SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2019, 10

Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.02.2019 nr 62

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 30 ja § 33 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab isikutele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vallas või kes abivajaduse ilmnemisel viibivad Tori valla territooriumil, varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise tingimused ja korra.

  (2) Tori Vallavalitsus võib osutada sotsiaalteenust enda poolt hallatava asutuse kaudu või volitada sotsiaalteenuse osutamise halduslepinguga eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

  (3) Määrusega reguleerimata osas teenuste korraldamise põhimõtetes lähtutakse haldusmenetluse seadusest, sotsiaalseadustiku üldosa seadusest ja sotsiaalhoolekande seadusest.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) varjupaik - ajutine eluase, kus abivajajale on tagatud voodikoht, võimalus hoolitseda isikliku hügieeni eest. Tegemist on vältimatu abi korras osutatava eluasemeteenusega;
  2) turvakodu - ajutine eluase, kus abivajajale on tagatud turvaline keskkond ja esmane abi, voodikoht, võimalus hoolitseda isikliku hügieeni eest ning vajadusel ka kriisiabi. Kuigi turvakoduteenuse puhul on tegu ajutise abimeetmega, võib abivajaja edasisele elukorraldusele kuluva asjaajamise aja tõttu viibida turvakoduteenusel pikemat aega.

2. peatükk Varjupaigateenus 

§ 3.   Varjupaigateenuse osutamise eesmärk

  Varjupaigateenuse osutamise eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

§ 4.   Varjupaigateenuse sihtgrupp

  (1) Varjupaigateenust osutatakse täisealisele isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vallas ning kellel puudub võimalus ja oskus iseseisvalt leida omale ööbimiskoht, mistõttu võib ta jääda tänavale ning seada ohtu oma elu ja tervise.

  (2) Teenust on õigustatud saama ka isik, kelle viibimiskoht on Tori vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

  (3) Teenust osutatakse vältimatu sotsiaalabi korras ka täisealistele isikutele, kes ei ole Tori valla elanikud, kuid kes on Tori valla territooriumil sattunud abitusse olukorda ning kes ise ei ole võimelised endale ööbimiskohta tagama.

§ 5.   Varjupaigateenuse osutamise maht

  (1) Teenust osutatakse vastavalt isiku vajadusele, kuid üldjuhul mitte rohkem kui kolm järjestikust kalendrikuud.

  (2) Vältimatu sotsiaalabi korras osutatakse teenust üldjuhul kuni üks öö. Isiku vajadustest lähtuvalt võib vältimatu sotsiaalabi korras teenust osutada seni, kuni abivajaja ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

  (3) Teenuse pakkumise mahu otsustab teenusvajaduse ilmnemisel sotsiaaltöö spetsialist või sotsiaalnõunik. Teenuse kasutamise võimaluse tagamise kauemaks kui üks nädal otsustab Tori valla hoolekandekomisjon.

§ 6.   Varjupaigateenuse sisu kirjeldus

  (1) Teenuse osutamisel tagatakse isikule minimaalselt voodikoht ja pesemisvõimalused.

  (2) Üldjuhul osutatakse ainult ööbimisteenust, kuid vastavalt vajadusele võib teenuse osutamine olla korraldatud kogu ööpäev.

  (3) Põhjendatud vajadusel korraldatakse abivajajale ka muud teenust, mis toetab tema iseseisvat toimetulekut. Teenuse täpsem sisu ja osutamise tingimused tulenevad hinnatud teenusevajadusest ja lepitakse kokku juhtumipõhiselt.

§ 7.   Varjupaigateenuse hinna kehtestamine

  (1) Teenuse hinna kehtestab Tori Vallavalitsus.

  (2) Vältimatu sotsiaalabi korras osutatav teenus on isikule tasuta.

§ 8.   Varjupaigateenuse osutamine

  (1) Teenuse saamiseks pöördub isik sotsiaaltöö spetsialisti või sotsiaalnõuniku poole, kes hindab isiku teenuse osutamise vajaduse ulatust ja korraldab teenuse osutamise.

  (2) Hoolekandekomisjoni otsusega on õigus keelduda teenuse osutamisest isikule, kelle kohta on tõendeid, et isikul on piisavalt vahendeid ja oskuseid endale eluaseme tagamiseks.

  (3) Teenuse osutamine lõpetatakse, kui:
  1) isik ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu abitus olukorras;
  2) isiku toimetulek on tagatud muude sotsiaaltoetuste ja –teenustega, mis ei ole vältimatu abi;
  3) isik keeldub pakutud abist;
  4) isik rikub sihilikult varjupaiga sisekorraeeskirju;
  5) isik lahkub teenuselt.

§ 9.   Teenuse saaja kohustused

  (1) Kui abi vajava isiku teenuse vajadus on rohkem kui üks öö, peab abi vajav isik pöörduma sotsiaaltöö spetsialisti juurde vestlusele ühe tööpäeva jooksul varjupaika saabumise päevast.

