HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Rõuge valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2018, 2

Rõuge valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 01.03.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Rõuge vallas elavate laste ja noorte huvihariduse ja -tegevuse toetamist Rõuge valla eelarvest.

  (2) Valla eelarvest finantseeritakse lapse või noore õppimist huvikoolis ja osalemist huvitegevuses.

  (3) Kord ei reguleeri Rõuge valla ametiasutuse hallatavate asutuste finantseerimist.

§ 2.   Mõisted

  (1) Mõisted käesoleva korra tähenduses:
  1) Huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas huvikoolis ja tugineb õppekavale.
  2) Huvitegevus – süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.
  3) Õppekoha maksumus – huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus, ühe õppuri huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses.
  4) Osalustasu või õppetasu – lapsevanema poolt tasutav summa huvihariduse- või- tegevuse pakkujale.
  5) Õppur – Rõuge vallas elav laps või noor vanuses kuni 19 eluaastat, kes õpib huvikoolis või osaleb huvitegevuses.
  6) Laager – huvikooli või huviringi poolt korraldatud eesmärgistatud ühistegevus, mille jooksul tegeletakse intensiivselt huviõppega.

  (2) Huvitegevuseks ei loeta lühiajalisi kursusi ja tervisesporti.

  (3) Toetus käesoleva korra mõistes on valla eelarvest eraldatavad rahalised vahendid õppuri huvihariduse või -tegevuse toetamiseks.

§ 3.   Huvitegevuse ja -hariduse toetuste liigid

  Rõuge vallas makstakse lapse ja noore huvitegevuses osalemiseks järgmisi toetusi:
  1) huvihariduse toetus, mida makstakse huvikooli õppekoha tegevuskulude katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis;
  2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huvitegevust pakkuvatele juriidilistele isikutele (huviringid, klubid, stuudiod vms), mis ei ole registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, osavõtutasu katmiseks;
  3) osalustasu või õppetasu toetus lapsevanema poolt huvikoolile või -ringile makstava tasu hüvitamiseks;
  4) transporditoetus, mida makstakse huvikoolis või -tegevuses osalemise kulude katmiseks;
  5) laagris või võistlusel osalemise toetus.

§ 4.   Huvihariduse toetus

  (1) Rõuge vald toetab õppuri huvihariduse omandamist huvikoolis, makstes 100% õppekoha maksumusest huvikooli poolt esitatud arvete alusel.

  (2) Huvikoolis õppimise arveldamise aluseks on õppeaastaks kinnitatud õppurite nimekiri, tunniplaan, õppekava ning majandusaastaks kinnitatud õppekoha arvestuslik maksumus.

§ 5.   Huvitegevuse toetus

  (1) Huvitegevuse toetuse taotlemiseks saab huvitegevuse pakkuja esitada haridusosakonnale taotluse (Lisa 4) kaks korda aastas tähtajaga 15. veebruar ja 15. oktoober.

  (2) Huvitegevuse toetamise eeldusteks on:
  1) Teenuse pakkuja on registreeritud äriregistris;
  2) Huvitegevuse pakkujaks on kultuuri-, noorsoo- või haridusasutus.

  (3) Huvitegevust finantseeritakse esitatud arvete alusel.

  (4) Toetust makstakse sagedusega üks kord kuus, kui kokku ei ole lepitud teisiti.

§ 6.   Osalustasu või õppetasu toetus

  (1) Osalustasu või õppetasu toetuse taotlemiseks esitab õppuri seaduslik esindaja või õppur haridusosakonnale taotluse (Lisa 1).

  (2) Osalustasu või õppetasu toetuse määr on kuni 50 eurot õppuri kohta kuus.

  (3) Taotluse esitamise tähtaeg on kaks korda aastas tähtajaga 15. veebruar ja 15. oktoober.

  (4) Toetus määratakse üheks õppeaastaks.

  (5) Väljamaksed toimuvad igakuiselt huviharidust või -tegevust osutava asutusele õppuri või seadusliku esindaja poolt osalustasu või õppetasu tasumise järgselt.

  (6) Maksekorraldus tasumise kohta esitatakse haridusosakonnale iga kuu 10. kuupäevaks.

§ 7.   Transporditoetuse taotlemine

  (1) Transporditoetuse taotlemiseks esitab õppuri seaduslik esindaja või õppur haridusosakonnale iga kuu taotluse (Lisa 2).

