EttevõtlusKaubandus

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2017, 3

Müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 16.02.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse müügipileti hind kauplemisel tänava- ja turukaubanduses või avalikul üritusel, kus kaubanduse korraldajana tegutseb Kihnu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) või tema poolt volitatud vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Määrus on kaubandustegevuse seaduse rakendusakt ning määruses kasutatakse mõisteid kaubandustegevuse seaduse tähenduses.

§ 2.   Müügipilet

  (1) Müügipilet on kaubanduse korraldaja poolt väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud kaupa või teenust müüa.

  (2) Kaupleja, kes soovib müüa kaupa või teenust, peab kaubanduse korraldajale hiljemalt nädal enne soovitud kauplemisaega esitama vormikohase taotluse (lisa 1).

  (3) Kaubanduse korraldaja väljastab vormikohase müügipileti (lisa 2) pärast müügipileti hinna tasumist.

  (4) Kaubanduse korraldajal on lubatud valla elanikele suunatud heategevuslikel üritustel erandkorras väljastada tasuta müügipilet.

  (5) Lisaks müügipiletile peab kauplejal teatud kauba või teenuse müügi korral olema vastav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument, kui see on seadusega nõutav.

  (6) Müügipileti väljastamisest võib keelduda, kui:
  1) soovitakse kaubelda kaupadega, mille müügile on õigusaktidega kehtestatud piirangud;
  2) müügikoht, kus soovitakse kaubelda, ei ole sobiv;
  3) kaubanduse korraldaja hinnangul on kauba/teenuse pakkumine avaliku ürituse või tänava-, turukaubanduse raames tagatud;
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

  (7) Müügipileti eest tasutakse enne müügipileti kehtivuse algust Kihnu Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel. Arvet võib tasuda mitmes osas tingimusel, et enne iga uue kuu algust on tasutud selle kuu müügipileti osa. Arve tasumata jätmisel kaotab müügipilet kehtivuse, kuid säilib arve täieliku tasumise kohustus. Elektri eest tasutakse pärast tarbimisandmete selgumist.

§ 3.   Müügipileti hinnad tänavakaubanduses.

  (1) Kehtestada Kihnu valla territooriumil tänavakaubanduse korral, kui kaubanduse korraldajana tegutseb vallavalitsus või selle hallatav asutus, järgmised müügipileti hinnad kõigile kaubagruppidele:
  1) Ühe päeva müügipileti hinnad:
  1.1. kuni 5m², 10 eurot kuni 24h;
  1.2. 6-10 m², 15 eurot kuni 24h;
  1.3. 11-15 m², 20 eurot kuni 24h;
  2) Ühe kuu müügipileti hinnad:
  2.1. kuni 5m², 30 eurot kalendrikuu;
  2.2. 6-10 m², 50 eurot kalendrikuu;
  2.3. 11- 15 m², 80 eurot kalendrikuu.

  (2) Müügipilet väljastatakse kuni üheks aastaks.

  (3) Sadama-alal toimuva tänavakaubanduse piletihindadele lisandub käibemaks.

  (4) Tänavakaubanduses tuleb lähtuda vallavalitsuse poolt kehtestatud turu- ja tänavakaubanduse korrast.

§ 4.   Müügipileti hinnad turukaubanduses

  (1) Kehtestada Kihnu vallale kuuluval Suaru sadamaturul (edaspidi sadamaturg) järgmised müügipileti hinnad kõigile kaubagruppidele:
  1) Ühe päeva müügipileti hind müügikohal on 10 eurot, millele lisandub käibemaks;
  2) Ühe kuu müügipileti hind müügikohal on 75 eurot, millele lisandub käibemaks;
  3) Elektri vajadusel lisandub müügipileti hinnale lisatasu 2 eurot / üks päev. Oma arvesti korral tasutakse tarbitud elektri eest vastavalt arvesti näitudele hinnaga 20 senti kwh.
  4) Ühe päeva prügikäitlemistasu sadamaturul kauplejale on 1 euro päevas, v.a neile, kes müüvad vaid käsitööd.

  (2) Müügipilet väljastatakse kuni viieks kuuks.

  (3) Ühele kauplejale võib väljastada kuni kaks müügipiletit juhul, kui selleks on turuhoones vabu müügikohti. Juhul kui müügipileti soovijaid on rohkem kui turul müügikohti, mitut müügipiletit kauplejale ei väljastata.

  (4) Müügipiletit tagasi ei osteta.

  (5) Müügipileti ostja on kohustatud järgima vallavalitsuse poolt kehtestatud tänava ja turukaubanduse korda.

§ 5.   Müügipileti hinnad avalikul üritusel

  (1) Kehtestada järgmised ühe päeva müügipileti hinnad avalikul üritusel kui kaubanduse korraldajana tegutseb vallavalitsus või selle hallatav asutus:
  1) Siseüritustel kauplemiseks väljastatakse tasuta müügipilet.
  2) Ajavahemikul 01.05. – 30.09 toimuvatel väliüritustel on müügipileti hind:
  2.1. kuni 5m², 50 eurot ööpäev;
  2.2. 6-10 m², 75 eurot ööpäev;
  2.3. 11-15 m², 100 eurot ööpäev.
  3) Väljaspool punktis 2 nimetatud ajavahemikku toimuvatel väliüritustel kauplemiseks väljastatakse tasuta müügipilet.

  (2) Elektri (kuni 16A, 1-faasiline toide, võimalusel) kasutamisel lisandub müügipileti hinnale lisatasu 5 eurot. Oma arvesti korral tasutakse tarbitud elektri eest vastavalt arvesti näitudele. Võimalusel tagatakse elektri kasutamine avalikel üritustel. Ühe kilovatt-tunni hind on 30 senti ning arveldamine toimub kaupleja arvesti näitude alusel.

  (3) Sadama-alal toimuva väliürituse piletihindadele lisandub käibemaks.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kihnu Vallavolikogu 30.09.2011 määrus nr 15 „Müügipileti hindade ja müügipileti vormi kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Paal Põlluste
Volikogu esimees

Lisa 1 Müügipileti taotlus

Lisa 2 Müügipileti vorm

/otsingu_soovitused.json