  (2) Töövõimeline ja -ealine isik, kes ei tööta ega õpi ja kes kasutab teenust pikemalt kui 1 kuu, peab olema Töötukassas töötuna arvel. Pikemalt teenusel viibiv isik on kohustatud vastu võtma pakutud sobiva töö või osalema tööturuteenusel, samuti Tori Vallavalitsuse poolt korraldatavatel iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenustel või õppeprotsessides.

  (3) Isik, kes teenust kasutab, on kohustatud vastu võtma talle pakutava muu abi (abistamine asjaajamisel, eluaseme leidmisel jne) või kõrvaldama iseseisvalt teenuse vajadust põhjustavad asjaolud.

3. peatükk Turvakoduteenus 

§ 10.   Teenuse osutamise eesmärk

  Turvakoduteenuse osutamise eesmärk on tagada lapsele või täisealisele isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi, vajadusel kriisiabi, mis aitab kaasa isiku psüühilise tasakaalu ja igapäevase tegevusvõime taastamisele. Tulenevalt abi vajava isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

§ 11.   Turvakoduteenuse sihtgrupp

  (1) Turvakoduteenust osutatakse kuni 18-aastasele rahvastikuregistrijärgsele Tori vallas olevale lapsele:
  1) kellel ei ole võimalik hooletusse jätmise või hüljatuse tõttu kodus olla;
  2) keda on väärkoheldud;
  3) kelle elukoht ja vanemad on väljaselgitamisel;
  4) kes on eraldatud perekonnast ja kodust ning toimuvad lapse asendushoolduse ettevalmistused;
  5) kes vajab abi muul põhjusel.

  (2) Turvakoduteenust osutatakse lõikes 1 nimetatud lapsele koos vanemaga, kui:
  1) vanem on langenud füüsilise, vaimse, seksuaalse või muu vägivalla ohvriks;
  2) vanemal ei ole võimalik turvaliselt kodus olla;
  3) tegemist on lapsega, kelle vanus ei võimalda teenusel olla ilma lapsevanemata.

  (3) Turvakoduteenust osutatakse rahvastikuregistrijärgsele Tori valla täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (4) Teenust on õigustatud saama ka isik (nii laps kui täisealine), kelle tegelik elukoht on Tori vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

§ 12.   Turvakoduteenuse osutamise maht

  (1) Turvakoduteenus on ööpäevaringne teenus, mille osutamise maht ja kestvus sõltuvad teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

  (2) Turvakoduteenuse osutamise vajadust hindab sotsiaalnõunik, sotsiaaltöö spetsialist või lastekaitsespetsialist.

§ 13.   Turvakoduteenuse sisu kirjeldus

  Turvakoduteenust osutatakse isiku turvalisuse tagamiseks ja tema edasise elu korraldamiseks järgmiste tegevuste kaudu:
  1) ööbimis- ja pesemisvõimaluse ning toitlustamise tagamine;
  2) vajadusel esmase kriisiabi osutamine ning teistest abisaamise võimalustest teavitamine;
  3) east ja vajadustest lähtuv hooldamine ja arendamine;
  4) meditsiinilise abi osutamise korraldamine.

§ 14.   Turvakoduteenuse hinna kehtestamine

  (1) Teenuse hinna kehtestab Tori Vallavalitsus.

  (2) Vältimatu sotsiaalabi korras osutatav teenus on isikule tasuta.

§ 15.   Turvakoduteenuse osutamine

  (1) Teenuse saamiseks pöördub isik sotsiaaltöö spetsialisti, lastekaitsespetsialisti või sotsiaalnõuniku poole, kes hindab isiku teenuse osutamise vajaduse ulatust ja korraldab teenuse osutamise.

  (2) Turvakoduteenuse osutamise kauemaks kui üks ööpäev otsustab Tori valla hoolekandekomisjon.

  (3) Teenuse osutamine lõpetatakse, kui:
  1) isik ei ole enam abitus olukorras;
  2) isiku toimetulek on tagatud muude sotsiaaltoetuste ja –teenustega, mis ei ole vältimatu abi;
  3) isik keeldub pakutud abist;
  4) isik rikub sihilikult turvakodu sisekorraeeskirju;
  5) isik lahkub teenuselt.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Sindi Linnavolikogu 10.03.2016 määruse nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 19 punkt 6 „varjupaigateenus“ ja punkt 7 „turvakoduteenus“ ning 3. peatüki 7. jagu „Varjupaigateenus“ ja 8. jagu „Turvakoduteenus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Are Vallavolikogu 11.03.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 20 punkt 6 „varjupaigateenus“ ja punkt 7 „turvakoduteenus“ ning 3. peatüki 7. jagu „Varjupaigateenus“ ja 8. jagu „Turvakoduteenus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Tori Vallavolikogu 20.04.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 15 lõike 3 punkt 1 „varjupaigateenus“ ja punkt 2 „turvakoduteenus“ ning § 27 „Varjupaigateenus“ ja § 28 „Turvakoduteenus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json