Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla eelarves

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2018, 17

Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla eelarves

Vastu võetud 28.02.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Tapa valla eelarve koostamisel kaasava eelarve menetlusprotsessi.

  (2) Kaasava eelarve koostamisega kaasatakse elanikkonda vallaeelarve koostamisse ja antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus vallaeelarve koostamisel teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus esitatava idee tulemusena realiseeritav objekt peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks. Objekt peab olema vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (2) Kaasava eelarve osa suurus määratakse igal aastal Tapa valla eelarves.

2. peatükk KAASAVA EELARVE MENETLUSE LÄBIVIIMINE 

§ 3.   Kaasava eelarve menetlusest teavitamine

  Vallavalitsus tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele valla ajalehes ja valla veebilehel.

§ 4.   Ettepanekute esitamine ja avaldamine

  (1) Ettepanekute esitamise kuulutab vallavalitsus välja Tapa valla eelarve kinnitamisele järgneval kuul.

  (2) Ettepanekuid saab esitada kahe nädala jooksul.

  (3) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepanekuid esitada igaüks.

  (4) Ettepanekud esitatakse vallavalitsusele paberkandjal aadressil Pikk tn 15, Tapa linn Tapa vald, 45106 või e-postiga aadressile vallavalitsus@tapa.ee.

  (5) Idee esitamisel peab olema märgitud:
  1) idee esitaja (nimi, isikukood, kontakttelefon või e-posti aadress);
  2) idee nimetus (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
  3) idee eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Tapa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, mis on ettepaneku eesmärk, miks on ettepaneku teostamine Tapa valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) idee sisu (lühike kirjeldus investeeringu olemusest ning kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);
  5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  6) eeldatav eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus).
  7) muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

  (6) Ettepanek peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul.

§ 5.   Ettepanekute hindamine ja valimine

  (1) Ettepanekuid analüüsib ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatav komisjon, kuhu kuuluvad volikogus esindatud erakondade ja valimisliitude esindajad ning vallavalitsuse esindaja.

  (2) Ettepanekud, mis ei vasta käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud nõuetele, ületavad ilmselgelt määruse paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud rahalist mahtu või ei ole realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul, kõrvaldatakse menetlusest.

  (3) Nõuetele vastavad ettepanekud avaldatakse valla veebilehel ja valla ajalehes ning pannakse rahvahääletusele.

§ 6.   Rahvahääletus

  (1) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.

  (2) Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

  (3) Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt Tapa valla kodulehel, 10 kalendripäeva jooksul.

  (4) Vallavalitsus määrab hääletamise koha, kus saab hääletada isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust.

  (5) Rahvahääletuse läbiviimiseks moodustab vallavalitsus hääletamiskomisjoni.

§ 7.   Rahvahääletuse tulemuste väljaselgitamine

  (1) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust.

  (2) Rahvahääletuse tulemuse selgitab välja käesoleva määruse § 6 lõike 5 kohaselt moodustatud hääletamiskomisjon. Hääletamiskomisjon esitab tulemused kinnitamiseks vallavalitsusele. Tulemused avaldatakse valla ajalehes ja valla veebilehel.

§ 8.   Ettepaneku realiseerimine

  (1) Realiseerimisele kuulub üks või mitu paremusjärjestuses enam hääli saanud ettepanekut, mille eeldatav maksumus kokku ei ületa eelarve eelnõus etteantud summat, kuni olukorrani kus paremusjärjestuses järgmist ideed ei ole võimalik enam täies mahus rahastada.

  (2) Rahvahääletusel toetust leidnud investeeringuobjekti realiseerimise korraldab vallavalitsus.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13“Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Tapa vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14 lõiget 4ˡ, tunnistada kehtetuks:
  1) Tapa Vallavolikogu 30.06.2016 määrus nr 67 „ Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla eelarves“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Uudeberg
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json