ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tori valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise ning eluruumi tagamise teenuse osutamise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2019, 11

Tori valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise ning eluruumi tagamise teenuse osutamise kord

Vastu võetud 21.02.2019 nr 64

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, elamuseaduse § 8 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 41, § 42 ja § 43 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Tori valla (edaspidi vald) omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise ning eluruumi tagamise teenuse osutamise kord (edaspidi kord) sätestab valla omandis olevate munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide kasutusse andmise tingimused ja menetluse korra.

  (2) Korras reguleerimata juhtudel juhindutakse võlaõigusseadusest, asjaõigusseadusest, elamuseadusest, korteriomandi- ja korteriühistuseadusest, sotsiaalhoolekande seadusest ja teistest Eesti Vabariigi ning valla asjakohastest õigusaktidest.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eluruum korra mõttes on valla omandis olev mis tahes eluruum, mis on elamu või selle osa, korter või osa korterist ning tuba või selle osa korteris koos ühiskasutuses oleva köögi jm abiruumidega.

  (2) Munitsipaaleluruum on vallale kuuluv elamu või korter, mis on kasutatav alaliseks elamiseks ja vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele.

  (3) Sotsiaaleluruum on Tori valla omandis olev võõrandamisele mittekuuluv munitsipaaleluruum, mille vallavalitsus võib anda üürile isikule või perekonnale, kes vajab eluaset ja ei ole iseseisvalt suuteline sotsiaalmajanduslikust olukorrast lähtuvalt endale või oma perekonnale eluruumi muretsema.

  (4) Tööandja eluruum on vallale kuuluv elamu või korter, mis antakse kasutusse teenistus- või töösuhte ajaks tööandja eluruumina.

2. peatükk ELURUUMI TAGAMISE TEENUSE JA VALLA OMANDIS OLEVATE SOTSIAALELURUUMIDE KASUTUSSE ANDMISE TINGIMUSED 

1. jagu ELURUUMI TAGAMISE TEENUS 

§ 3.   Eluruumi tagamise teenuse eesmärk

  (1) Eluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. Teenuse osutamise aluseks ei ole pelgalt madal sissetulek.

  (2) Eluruumi tagamise teenusena annab Tori Vallavalitsus isikule üürile sotsiaaleluruumi või abistab isikut üürikorteri sissemaksuks ühekordse toetuse andmisega.

§ 4.   Eluruumi tagamise teenuse sihtgrupp

  Eluruumi tagamise teenust on õigustatud taotlema isik, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse registreeritud Tori vald. Teenust on õigustatud taotlema:
  1) kinnipidamiskohast vabanenud isik, kui tema rahvastikuregistrisse kantud alaline elukoht enne kinnipidamiskohta paigutamist asus haldusreformijärgse Tori valla territooriumil ning kellel puudub võimalus asuda elama endisesse eluruumi või iseseisvalt leida uut elamispinda;
  2) isik, kellel lõpeb asendushooldusteenuse osutamine ning kelle rahvastikuregistrisse kantud alaline elukoht enne asendushooldusteenusele suunamist asus haldusreformijärgse Tori valla territooriumil;
  3) isik, kelle eluruum on hävinenud või muutunud elamiskõlbmatuks;
  4) isik, kes ei ole ise suuteline eluruumi endale või oma perekonnale soetama ega üürima;
  5) isik, kes vajab täiendavaid sotsiaalteenuseid, mida ei ole võimalik talle harjumuspärases keskkonnas osutada;
  6) isik, kes vajab vältimatu sotsiaalabina ajutist peavarju.

