SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2022, 3

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 21.02.2018 nr 25
RT IV, 09.03.2018, 12
jõustumine 12.03.2018, rakendatakse alates 01.03.2018.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.05.2022RT IV, 24.05.2022, 101.06.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Võru valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korda.

  (2) Sotsiaaltoetuste andmisel lähtutakse terviklikust süsteemist, mis põhineb omavastutusel, koostööl, isiku vajadusest ja avalikust huvist lähtuval hüvitiste sihitatud andmisel, õiguskindlusel ja võrdsel kohtlemisel ning avalike vahendite säästlikul ja otstarbekal kasutamisel.

  (3) Sotsiaaltoetust saab taotleda vähekindlustatud isik va erakorraline toetus ja vältimatu sotsiaalabi.

  (4) Sotsiaaltoetuste andmisel:
  1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  3) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast.

  (5) Sotsiaaltoetuse andmise eesmärk on:
  1) soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekuvõimet;
  2) katta osaliselt vähekindlustatud isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

  (6) Sotsiaaltoetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Võru vald, va vältimatu sotsiaalabi.

  (7) Sotsiaaltoetuste määramise aluseks on taotleja tegelik abivajadus ning toetuse saaja ja tema perekonnaliikmete sissetulekud.

  (8) Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

  (9) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) sotsiaaltoetus (edaspidi toetus) on valla eelarvest selleks ette nähtud summadest leibkonna või isiku toimetuleku soodustamiseks makstav rahaline toetus või rahalises väärtuses mõõdetav mitterahaline toetus;
  2) vältimatu sotsiaalabi – piisavate elatusvahenditeta või õnnetusjuhtumi läbi vara kaotanud isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju;
  3) vähekindlustatud pere - perekond, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on pärast eluasemekulude (toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevad piirmärad) mahaarvamist väiksem kui kahekordne kehtiv toimetulekutoetuse määr;
  4) laps – kuni 18. aastane isik;
  5) üksik vähekindlustatud pensionär – üksik vanaduspensionär, kelle sissetulek ühes kuus on väiksem kui kahe ja poolekordne toimetulekutoetuse määr va puudega inimese sotsiaaltoetus.

  (10) Sotsiaaltoetuste saamiseks on taotleja kohustatud tegema vallaga koostööd.

  (11) Käesoleva määruse alusel saab perekond taotleda sotsiaaltoetust üldjuhul mitte rohkem kui 4 korda aastas.

2. peatükk Sotsiaaltoetuse liigid 

§ 2.   Sotsiaaltoetuste liigid

  Võru valla sotsiaaltoetuste liigid on:
  1) lasteaia-ja koolitoidu toetus;
  2) tervisega seotud kulude toetus;
  3) küttetoetus;
  4) peretoetus;
  5) kriisitoetus;
  6) vältimatu sotsiaalabi;
  7) erakorraline toetus.

§ 3.   Lasteaia-ja koolitoidu toetus

  (1) Toetus määratakse vähekindlustatud perele või vanemliku hoolitsuseta lastele koolieelses lasteasutuses või üldhariduskoolis toidukulude täielikuks kompenseerimiseks ja kutseõppeasutuses osaliseks kompenseerimiseks.

  (2) Taotlus (Lisa 1) toidukulude kompenseerimiseks tuleb esitada üldjuhul õppeaasta algul.

  (3) Toetuse summa suurus määratakse lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast ja toetuse tasumisel tehakse üldjuhul raamatupidamisalane arvestus õppeasutuse poolt vastavate andmete esitamise alusel või makstakse taotluses nimetatud füüsilise või juriidilise isiku arvelduskontole.

§ 4.   Tervisega seotud kulude toetus

  (1) Tervisega seotud toetust saab taotleda:
  1) invatehnilise abivahendi omaosaluse kompenseerimiseks;
  2) retseptiravimite kompenseerimiseks;
  3) haigla voodipäevatasu kompenseerimiseks;
  4) tervisega seotud transpordikulutuste kompenseerimiseks.

  (2) Toetuse määramisel võetakse arvesse igakuiselt makstav puuetega inimeste sotsiaaltoetus ja toetuse suurus kujuneb kaalutlusotsuse alusel.

  (3) Prilliklaaside (sh läätsede) maksumus kompenseeritakse ühel korral aastas lastele 100% ja täiskasvanutele 50% ulatuses.

§ 5.   Küttetoetus

  (1) Toetust määratakse vähekindlustatud üksikule pensionärile või vähekindlustatud üksikule puudega isikule.
[RT IV, 24.05.2022, 1 - jõust. 01.06.2022]

  (2) Küttetoetust määratakse kütteks tarbitud soojusenergia või küttematerjali ostu hüvitamiseks kuludokumendi alusel, kuid mitte rohkem kui 250 eurot ühes kalendriaastas.
[RT IV, 24.05.2022, 1 - jõust. 01.06.2022]

§ 6.   Peretoetus

  Toetus määratakse ettenägematute kulutuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks või raskesse majanduslikku olukorda sattunud pere sotsiaalsest abitusest väljaaitamiseks.

