SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2019, 8

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.02.2019 nr 63

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 17 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab koduteenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja korra.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  (1) Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja võimalusel parandades isiku elukvaliteeti.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida tema tervislik seisund, tegevusvõime või keskkonnast tulenevad tingimused ei võimalda iseseisvalt sooritada, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

§ 3.   Teenuse osutamise liigid

  (1) Teenuse raames pakutakse põhiteenuseid ja tugiteenuseid.

  (2) Põhiteenused on teenused, mis on hädavajalikud isiku toimetulekuks kodus, et aidata isikul harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

  (3) Tugiteenused on täiendavad teenused isiku toimetuleku soodustamiseks kodus ja vajadusel väljaspool kodu.

  (4) Põhiteenused jagunevad koduabiteenusteks ja isikuabiteenusteks.

  (5) Koduabiteenused on:
  1) toiduainete ja esmatarbekaupade toomine lähimast kauplusest;
  2) esmase arstiabi korraldamine;
  3) ravimite ja esmaabivahendite soetamine;
  4) elektri- ja veenäitude teatamine;
  5) abistamine maksete tasumisel;
  6) asjaajamine ametiasutustes;
  7) küttematerjali eluruumi toomine ja tuha väljaviimine ning kütmine (kaugkütte puudumisel);
  8) vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine (veevärgi puudumisel);
  9) olmejäätmete väljaviimine;
  10) elutoa ja köögi esmane koristamine kuni kaks korda kuus;
  11) voodipesu vahetamine;
  12) muud ühekordsed asjaajamised.

  (6) Isikuabiteenused on abistamine pesemisel, riietumisel, valmistoidu soojendamisel, söömisel, liikumisel, tualetis käimisel, mähkmete vahetamisel jms.

  (7) Tugiteenused on:
  1) pesupesemise teenuse korraldamine;
  2) saunateenuse korraldamine;
  3) suurpuhastuse ja akende pesu korraldamine;
  4) remont- ja teenustööde korraldamine;
  5) kirjavahetuse korraldamine;
  6) saatjateenus;
  7) transpordi korraldamine vastavalt kliendi soovile ja vajadusele;
  8) valmistoidu kojuviimine;
  9) küttepuude töötlemise korraldamine;
  10) muude vajalike teenuste korraldamine või osutamine.

§ 4.   Teenuse sihtgrupp ja teenuse osutamise maht

  (1) Teenust on õigustatud saama rahvastikuregistrijärgne Tori valla täisealine isik, kes vajab kõrvalabi kodustes tingimustes igapäevase eluga toimetulekul.

  (2) Teenust on õigustatud saama ka isik, kelle tegelik elukoht on Tori vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

  (3) Isiku abivajaduse väljaselgitamiseks viib sotsiaaltöötaja läbi isiku tegevusvõime ja elukeskkonna hindamise, määrates ära tema kõrvalabi vajaduse suuruse ja osutatava teenuse vajaduse.

  (4) Teenust osutatakse üldjuhul teenust vajava isiku kodus.

§ 5.   Teenuse osutaja

  (1) Teenust osutab Tori Vallavalitsuse avahooldustöötaja.

  (2) Tori Vallavalitsus võib osutada teenust enda poolt hallatava asutuse kaudu või volitada sotsiaalteenuse osutamise halduslepinguga eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 6.   Teenuse osutamine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitab isik avalduse Tori Vallavalitsusele.

  (2) Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel tuleb läbi viia isiku tegevusvõime ja elukeskkonna täiendav hindamine.

  (3) Teenuse osutamise otsustab Tori valla hoolekandekomisjon.

  (4) Teenuse osutamiseks sõlmitakse isiku ja teenuseosutajaga vajadusel teenuse osutamise haldusleping, määrates kindlaks toimingud ja toimingute teostamise sagedused, mis tagavad isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes.

  (5) Hoolekandekomisjoni otsusega on õigus keelduda teenuse osutamisest isikule, kelle kohta on tõendeid ning kelle abivajaduse hindamise tulemusena on selgunud, et isikul on piisavalt vahendeid ja oskuseid iseseisvalt hakkamasaamiseks.

  (6) Teenuse osutamine lõpetatakse, kui:
  1) teenusvajadus on ära langenud;
  2) isiku toimetulek on tagatud muude sotsiaaltoetuste ja –teenustega;
  3) isik keeldub pakutud abist;
  4) isik soovib teenuselt lahkuda;
  5) muudel põhjustel, mis takistavad teenuse osutamist.

§ 7.   Teenuse hinna kehtestamine

  (1) Teenus on taotlejale tasuline ja teenuse hinna kehtestab Tori Vallavalitsus.

  (2) Vältimatu sotsiaalabi korras ühekordselt osutatav teenus on isikule tasuta.

  (3) Kui teenust vajava isiku ja tema seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate majanduslik olukord ei võimalda teenust vajaval isikul teenust kasutada, võib hoolekandekomisjon teha soodustusi või vabastada isik ja tema ülalpidajad teenuse eest tasumisest.

  (4) Isikutele, kellele on määratud hooldaja, kes saab hooldajatoetust, osutatakse koduteenust täishinnaga.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Sauga Vallavolikogu 18.12.2014 määruse nr 29 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Sindi Linnavolikogu 10.03.2016 määruse nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 19 punkt 1 „koduteenus“ ning 3. peatüki 2. jagu „Koduteenus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Are Vallavolikogu 11.03.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 20 punkt 1 „koduteenus“ ning 3. peatüki 2. jagu „Koduteenus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Tori Vallavolikogu 20.04.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 15 lõike 2 punkt 7 „koduteenus“ ning § 23 „Koduteenus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json