Teksti suurus:

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2018, 11

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 28.02.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1, huvikooli seaduse § 17 lg 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Hoolekogu moodustamise kord ja töökord (edaspidi kord) reguleerib Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate üldhariduskoolide, huvikoolide (edaspidi üldhariduskool, huvikool või koos nimetatuna kool), ja koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteasutus) hoolekogudesse liikmete valimist, nende volitusi, hoolekogude koosseisude kinnitamist ning hoolekogude töökorda.

§ 2.   Hoolekogu ülesanne

  (1) Üldhariduskooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (3) Lasteasutuse hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui koolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (2) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, ning nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad ja üks õpilaste esindaja. Muus osas kohaldatakse põhikooli hoolekogu kohta sätestatut.

  (3) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid, ning nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse vanemate esindajad. Muus osas kohaldatakse põhikooli hoolekogu kohta sätestatut.

  (4) Huvikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate ja õpilaste esindaja, õpilasesinduse olemasolul selle esindaja. Huvikoolis, kus õpivad alaealised, kuulub hoolekogusse ka lastevanemate esindaja.

  (5) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad iga rühma vanemate esindaja, õpetajate esindaja ja Viljandi Vallavolikogu nimetatud esindaja. Lasteasutuse hoolekogusse võib kuuluda kuni kaks vanemat rohkem lasteasutuse rühmade koguarvust.

  (6) Kooli ja lasteasutuse direktor otsustab käesolevas korras lubatud piirides hoolekogu liikmete arvu ja asendusliikmete vajaduse ning algatab esindajate valimise.

  (7) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.   Vanemate esindaja valimine lasteasutuses

  (1) Lasteasutuses valivad iga rühma laste vanemad hoolekogusse oma esindaja (vanemate esindaja). Täiendavalt võivad vanemad valida lasteasutuse kohta kuni kaks ühist esindajat (täiendav vanemate esindaja), kui lasteasutuse direktor on teinud vastava ettepaneku.

  (2) Vanemate esindajaks ei või olla isik, kes on samas lasteasutuses valitud mõne teise rühma vanemate esindajaks.

  (3) Vanemate esindaja valitakse rühma lastevanemate koosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev vanem. Kandidaadiks võib olla üles seatud iga vanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (4) Täiendav vanemate esindaja valitakse vanemate koosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev vanem. Kandidaadiks võib olla üles seatud iga vanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (5) Vanemate esindaja ja täiendava vanemate esindaja valimine protokollitakse. Protokoll registreeritakse dokumendiregistris.

§ 5.   Vanemate esindaja valimine koolis

  (1) Kooli õpilaste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad kooli üldkoosolekul või lastevanemate hulgas korraldatava kirjaliku hääletuse teel.

  (2) Üldkoosolekul valitakse vanemate esindajad hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga üldkoosolekust osavõttev vanem. Kandidaadiks võib olla üles seatud iga vanem. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

  (3) Kandidaadid kirjalikult korraldatavaks hääletuseks seatakse üles klassi lastevanemate koosolekutel. Vanemate esindaja kandidaadiks võib olla iga klassikoosolekul üles seatud lapsevanem.

  (4) Kirjaliku hääletuse puhul osutuvad valituks enim hääli saanud kandidaadid.

  (5) Vanemate esindaja valimine protokollitakse. Protokoll registreeritakse dokumendiregistris.

§ 6.   Asendusliikme valimine

  (1) Kooli või lasteasutuse direktori otsusel võib vanemate esindajana hoolekogusse valitavale isikule (põhiliige) valida asendusliikme. Asendusliige valitakse põhiliikme valimisega samas korras.

  (2) Asendusliige osaleb hoolekogu töös hääleõigusega, kui põhiliige ei saa hoolekogu töös osaleda või põhiliikme volitused on lõppenud.

§ 7.   Vilistlaste esindaja

  (1) Kooli vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult, võivad valida hoolekogusse oma esindaja, kui kooli direktor on teinud vastava ettepaneku.

  (2) Organiseeritult tegutsevate vilistlaste juht esitab kooli direktorile kirjalikult vilistlaste esindaja andmed.

§ 8.   Toetavate organisatsioonide esindaja

  (1) Kooli tegevust toetav organisatsioon, mis tegutseb juriidilise isikuna või seltsinguna ning mille tegevuse eesmärk on kooli toetamine, võib valida hoolekogusse oma esindaja, kui kooli direktor on teinud organisatsioonile vastava ettepaneku.

  (2) Kooli toetava organisatsiooni esindusõigusega juhatuse liige või seltsinglane esitab kooli direktorile kirjalikult toetava organisatsiooni esindaja andmed.

