SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2022, 12

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 01.03.2018 nr 3
RT IV, 09.03.2018, 1
jõustumine 01.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2022RT IV, 08.12.2022, 111.12.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Rõuge valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korda ning tingimusi isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Rõuge vald ning isikutele, kes on õigustatud saama sotsiaalabi sotsiaalhoolekande seaduse §-s 5 lg 2 kuni 5 alustel.

  (2) Toetuste määrad kehtestab ja taotluste vormid kinnitab Rõuge Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Erandjuhtudel võib vallavalitsuse korralduse alusel toetusi määrata ja maksta kaalutlusotsuse alusel käesolevast korrast erinevalt.

§ 2.   Sotsiaaltoetuste maksmise eesmärk

  Sotsiaaltoetuste maksmise eesmärk on rahalise või materiaalse toetuse abil soodustada isikute toimetulekut, ennetada, kõrvaldada ja vähendada toimetulekuraskusi ja tagada vähekindlustatud perede, eakate ja puuetega inimeste toimetulekut.

§ 3.   Mõisted ja põhimõtted

  (1) Sotsiaaltoetus (edaspidi toetus) on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline või mitterahaline hüvitis.

  (2) Sissetulekust mittesõltuvad toetused on toetused, mille eesmärk on tagada sotsiaalne kaitse ja mille puhul hüvitatakse kulud konkreetse sündmuse esinemisel või kulude tekkimisel ja isiku abivajadust eraldi ei hinnata.

  (3) Sissetulekust sõltuvad toetused on toetused, mille eesmärk on pakkuda täiendavat toetust abivajaduse ilmnemisel ning mille puhul hinnatakse iga konkreetse juhtumi puhul isiku ja tema perekonna toimetulekut ning vajadust konkreetse abimeetme järgi.

  (4) Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuste määramisel:
  1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  3) toetuse saamise aluseks on taotleja tegelik abivajadus ning toetuse saaja ja tema perekonnaliikmete sissetulekud;
  4) toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;
  5) toetuse määramisel võetakse arvesse konkreetsete kulude suurused ning lähtutakse põhimõttest, et erivajadus ega puue ei tohi seada inimest suurenenud kulutuste tõttu ebavõrdsemasse olukorda võrreldes inimestega, kellel pole erivajadust, vähenenud töövõimet ega puuet.

§ 4.   Toetuste liigid

  (1) Sissetulekust sõltumatud toetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) esimesse klassi astuja toetus;
  3) kooli lõpetamise toetus;
  4) koolivormi toetus;
  5) laste- ja noorte prillitoetus;
  6) laste abivahendite toetus;
  7) jõulutoetus;
  8) eakate juubelitoetus
  9) matusetoetus;
  10) erakorraline toetus.

  (2) Sissetulekust sõltuvad toetused on:
  1) täiskasvanute abivahendite toetus;
  2) ravimitoetus;
  3) täiendav sotsiaaltoetus;
  4) laste kooli- ja lasteaiatoidu toetus

§ 5.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

  (2) Vältimatu sotsiaalabi on:
  1) isikule tasuta toidu võimaldamine või rahaline toetus toidu ostmiseks;
  2) isikule riiete ja muude vajalike elatusvahendite eraldamine;
  3) isiku ajutine majutamine.

  (3) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

2. peatükk SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED 

§ 6.   Sünnitoetus

  (1) Toetus määratakse lapse sünni puhul lapsevanemale või lapsendajale, kui lapse elukohaks registreeritakse Rõuge vald ja kui vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rõuge vald.

  (2) Sünnitoetust ei määrata, kui laps sündis surnult.

  (3) Sünnitoetus makstakse välja kolmes osas. Esimene osa makstakse pärast lapse sünni registreerimist, teine osa lapse üheaastaseks saamisel ja kolmas osa lapse kaheaastaseks saamisel.

  (4) Sünnitoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus üldjuhul kuu aja jooksul pärast lapse sünni registreerimist.