§ 7.   Kriisitoetus

  Toetust määratakse vähekindlustatud isikule või perekonnale, kes on ajutiselt sattunud kriisiolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo jm tagajärjel.

§ 8.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud Võru valla territooriumil sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või nende puudumise tõttu, olenemata tema rahvastikuregistri järgsest elukohast.

  (2) Vältimatu sotsiaalabi on:
  1) isikule tasuta toidu võimaldamine või rahaline toetus toidu ostmiseks;
  2) isikule riiete ja muude vajalike elatusvahendite eraldamine;
  3) isiku ajutine majutamine sotsiaalpinnale.

§ 9.   Erakorraline toetus

  (1) Erakorralist toetust osutatakse perele või isikule juhtumipõhiselt.

  (2) Toetuse suurus ning andmise viis otsustatakse juhtumipõhiselt vallavalitsuse korraldusega.

3. peatükk Sotsiaaltoetuste taotlemine, menetlemine ja määramine 

§ 10.   Sotsiaaltoetuste taotlemine

  (1) Sotsiaaltoetust vajav isik esitab vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse abi vajaduse kohta (Lisa 1 või Lisa 2).

  (2) Sotsiaaltööspetsialistil on õigus abivajaduse hindamiseks küsida lisateavet või dokumente ning teha päringuid elatusvahendite hindamiseks või perekonna koosseisu ja sissetulekute kontrollimiseks.

  (3) Sotsiaaltoetuse määramise aluseks on taotleja tegelik abivajadus ning taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekud.

  (4) Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

  (5) Avaldusele tuleb lisada andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete ja eelneva kuu sissetulekute kohta. Tehtud kulutuste kompenseerimise taotluse korral tuleb lisada kulusid tõendavad dokumendid.

§ 11.   Taotluse menetlemine

  (1) Sotsiaaltööspetsialist kontrollib taotluse laekumisest viie (5) tööpäeva jooksul taotluses märgitud asjaolusid ning vajadusel kogub asja menetlemiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente.

  (2) Sotsiaaltööspetsialist võib menetluse käigus hinnata kodukülastuse, vestluse ja majandusliku olukorra analüüsi põhjal toetuse saaja abivajadust ja esitatud taotluse põhjendatust.

  (3) Sotsiaaltööspetsialistil on õigus abivajaduse välja selgitamiseks küsitleda taotleja lähedasi ning kontrollida taotleja, tema perekonnaliikmete ning tema ülalpidamiskohustuslas(t)e majanduslikku olukorda ning teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, väärtpaberid, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

  (4) Vajadusel võib taotluse menetlemisel nõuda taotlejalt täiendavaid asjasse puutuvaid dokumente.

§ 12.   Sotsiaaltoetuse määramine

  (1) Pärast abivajaduse väljaselgitamist otsustab sotsiaalosakonna juhataja toetuse maksmise või maksmisest keeldumise, koostades sellekohase haldusakti. Haldusaktis märgitakse:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) isiku taotluse kokkuvõte;
  3) toetuse arvestuse alused ja suurus või toetuse andmisest keeldumise põhjendus.

  (2) Haldusakt koostatakse ja edastatakse taotlejale kümne (10) tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

  (3) Toetuse saaja nõusolekul võib toetusega tasaarveldada võla omavalitsuse või omavalitsuse hallatava asutuse ees.

  (4) Erakorralise toetuse määramise, toetuse suuruse ja maksmise viisi otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

§ 13.   Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine

  Toetuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja ei esita sotsiaaltööspetsialisti poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  4) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna toimetulek;
  5) taotleja või tema perekonnaliige on töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi ning on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses, ega ole muul viisil aktiivne oma toimetulekuvõime parandamisel;
  6) toetusevajadust on võimalik või otstarbekas katta teenuste andmise või muu abiga;
  7) toetusevajaduse katavad riiklikud toetused ja teenused.

§ 14.   Toetuse maksmine

  Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja näidatud pangakontole või makstakse välja sularahas.

§ 15.   Viivis

  Toetuse mittenõuetekohasel väljamaksmisel on vallavalitsus kohustatud maksma viivist alates toetuse väljamaksmise tähtaja möödumisele järgnevast kalendrikuust kuni toetuse nõuetekohase väljamaksmiseni võlaõigusseaduse § 113 lõikes 1 sätestatud määras.

4. peatükk Alusetult saadu tagastamine 

§ 16.   Toetuse tagastamine

  (1) Vallavalitsus nõuab isikult talle valla eelarvest sotsiaaltoetusena makstud kulutuse tagasi, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (2) Vallavalitsus võib tagasinõudest loobuda, kui tagasinõudmisega seotud kulud ületavad toetuse suuruse või muul seaduses sätestatud juhul.

5. peatükk Rakendussätted  

§ 17.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 18.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist, rakendatakse 01.03.2018.

Lisa 1.

Lisa 2.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json