§ 9.   Üldhariduskooli õpilaste esindaja

  (1) Üldhariduskooli õpilasesindus valib hoolekogusse õpilaste esindaja.

  (2) Õpilaste esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadiks võib olla üles seatud üldhariduskooli iga õpilane. Kandidaadi võib üles seada üldhariduskooli iga õpilane. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (3) Kooli õpilasesinduse juht esitab kooli direktorile kirjalikult õpilaste esindaja andmed.

§ 10.   Kooli ja lasteasutuse õpetajate esindaja

  (1) Kooli õppenõukogu esindaja hoolekogusse valitakse õppenõukogu koosolekul ja lasteaia õpetaja esindaja valitakse lasteasutuse pedagoogilise nõukogu koosolekul.

  (2) Õppenõukogu esindajaks hoolekogus võib olla kooli iga õpetaja, välja arvatud õpetaja, kes kuulub kooli juhtkonda. Õppenõukogu esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga õppenõukogu liige. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (3) Lasteasutuse õpetajate esindajaks võib olla lasteasutuse iga õpetaja, välja arvatud õpetaja, kes kuulub lasteasutuse juhtkonda. Õpetajate esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilise nõukogu liige. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (4) Õpetajate esindaja valimine protokollitakse. Protokoll registreeritakse dokumendiregistris.

§ 11.   Kooli pidaja esindaja

  Kooli pidaja nimetab oma esindaja kooli ja lasteasutuse hoolekogusse volikogu uue koosseisu volituste alguses kuni esindajaks nimetatu volituste lõppemiseni. Kui esindajaks nimetatu volitused lõpevad enne volikogu volituste lõppemist, nimetab kooli pidaja uue esindaja.

§ 12.   Esindajate andmete esitamine

  Lasteasutuse direktor esitab iga õppeaasta alguses septembrikuu jooksul ja kooli direktor iga õppeaasta alguses oktoobrikuu jooksul vallavalitsusele hoolekogusse valitud esindajate andmed ning esindajaks valimise otsused.

§ 13.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Vallavalitsus kinnitab koosseisuliste muutuste korral igaks õppeaastaks lasteasutuse hoolekogu koosseisu jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul ja üldhariduskooli hoolekogu koosseisu jooksva õppeaasta novembrikuu jooksul.

  (2) Huvikooli hoolekogu moodustab kooli pidaja.

  (3) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (4) Hoolekogu liikme volitused lõpevad:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste või lasteasutuse rühma nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud õppenõukogu või õpetajate esindaja töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  5) esindaja surma korral;
  6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse põhjal.

§ 14.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  (1) Liikme volituste lõppemisel teavitab kooli või lasteasutuse direktor sellest kohe vallavalitsust ning esitab vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks koos uue esindaja andmetega.

  (2) Pärast taotluse saamist otsustab vallavalitsus koosseisu muutmise üle ning kinnitab hoolekogu uue koosseisu.

§ 15.   Hoolekogu tööülesanded

  Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel on sätestatud vallavalitsuse hallatavate koolide ja lasteasutuste põhimäärustes.

§ 16.   Hoolekogu töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgas esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (4) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

  (5) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ning protokollib hoolekogu sekretär.

  (6) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku üldhariduskooli, huvikooli või lasteasutuse direktor.

  (7) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (8) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või üldhariduskooli, huvikooli või lasteasutuse direktori ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (9) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

  (10) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (11) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (12) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (13) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa üldhariduskooli, huvikooli, lasteasutuse direktor.

  (14) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta üldhariduskooli, huvikooli või lasteasutuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 17.   Hoolekogu koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja sekretäri allkirjad.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt üldhariduskooli, huvikooli või lasteasutuse asjaajamiskorrale.

§ 18.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees ja tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 19.   Hoolekogu otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (3) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (4) Otsus loetakse koosolekut kokku kutsumata vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

  (6) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

  (7) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 20.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli või lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 21.   Aruandlus

  (1) Kooli hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli üldkoosolekul õpilaste vanematele ja valla haridusspetsialistile 15. oktoobriks teadmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

  (2) Lasteasutuse hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas vanematele ja valla haridusspetsialistile 15. oktoobriks teadmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

§ 22.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kolga-Jaani Vallavalitsuse 26.11.2014 määrus nr 3 „Kolga-Jaani Põhikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Tarvastu Vallavolikogu 28.12.2016 määrus nr 23 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Viljandi Vallavolikogu 22.01.2014 määrus nr 10 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json