  (5) Sünnitoetuse teise ja kolmanda osa saamiseks ei pea esitama eraldi taotlust juhul, kui seda on juba tehtud esimese osa taotluses.

  (6) Ainult sünnitoetuse teist ja/või kolmandat osa makstakse juhul, kui laps oli sündides registreeritud teise kohaliku omavalitsuse elanikuks, kuid registreeriti hiljem (kuni kaheaastaseks saamiseni) koos vähemalt ühe vanemaga Rõuge valla elanikuks.

  (7) Sünnitoetuse teise ja kolmanda osa saamiseks tuleb esitada taotlus juhul, kui isik ei esitanud seda koos esimese osa taotlusega või kui isik ei olnud õigustatud saama sünnitoetuse teist või kolmandat osa.

§ 7.   Esimesse klassi astuja toetus

  (1) Esimesse klassi astuja toetus määratakse esimesse klassi astuja lapse, kelle elukohaks on rahvastikuregistri järgi Rõuge vald, ühele vanemale või last kasvatavale isikule.

  (2) Toetus määratakse ja makstakse rahvastikuregistri, EHIS-e andmete ja esitatud taotluse alusel.

§ 8.   Põhikooli lõpetamise toetus

  (1) Põhikooli lõpetamise toetus määratakse põhikooli lõpetajatele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Rõuge vald.

  (2) Toetus määratakse ja makstakse koolide esitatud lõpetajate nimekirjade ja esitatud taotluse alusel.

§ 9.   Koolivormi toetus

  (1) Koolivormi toetust määratakse üks kord aastas Rõuge vallas sissekirjutust omavale õpilastele koolivormi maksumuse osaliseks hüvitamiseks.

  (2) Toetus makstakse välja kuludokumentide alusel lapsevanemale või last kasvatavale isikule esitatud taotluse alusel.

§ 10.   Laste ja noorte prillitoetus

  (1) Laste ja noorte prillitoetus määratakse eelkooliealistele lastele ning kuni 26-aastastele õppuritele prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks.

  (2) Toetus makstakse kuludokumentide alusel 100% ulatuses kogumaksumusest esitatud taotluse alusel.

§ 11.   Laste abivahendite toetus

  (1) Laste abivahendite toetus määratakse kuni 18-aastastele lastelele puude või muu tervisliku seisundi tõttu toimetulekuks vajalike abivahendite omaosaluse kompenseerimiseks.

  (2) Toetus makstakse kuludokumentide alusel 100% ulatuses kogumaksumusest esitatud taotluse alusel.

§ 12.   Jõulutoetus

  (1) Laste jõulutoetus määratakse kingipakkidena rahvastikuregistri järgselt Rõuge valla lastele ning kõigile teistele Rõuge valla õppeasutustes käivatele teistest omavalitsustest pärit lastele kuni põhikooli lõpetamiseni.

  (2) Eakate jõulutoetus määratakse kingitusena kõigile 70. aastastele ja vanematele Rõuge valla elanikele.

  (3) Toetus antakse rahvastikuregistri andmete või Rõuge valla õppeasutuste nimekirjade alusel.

§ 13.   Eakate juubelitoetus

  (1) Eakate juubelitoetus määratakse 70, 75, 80, 85, 90, 95 ja vanemate juubelite puhul.

  (2) Toetus määratakse ja makstakse välja rahvastikuregistri andmete alusel.

§ 14.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse isiku, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel oli Rõuge vald, surma korral. Matusetoetus määratakse lahkunu omastele või matuse korraldajale.

  (2) Matusetoetust ei määrata isiku surnuks tunnistamise korral.

  (3) Matusetoetuse taotlus tuleb esitada üldjuhul kuu aja jooksul pärast surma registreerimist.

§ 15.   Erakorraline toetus

  (1) Erakorraline toetus määratakse, kui tegemist on ootamatute kulutustega loodusõnnetuse, tulekahju, kuriteo, pikaajaline haiguse, perekonnaliikme surma jms tõttu.

