema perekonna võimalikult iseseisev toimetulek hoidmaks ära abituse süvenemist (abi andmine lastele ekskursioonidel, spordi-ja kultuuriüritustel osalemiseks, toidu ja riiete hankimiseks, ravimite muretsemiseks, kütte ostmiseks ja jms). Taotleja esitab avalduse ja maksedokumendid sotsiaalosakonna töötajale. Toetus määratakse ja makstakse vallavalitsuse korralduse alusel.
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

§ 5.  Sissetulekust sõltumatute sotsiaaltoetuste suurus ja maksmise kord

 (1) Sünnitoetust makstakse lapsevanemale lapse eest, kelle elukohaks jääb peale sünni registreerimist rahvastikuregistri andmetel Haaslava vald. Toetuse maksmine toimub järgmiselt:
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]
 1) Toetust suuruses 650 eurot makstakse, kui lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on olnud valla elanikud (elanik) vähemalt pool aastat enne lapse sündi.
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]
 2) Toetust suuruses 500 eurot makstakse, kui lapse üks vanematest on olnud valla elanik vähemalt pool aastat enne lapse sündi.
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]
 3) Toetuse I osa 250 eurot või 200 eurot maksab vallavalitsus avalduse alusel, toetuse II osa 200 eurot või 150 eurot maksab vallavalitsus lapse sünnist poole aasta möödumisel ning toetuse III osa 200 eurot või 150 eurot maksab vallavalitsus lapse sünnist 1,5 aasta möödumisel kontrollides eelnevalt rahvastikuregistri andmetel lapse elukohta. Toetuse võib välja maksta sotsiaalosakonna töötajale, kui vallavalitsusel on andmeid selle kohta, et toetuse taotleja võib toetuse summasid kasutada ebaotstarbekalt. Sotsiaalosakonna töötaja kasutab toetuse summasid lapsele vajalike asjade, sealhulgas lapse tervislikuks toitumiseks vajalike toiduainete, vitamiinide, riiete jmt ostmiseks ja esitab vallavalitsusele aruande lapsetoetuse kasutamise kohta, millele on alla kirjutanud toetuse taotleja.
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

 (2) Matusetoetust makstakse matuse korraldajale isiku, kelle viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Haaslava vallas matusekulude osaliseks kompenseerimiseks. Matusetoetuse suurus on 200 eurot, makstakse avalduse alusel.

 (3) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimises osalenu toetust makstakse igakuuliselt Tšernobõli AEJ avarii likvideerimises osalemise kohta välja antud tunnistuse ja vallavalitsusele esitatud ühekordse taotluse alusel. Toetuse suurus on 32 eurot.

 (4) Esimesse klassi astuja toetust makstakse esimesse klassi astujale, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Haaslava vald ja vähemalt üks lapsevanem on registreeritud rahvastikuregistris Haaslava valda jooksva aasta 1. jaanuariks enne lapse kooli astumist. Toetuse suuruseks Sillaotsa Kooli, muukeelse ja erikooli esimese klassi astujale on 120 eurot ning teistesse koolidesse astujale 40 eurot. Toetust makstakse kooli mineva lapse ühele vanemale (hooldajale, eestkostjale) avalduse alusel.

 (5) Õpilastele sõidutoetuse maksmine:
 1) väljaspool valda õppivatele muukeelse põhikooli, erikooli ja gümnaasiumi õpilastele kompenseeritakse sõidu maksumus õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta ühistranspordi piletite alusel;
 2) väljaspool Tartu maakonda õppivatele põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele, kes õpivad munitsipaal- või erikoolides, kompenseeritakse sõidu maksumus õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta ühistranspordi piletite alusel kuni kahe sõidukorra eest kuus;
 3) õpilastele, kes õpivad Sillaotsa Koolis ja kasutavad igapäevaselt ühistransporti õppeasutusse sõiduks ja tagasi alalisse elukohta, väljastatakse taotluse alusel kiipkaart;
 4) taotlus kiipkaardi saamiseks ja sõidupiletite kompenseerimiseks esitatakse vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötaja, kes korraldab sõidutoetuse maksmise ja kiipkaartide kättetoimetamise.
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

 (6) Põhikooli lõpetaja toetust makstakse Sillaotsa Kooli, muukeelse kooli või erikooli 9. klassi lõpetanud õpilasele, kelle elukoht hiljemalt õppeaasta alguseks rahvastikuregistri andmetel on Haaslava vald. Toetust makstakse ühekordselt 40 eurot isiku taotluse ja vallavalitsuse korralduse alusel

 (7) Vanglast vabanenu toetust makstakse ühekordselt 32 eurot isiku taotluse ja vanglast vabanenu tõendi alusel.

 (8) Erakorralist toetust makstakse vältimatu sotsiaalabi andmiseks sotsiaalosakonna töötaja ettepanekul vallavalitsuse korralduse alusel.
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

§ 6.  Muu sotsiaalabi

 (1) Valla elanike registrisse kantud lastele (sünnist kuni põhikooli lõpuni) kingitakse jõulupakid, mille maksumuse ja kätteandmise korra otsustab vallavalitsus.

 (2) Valla elanike registrisse kantud põhikooli, gümnaasiumi, kesk-eri õppeasutuste ning kõrgkoolide päevase õppevormi lõpetajatele kingitakse meened, mille maksumuse ja kätteandmise korra otsustab vallavalitsus.

 (3) Valla elanike registrisse kantud eakatele juubilaridele 75., 80., 85. ja 90. juubeli puhul ning pärast 90. eluaastat igal sünnipäeval tehakse kingitus, mille maksumuse ja kätteandmise korra otsustab vallavalitsus.
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

 (4) Valla vastsündinud kodanikele ja nende vanematele korraldatakse kord aastas vallavanema vastuvõtt nimelise hõbelusika üleandmiseks. Kingituse maksumuse otsustab vallavalitsus.

 (5) Toiduainete veoks Haaslava valla küladesse eraldatakse valla eelarvest teenuse osutajale (kauplusauto) toetust teenuse osutaja taotluse alusel. Toetus makstakse vallavalitsuse korralduse alusel.
[RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

 (6) [Kehtetu - RT IV, 09.03.2016, 3 - jõust. 12.03.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

§ 7.  Määruste kehtetuks tunnistamine ja määruse jõustumine

 (1) - (5) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (6) Määrus jõustub 20. oktoobril 2012. a.