§ 5.   Eluruumi tagamise teenuse taotlemine

  (1) Eluruumi tagamise teenuse taotleja (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsusele taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ja taotlejaga ühist eluruumi taotlevate perekonnaliikmete isiku- ja kontaktandmed;
  2) eluruumi tagamise teenuse vajaduse ja/ning elukoha vahetamise soovi põhjendus;
  3) periood, mis ajaks eluruumi tagamise teenust vajatakse;
  4) andmed taotleja ja tema perekonna majandusliku seisu kohta (kinnisvara, sõidukid, väärtpaberid, kolme viimase kuu sissetulekud jms);
  5) andmed seni kasutatava eluruumi ning sellest ilmajäämise põhjuste kohta;
  6) vajadusel taotluse seisukohast olulised andmed tervisliku seisundi kohta (nt erivajadused, kui vajatakse kodu kohandamist puudest tulenevatel põhjustel jms).

  (2) Asjaolude selgitamiseks on sotsiaaltöö spetsialistil õigus taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente ja andmeid.

  (3) Puudustega esitatud taotluse korral antakse taotlejale tähtaeg taotluse täiendamiseks ja andmete esitamiseks. Tähtajaks puuduste mittekõrvaldamise korral jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 6.   Eluruumi tagamise teenuse taotluse menetlemine

  (1) Esitatud taotlus vaadatakse läbi Tori valla hoolekandekomisjoni poolt vastavalt sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud tähtajale, kui muudes õigusaktides pole sätestatud teisiti.

  (2) Sotsiaaleluruumi üürile andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega, arvestades hoolekandekomisjoni ettepanekut. Korraldusse märgitakse muuhulgas:
  1) üürniku nimi ja isikukood ning temaga koos eluruumi elama asuvate leibkonna liikmete isikuandmed;
  2) eluruumi tüüp ja aadress;
  3) eluruumi suurus;
  4) eluruumi üürimäär ruutmeetri kohta;
  5) eluruumi üürilepingu tähtaeg.

  (3) Sotsiaaleluruumi üürile andmisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on esitatud ebaõigeid andmeid või on andmeid varjatud;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja ei esita nõutud täiendavaid dokumente;
  4) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada taotlejale vajalik eluruum;
  5) taotleja ja tema perekonna sotsiaalmajanduslikku olukorda on võimalik parandada muul viisil;
  6) taotlejal on võlgnevus Tori valla ees.

  (4) Vaba või sobiva sotsiaaleluruumi puudumisel lisab sotsiaaltöö spetsialist hoolekandekomisjoni ettepanekul taotleja eluruumi tagamise teenust vajavate isikute nimekirja (edaspidi nimekiri). Isikut teavitatakse taotluse menetlemise käigust.

  (5) Nimekirjas olevale isikule sotsiaaleluruumi üürile andmiseks ettepaneku tegemisel arvestab hoolekandekomisjon taotleja nimekirjas oleku aega, nimekirja lisamise põhjuseid, eluasemeprobleemi tõsidust, sotsiaaleluruumi vastavust isiku vajadustele ja muid olulisi asjaolusid.

  (6) Sotsiaaltöö spetsialist kustutab taotleja nimekirjast:
  1) tema avalduse alusel;
  2) isikuga sotsiaaleluruumi kasutamiseks üürilepingu sõlmimisel;
  3) ühekordse toetuse andmisel üürikorteri sissemaksu sooritamiseks;
  4) nimekirjas olemise asjaolude ära langemise tõttu;
  5) eraldatud sotsiaaleluruumi vastuvõtmisest põhjendamatul keeldumisel;
  6) muudel asjaoludel, mille tõttu isiku nimekirjas olek ei ole põhjendatud.

  (7) Nimekirja lisatud isik on kohustatud taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete muutumisel andmeid uuendama, esitades vallavalitsusele 30 päeva jooksul muudatuste toimumisest kirjaliku teatise ja vastavad dokumendid.

2. jagu VALLA OMANDIS OLEVATE MUNITSIPAALELURUUMIDE KASUTUSSE ANDMINE 

§ 7.   Munitsipaaleluruumi kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Munitsipaaleluruumi kasutusse andmise eesmärgiks on vallale kuuluvate korteriomanditesse alalise elaniku leidmine ja teatava tulu teenimine.