  (2) Toetuse määrab vallavalitsus oma korraldusega valdkonna eest vastutava osakonna juhi (edaspidi osakonna juht) ettepaneku alusel konkreetset olukorda ja valla eelarve võimalusi arvestades.
[RT IV, 08.12.2022, 1 - jõust. 11.12.2022]

3. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 16.   Täiskasvanute abivahendite toetus

  (1) Täiskasvanute abivahendite toetus määratakse puudega isikutele abivahendi soetamise või üürimise omaosaluse osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks.

  (2) Toetus makstakse taotlejale välja kuludokumentide alusel.

§ 17.   Ravimitoetus

  (1) Ravimitoetus määratakse toimetulekuraskustes olevatele isikutele retseptiravimite ostmise kulude osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks.

  (2) Toetus makstakse taotlejale välja kuludokumentide alusel.

§ 18.   Täiendav sotsiaaltoetus

  (1) Täiendavat sotsiaaltoetus määratakse toimetulekuraskustes isikutele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks või raskesse majanduslikku olukorda sattunud isiku sotsiaalselt abitust olukorrast väljatoomiseks. Toetust võib määrata järgmiste kulude katteks:
  1) tervise säilitamisega seotud kulude katteks;
  2) lastele koolitarvete, riiete ja jalanõude soetamiseks;
  3) lasteaia kohamaksu tasumiseks;
  4) küttepuude ostmiseks;
  5) eluruumi tagamiseks;
  6) tööle saamiseks;
  7) kutse- või kõrgkoolis õpingute jätkamiseks
  8) muudeks ettenägematuteks kuludeks;
  9) raskesse majanduslikku olukorda sattumise korral igapäevaste kulude katteks;
  10) muudeks toimetulekut toetavate kulude katteks.

  (2) Toetus makstakse taotlejale välja kuludokumentide või arvestusliku toetuse vajaduse alusel.

§ 19.   Laste kooli- ja lasteaiatoidu toetus

  (1) Laste kooli- ja lasteaiatoidu toetus määratakse majanduslikult vähekindlustatud või toimetulekuraskustes perede laste kooli- või lasteaiatoidu maksumuse osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks.

  (2) Kooli- ja lastaiatoidu toetus makstakse välja otse haridusasutusele või teenusepakkujale nende esitatud kuludokumentide alusel.

4. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, MENETLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE NING TOETUSE ANDMISEST KEELDUMINE JA TOETUSE TAGASTAMINE 

§ 20.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) vormikohase taotluse.

  (2) Taotlust ei ole ametiasutusele vajalik esitada käesolevas määruses §-des 12, 13 ja 15 sätestatud toetuste puhul (jõulutoetus, eakate juubelitoetus ja erakorraline toetus).

  (3) Toetuste taotlemiseks vajalikud taotlusvormid tehakse kättesaadavaks Rõuge valla kodulehel ja Rõuge vallavalitsuses ning teenuskeskustes.

  (4) Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides temale määratud eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmed abivajava isiku kohta.

  (5) Kui toetuse taotlusele ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente, teatab ametiasutus taotlejale, millised dokumendid tuleb esitada ja määrab selleks tähtaja.

§ 21.   Taotluste menetlemine ja määramine

  (1) Sissetulekust mittesõltuvate toetuste puhul, kus on vajalik taotluse esitamine (käesoleva määruse §-d 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 14) kontrollib sotsiaaltöö spetsialist taotluse vastavust kehtestatud tingimustele ning määrab toetuse 10 tööpäeva jooksul.

  (2) Sissetulekust mittesõltuvate toetuste puhul, kus toetuse saaja taotlust esitama ei pea ning toetuse aluseks on registritest tulenevad andmed (käesoleva määruse § 12, 13) määrab toetuse osakonna juht sotsiaaltöö spetsialisti ettepaneku alusel.
[RT IV, 08.12.2022, 1 - jõust. 11.12.2022]

  (3) Sissetulekust sõltuvate toetuste puhul edastatakse toetuse saamiseks esitatud taotlus menetlemiseks sotsiaaltöö spetsialistile, kes hindab (kodukülastus, vestlus, majandusliku olukorra analüüs) taotleja abivajadust ja taotluse põhjendatust.