  (2) Taotlusele lisatakse kulu tõendavad dokumendid.

  (3) Taotlus esitatakse kuludele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (4) Taotluse esitajal on võimalik esitada ühistaotlus mitme õppuri transpordikulu katmiseks. (Lisa 3)

  (5) Ühistaotluses on õppurite seaduslike esindajate või täisealiste õppurite kinnitus.

  (6) Transporditoetuse suurus on kuni 30 eurot ühe õppuri kohta kuus. Toetuse suuruse arvutamise aluseks on läbitud kilometraaž ja keskmine kütusekulu, mis on määratud eraldi vallavalitsuse korraldusega.

  (7) Ühistranspordi kulud hüvitatakse 100% ulatuses esitatud sõidupiletite alusel.

§ 8.   Laagris või võistlusel osalemise toetus

  (1) Laagris või võistlusel osalemise toetuse taotlemiseks esitab huvikool või -ringi läbiviija taotluse haridusosakonnale õppuri omaosaluse katmiseks. (Lisa 4).

  (2) Laager või võistlus peab olema seotud huvikooli või -ringiga, mille tegevuses õppur osaleb.

  (3) Toetuse määr on kuni 100 eurot õppuri kohta aastas.

  (4) Laagris või võistlusel osalemise toetuse taotluse võib esitada ka mitme õppuri kohta.

§ 9.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Esitatud taotlusi menetleb ja toetuse andmise ning toetuse suuruse otsustab Rõuge vallavalitsuse haridusosakond.

  (2) Haridusosakond võib toetuse andmisest keelduda, kui:
  1) taotlus ei vasta määruse tingimustele;
  2) taotleja on esitanud taotluses valeandmeid;
  3) taotlejal on teenusepakkujana võlgnevusi vallavalitsuse ees.

  (3) Haridusosakond võib nõuda täiendavate dokumentide, mis on toetuse andmise otsustamiseks olulised, esitamist. Täiendavate dokumentide nõudmisest ja nende esitamise tähtajast teavitab haridusosakond taotlejat kirjalikult.

  (4) Haridusosakond kontrollib esitatud dokumentide vastavust määruses sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (posti või e-postiga) 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

  (5) Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul nende teatavakstegemisest arvates. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine haridusosakonna juhataja otsusel ning esitatud taotlus koos lisadega tagastatakse.

  (6) Haridusosakond võib tutvuda kohapeal huvitegevuse korraldusliku poolega ning tegevuseks vajalike tingimustega.

  (7) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab haridusosakond.

  (8) Toetuse saaja on järelevalve käigus kohustatud võimaldama järelevalve teostajale juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele ja esitama nõutud informatsiooni või aruande haridusosakonnale määratud tähtajaks.

  (9) Haridusosakonnal on õigus kontrollida õppurite osalemist huvikoolis või huvitegevuses.

  (10) Huvikoolist või -tegevust pakkuva teenuse osutaja juurest lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt (hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest) informeerima haridusosakonda.

  (11) Huvikool või -tegevust pakkuva teenuse osutaja teavitab vallavalitsust, kui õppur on huvikoolist või -tegevusest puudunud ilma mõjuva põhjuseta rohkem kui üks kuu.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist huvihariduse ja huvitegevuse kohta antud haldusaktid ja lepingud jäävad kehtima kuni haldusaktis või lepingus märgitud lõpptähtajani.

  (2) 2018. aastal on taotluse esitamise kuupäevad 15. aprill ja 15.oktoober.

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Mõniste Vallavolikogu 16.12.2016 määrus nr 15 „Huvitegevuse ja -hariduse toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Varstu Vallavolikogu 16.12.2014 määrus nr 21 „Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Misso Vallavolikogu 23.01.2014 määrus nr 3 „Huvihariduse toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Misso Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 6 „Sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord“ § 9 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Haanja Vallavolikogu 11.12.2014 määrus nr 22 „Huvihariduse toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Rõuge Vallavolikogu 29.09.2010 määrus nr 22 „Õpilaste sõidukompensatsiooni määramise ja väljamaksmise kord“ § 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
Volikogu esimees

Lisa Taotlus õppetasu või osalustasu toetamiseks

Lisa Taotlus transpordikulu hüvitamiseks

Lisa Ühistaotlus transpordikulu hüvitamiseks

Lisa Huvitegevuse pakkuja taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json