Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Hankekord Valga vallas

Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2018, 25

Hankekord Valga vallas

Vastu võetud 21.02.2018 nr 3
, rakendatakse alates 01.03.2018

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 ja Valga Linnavolikogu 15. detsember 2006 määruse nr 14 „Valga linnavara eeskiri” § 7 lõike 4 alusel

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev hankekord reguleerib Valga Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatavad asutused) riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist.

§ 2.  Riigihanke korraldamise üldpõhimõtted

 (1) Hanke korraldamisel on hankija, sõltumata hankelepingu maksumusest, kohustatud järgima riigihangete seaduse paragrahvis 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

 (2) Riigihangete korral, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab riigihangete seaduses sätestatud riigihanke siseriiklikku piirmäära,

 1) asjade ja teenuste hankelepingu korral 60 000 eurot;
 2) ehitustööde hankelepingu korral 150 000 eurot, rakendatakse riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

 (3) Riigihangete korral, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on alla riigihanke piirmäära, viiakse hankemenetlus läbi lihtmenetluse korras, järgides riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

 (4) Riigihanke dokumendid registreeritakse dokumendiregistris vastavalt vallavalitsuses või hallatavas asutuses kinnitatud asjaajamikorrale.

 (5) Kõik käesolevas määruses toodud maksumused on ilma käibemaksuta.

§ 3.  Riigihangete planeerimine ja hankeplaan

 (1) Riigihanke alase töö kavandamiseks koostatakse igaks aastaks riigihangete hankeplaan koos üldise ajakavaga. Hankeplaanis kajastatakse lihthanke piirmäära ületavad hanked.

 (2) Hankeplaani koostamiseks esitavad struktuuriüksuse juhid, vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid ja ametnikud hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks riigihangete komisjoni esimehele järgmisel kalendriaastal planeeritavate hangete kohta järgneva informatsiooni:
 1) hanke eesmärk ja hankelepingu eseme kirjeldus;
 2) hankemenetluse liik;
 3) hankemenetluse algatamise eeldatav tähtpäev;
 4) hankemenetluse eest vastutav isik;
 5) hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

 (3) Hangete planeerimise eesmärgil kinnitab vallavalitsus korraldusega hankeplaani ühe kuu jooksul peale investeeringute eelarve vastuvõtmist.

 (4) Hankeplaan vaadatakse üle kaks korda aastas ning vajadusel viiakse sisse muudatused. Ettepaneku hankeplaani muutmiseks teeb muudatust vajava struktuuriüksuse juht.

§ 4.  Hanke eest vastutav isik

 (1) Riigihanke eest vastutav isik määratakse komisjoni poolt reeglina enne riigihanke korraldamiseks vajaliku esimese toimingu teostamist. Riigihangete eest vastutavate isikute nimed on kajastatud hankeplaanis.

 (2) Riigihanke eest vastutav isik:
 1) korraldab hanketeate ja hankedokumentide (sh hankelepingu projekti) koostamise;
 2) teostab toiminguid hanke väljakuulutamiseks;
 3) väljastab hankedokumendid ja annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele;
 4) tagab kõigi vajalike dokumentide õigeaegse esitamise ja pakkujatelt asjakohaste selgituste nõudmise ning riigihanke korraldamise vastavalt seadusele;
 5) korraldab hanke kohta teabe avalikustamise valla veebilehel;
 6) avab pakkumusi Riigihangete e-keskkonnas;
 7) jälgib hankelepingu korrektset täitmist;
 8) täidab muid riigihangete seadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.  Riigihanke komisjon

 (1) Vallavalitsus on moodustanud korraldatavate riigihangete läbiviimiseks alalise riigihangete komisjoni.

 (2) Riigihangete komisjoni õiguste ja kohustuste hulka kuuluvad:
 1) hanketeate ja hankedokumentide kooskõlastamine;
 2) pakkumuste avamine, v.a juhul, kui seda teostab hanke eest vastutav isik;
 3) pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine;
 4) pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
 5) pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine;
 6) vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamine (hankemenetluse liigist tulenevalt);
 7) pakkumuste hindamine ja eduka pakkumuse valimine;
 8) muud riigihanke menetlusega seotud küsimused.

 (3) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab komisjoni esimees. Koosolekud protokollitakse. Riigihangete komisjoni protokollile kirjutab alla riigihangete komisjoni koosoleku juhataja ja protokollija. Komisjoni liige, kes jääb protokollis kajastatud suhtes eriarvamusele, võib nõuda oma eriarvamuse protokollis fikseerimist.

 (4) Komisjoni koosoleku võib läbi viia elektrooniliselt tingimusel, et kõik komisjoni liikmed on selleks oma nõusolekut kirjalikult väljendanud.

 (5) Riigihangete komisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa vähemalt pool komisjoni liikmetest sh komisjoni esimees või aseesimees.