  (4) Sissetulekust sõltuvate toetuste puhul teeb sotsiaaltöö spetsialist abivajaduse hindamise analüüsist tulenevalt osakonna juhile ettepaneku toetuse määramise või määramata jätmise ning toetuse suuruse kohta. Sotsiaaltöö spetsialisti ettepaneku alusel teeb osakonna juht otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta. Otsus toetuse määramise või määramata jätmise kohta tuleb teha 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse ja muude vajalike dokumentide laekumisest.
[RT IV, 08.12.2022, 1 - jõust. 11.12.2022]

§ 22.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse välja hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates otsuse tegemisest.

  (2) Üldjuhul makstakse toetus taotlejale, taotluses näidatud isikule või teenuse osutajale arvelduskontole. Põhjendatud vajadusel võib toetuse maksta sularahas.

§ 23.   Sotsiaaltoetuse andmisest keeldumine

  Toetuse andmisest võib keelduda ja taotluse jätta rahuldamata juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei esita sotsiaaltöö spetsialistile poolt nõutud dokumente;
  3) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  4) taotleja või tema perekonna kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna toimetulek;
  5) toetusvajadust on võimalik või otstarbekas katta teenuse andmise või muu abiga;
  6) toetusevajaduse katavad riiklikud toetused ja teenused;
  7) taotleja on eelnevalt määratud toetusi kasutanud mittesihipäraselt;
  8) muudel kaalutletud põhjustel.

§ 24.   Sotsiaaltoetuse tagastamine

  (1) Vallavalitsus nõuab isikult talle alusetult makstud toetuse osaliselt või täielikult tagasi juhul kui:
  1) kui isikul puudus õigus toetusele, kuna õigust ei olnud tekkinud;
  2) kui isikul puudus õigus toetusele, kuna õigus oli peatunud või lõppenud;
  3) muul seaduses sätestatud juhul.

  (2) Mitterahalise toetusena antud asja eest nõutakse tagasi asja tegelik maksumus rahas. Asja maksumuse rahas hüvitamise asemel võivad toetuse andja ja saaja kokku leppida üleantud asja tagastamises.

  (3) Vallavalitsus võib tagasinõudest loobuda, kui tagasinõudmisega seotud kulud ületavad toetuse suuruse või muul seaduses sätestatud juhul.

  (4) Vallavalitsus otsustab alusetult tehtud kulutuse tagasinõudmise ettekirjutusega isiku vabatahtliku tagasimakse või tagasimakse taotluse alusel või vallavalitsuse poolt algatatud haldusmenetluses lähtudes sotsiaalseadustiku üldosa seaduse §-st 32.

§ 25.   Vaide esitamine

  Toetuse määramise või määramata jätmise otsusega mittenõustumise korral on võimalik esitada vaie Rõuge Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras või kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

§ 26.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuste määramise ja maksmise üle teostavad vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet teostab haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 27.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 28.   Enne käesoleva määruse jõustumist määratud sünnitoetuste kehtivus

  (1) Isikutetele, kellele käesoleva korra jõustumise ajaks on juba makstud varasemalt kehtinud korra alusel sünnitoetuse esimene ja/või teine osamakse, kuid on veel maksmata teine ja/või kolmas osamakse, lähtutakse sünnitoetuse teise ja kolmanda osa väljamaksmisel põhimõtetest, mis kehtisid selles omavalitsusüksuses sünnitoetuse esimese osa määramisel.

  (2) Selleks, et tagada võrdset kohtlemist, tuleb käesoleva korra kehtima hakkamisel maksta teise ja kolmanda osa toetust ka nendele, kes on juba saanud Varstu valla poolt ühekordset sünnitoetust 200 eurot ja kelle laps pole käesoleva korra kehtima hakkamisel veel saanud kaheaastaseks.

§ 29.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2018. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json