SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2016, 39

Hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 12.03.2009 nr 3
jõustumine 20.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.02.2016RT IV, 09.03.2016, 112.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 26 alusel.
[RT IV, 09.03.2016, 1 - jõust. 12.03.2016]

1. Üldsätted
1.1. Käesoleva määrusega sätestatakse puudega laste ja täiskasvanute hooldajatele või eestkostjatele hooldajatoetuse (edaspidi toetus) määramise ja maksmise kord.
1.2. Toetus on igakuine, mida makstakse vallaeelarvest selleks ettenähtud vahenditest kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet vajava isiku hooldajale või eestkostjale.
1.2.1. Kõrvalabi või juhendamine on abi osutamine inimesele, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega. Järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.
1.2.2. Hooldusvajadus on sotsiaaltöötaja poolt hooldatava elukohas kontrollitud abi, toetuse ja järelevalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel.
1.2.3. Toetuse maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja selle üle arvestust peab vallavalitsus.
1.3. Toetust on õigus taotleda isikul, kelle enda ja tema hooldusel või eestkostel oleva inimese elukoht on rahvastikuregistri andmetel Haaslava vald ning kelle tegelik elukoht on Haaslava vald.
1.4. Toetuse saaja on kohustatud tagama puudega isikule kõrvalabi, juhendamise või järelevalve seadusega ettenähtud ulatuses.

2. Toetust on õigus taotleda isikul, kes hooldab:
2.1. 3-15-aastast keskmise, raske või sügava puudega last;
2.2 16-17-aastast raske või sügava puudega last;
2.3. täiskasvanud raske või sügava puudega isikut.

3. Hooldajatoetust ei maksta:
3.1. Isikule, kellele on määratud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel raske või sügav puue.
3.2. Raske puudega isiku (välja arvatud puudega lapse) hooldajale, kellele on perekonnaseaduse alusel hooldatava ülalpidamiskohustus (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem lapselaps, täisealine võõras- või kasulaps).
3.3. Raske või sügava puudega täisealise inimese seadusjärgsetele ülalpidajatele võib vallavalitsus määrata hooldajatoetuse erandkorras.

4. Toetuse määr
4.1. Sügava puudega inimese hooldajale makstakse toetust 100% riiklikult kinnitatud sotsiaaltoetuse määrast.
4.2. Raske puudega inimese hooldajale makstakse 60% riiklikult kinnitatud sotsiaaltoetuse määrast.
4.3. Puudega lapse hooldajale makstakse 100 % riiklikult kinnitatud sotsiaaltoetuse määrast.
4.4. Ühele hooldajale või eestkostjale makstakse toetust kuni kahe hooldatava hooldamise eest.

5. Toetuse taotlemine
5.1. Toetuse taotleja esitab hooldajatoetuse saamiseks vormikohase avalduse vallavalitsusele. Puudega lapse hooldaja esitab lisaks avaldusele lapse kehtiva isikliku rehabilitatsiooniplaani.
5.2. Vallavalitsuse sotsiaaltöötajal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kuni kolmekümne päeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.

6. Toetuse määramine ja maksmine
6.1. Hooldusvajaduse hindamiseks kasutatakse sotsiaalministeeriumi soovitatud hindamisvahendeid.
6.2. Vallavalitsuse sotsiaaltöötajad teevad vajadusel hooldusel või eestkostel oleva inimese kodukülastuse, mille käigus selgitatakse välja tema hoolduse vajadus ja hooldaja või eestkostja võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamiseks.
6.3. Vajadusel kasutab vallavalitsuse sotsiaaltöötaja perearsti abi, pöördub eakate puuetega isikute puhul geriaatrilise hindamise komisjoni poole või taotleb tööealiste puuetega isikute puhul isikule rehabilitatsiooniplaani koostamist riikliku rehabilitatsiooniteenuse raames.
6.4. Toetuse maksmisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult, esitades keeldumise põhjused, mis tulenevad hooldusvajaduse ja hoolduse hindamise tulemustest ning antud korrast.
6.5. Toetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ning makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu viimaseks kuupäevaks.
6.6. Toetus kantakse hooldaja pangakontole või makstakse talle välja sularahas valla raamatupidaja poolt.

7. Toetuse maksmise lõpetamine
7.1. Toetuse maksmine lõpetatakse hoolduse lõppemisel.
7.2. Toetuse saaja on kohustatud teatama kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise peatamise, lõpetamise või suuruse muutmise 10 päeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.
7.3. Kui punktis 7.2. nimetatud asjaoludest ei teatatud, siis on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.
7.4. Toetuse maksmine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.


8.
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2016, 1 - jõust. 12.03.2016]


9. Määruse kehtetuks tunnistamine
9.1. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

10. Määruse jõustumine
10.1. Määrus jõustub 20. märtsil 2009. a.