 (6) Riigihangete komisjon menetleb reeglina hankeid maksumusega 5 000 eurot ja üle selle.

 (7) Arvestades konkreetse riigihanke spetsiifikat on komisjonil õigus kaasata oma töösse sõnaõigusega asjatundjaid või spetsialiste.

§ 6.  Lihthangete läbiviimine

 (1) Lihthange tuleb korraldada juhul, kui eeldatav hankelepingu maksumus on:
 1) asjade ostmise ja teenuse tellimise korral 30 000 – 60 000 eurot;
 2) ehitustööde tellimise korral 60 000 – 150 000 eurot.

 (2) Lihthangete korraldamisel lähtutakse riigihangete seaduses sätestatud lihthanke korraldamise reeglitest ning järgitakse riigihangete seadust muudes küsimustes niivõrd, kuivõrd see on lihthanke korraldamisel olemuslikult võimalik, mõistlik ja vajalik.

 (3) Lihthanke hankedokumendid kinnitab riigihangete komisjon.

§ 7.  Lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankimine

 (1) Lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimisel tuleb järgida riigihangete seaduse paragrahvis 171 sätestatut.

 (2) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankimisel lähtutakse riigihangete seaduses sätestatud lihthanke korraldamise reeglitest ning käesoleva korra § 6 sätestatud reeglitest ning järgitakse riigihangete seadust muudes küsimustes niivõrd, kuivõrd see on lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankimisel olemuslikult võimalik, mõistlik ja vajalik.

§ 8.  Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine

 (1) Hankelepingu sõlmimisel maksumusega alla lihthanke piirmäära tuleb olemasolevat konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine.

 (2) Hanke korraldamise ja hankelepingu sõlmimise maksumusega alla lihthanke piirmäära otsustab oma tegevusvaldkonnas aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires vallavalitsuse struktuuriüksuse juht või hallatava asutuse juht kooskõlastatult vallavalitsuse struktuuriüksuse juhiga.

 (3) Vallavalitsuse struktuuriüksuse või hallatava asutuse juht vastutab hankemenetlusega seotud toimingute nõuetekohase teostamise eest.

 (4) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

 (5) Asjade ostmisel või teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5 000 kuni 30 000 (ehitustööde tellimise puhul 5 000 kuni 60 000) eurot, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine tehes pakkumuse esitamise ettepanek vähemalt kahele isikule.

 (6) Asjade ostmisel, teenuse või ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus väiksem kui käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud määrad, võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui esinevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korras. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

§ 9.  Hankeleping

 (1) Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujaga.

 (2) Vallavalitsuse nimel sõlmib hankelepingu vallavanem või teda asendav isik, kui vallavalitsus ei ole otsustanud teisiti.

 (3) Hankelepingu maksumusega alla 1000 euro võib sõlmida suuliselt. Sellisel juhul toimub ostetud asja või tellitud teenuse eest tasumine arve alusel.

 (4) Hankelepingu täitmise üle tagab kontrolli riigihanke eest vastutav isik, kui hankelepingus ei ole sätestatud teisiti.

§ 10.  Ideekonkursi korraldamine

 (1) Ideekonkursi korraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega määrates ära ideekonkursi korraldava struktuuriüksuse, võitjatele makstavad auhindade ja/või osalejate osalemistasude suuruse. Ideekonkursi korraldamise otsuses näidatakse ära, kas ideekonkurss korraldatakse eesmärgiga sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuse hankeleping või üksnes ideekavandi saamise eesmärgil.

 (2) Ideekonkursile laekunud ideekavandite hindamiseks moodustab vallavalitsus korraldusega ideekonkursižürii. Žürii koostab oma tegevuse kohta protokolli kandes sinna esitatud ideekavandite paremusjärjestuse ja oma hinnangu ideekavandite kohta.

 (3) Vallavalitsus kuulutab ideekonkursi võitjad välja korraldusega.

§ 11.  Ideekonkursi tulemuste avalikustamine

  Ideekonkursi tulemused avalikustatakse vallavalitsuse veebilehel 10 päeva pärast ideekonkursi tulemuste selgumist. Märgitakse ära ideekonkursil auhindu saanud isikute nimed koos auhinna suurusega või ideekonkursil osalemistasu saanud isikud koos osalemistasu suurusega.

§ 12.  Avaldatav teave

  Viited olulisemate hangete kohta avaldatakse Valga valla kodulehel aadressil www.valga.ee.

§ 13.  Rakendussätted

 (1) Tunnistatakse kehtetuks Valga Linnavalitsuse 19. septembri 2017 määrus nr 6 „Hankekord Valga linnas“.

 (2) Määrust rakendatakse alates 01. märtsist 2018.

Viktor Mägi
asevallavanem

Anastasija Kikkas
jurist vallasekretäri ülesannetes