  (2) Munitsipaaleluruumi on õigustatud taotlema järgmised isikud:
  1) orvud ja vanemliku hoolitsuseta isikud, kellel lasteasutusest, eestkostjate või hooldajate juurest Tori valda tagasipöördumisel ei ole võimalik endisesse eluruumi elama asuda;
  2) isikud, kelle eluruum kuulub lammutamisele;
  3) isikud, kelle eluruum on hävinud või tunnistatud elamiskõlbmatuks;
  4) isikud, kes vabanesid kinnipidamiskohast ning kelle viimane elukoht oli Tori vallas ning kelle eluruum ei ole säilinud;
  5) isikud, kes töötavad Tori valla haldusterritooriumil ja ei oma siin elamispinda ega leia üüriturult sobivat eluruumi;
  6) vallale vajalikud spetsialistid;
  7) Tori valla haldusterritooriumil alaliselt elavad üksikuks jäänud pensionärid ja noored pered.

§ 8.   Tööandja eluruumi kasutusse andmise põhimõtted

  Tööandja eluruumi üürimise taotlust on õigustatud esitama vallavalitsuse teenistuja, vallavalitsuse hallatava asutuse töötaja või muu valla jaoks oluline tööjõud (õpetaja, arst vm kvalifitseeritud spetsialist), kes ei oma eluruumi valla territooriumil.

§ 9.   Eluruumi üürimise taotlus

  (1) Eluruumi taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse, kus peab olema märgitud muuhulgas:
  1) taotleja ja temaga koos eluruumi elama asuvate leibkonna liikmete isiku- ja kontaktandmed;
  2) taotletava eluruumi tüüp (munitsipaal- või tööandja eluruum) ning taotlemise põhjus.

  (2) Taotluses esitatud andmete õigsust kinnitab taotleja oma allkirjaga.

  (3) Asjaolude selgitamiseks on õigus vajadusel taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente ja andmeid ja vajadusel teostada kontrolli seniste elamistingimuste üle.

  (4) Puudustega esitatud taotluse korral antakse taotlejale tähtaeg taotluse täiendamiseks ja andmete esitamiseks. Tähtajaks puuduste mittekõrvaldamise korral jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 10.   Eluruumi üürimiseks esitatud taotluse menetlemine

  (1) Eluruumi üürile andmise otsustab vallavalitsus korraldusega, milles märgitakse muuhulgas:
  1) üürniku nimi ja isikukood ning temaga koos eluruumi elama asuvate leibkonna liikmete isikuandmed;
  2) eluruumi tüüp ja aadress;
  3) eluruumi suurus;
  4) eluruumi üürimäär ruutmeetri kohta;
  5) eluruumi üürilepingu tähtaeg.

  (2) Eluruumi üürile andmisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on esitatud ebaõigeid andmeid või on andmeid varjatud;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja ei esita nõutud täiendavaid dokumente;
  4) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada taotlejale vajalik eluruum;
  5) taotleja ja tema perekonna sotsiaalmajanduslikku olukorda on võimalik parandada muul viisil.

3. peatükk ÜÜRILEPINGU SÕLMIMINE 

§ 11.   Üürilepingu sõlmimine ning eluruumi üleandmise ja vastuvõtmise korraldamine

  (1) Üürile antava eluruumi üürilepingu sõlmimise ja eluruumi üürnikule üleandmise-vastuvõtmise korraldab majandusosakond.

  (2) Eluruum antakse üürilepingu sõlmimisel üürnikule üle ja võetakse eluruumi üürilepingu lõppemisel üürnikult vastu üleandmise-vastuvõtmise aktiga, mis on üürilepingu lahutamatu lisa.

  (3) Eluruumide üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastab valla haldusjuht. Vajadusel kaasatakse üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise juurde valla sotsiaalosakonna ametnik.

  (4) Üürileping sõlmitakse hiljemalt 14 (neliteist) tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest taotlejale. Nimetatud tähtaja jooksul mõjuva põhjuseta üürilepingu sõlmimata jätmisel taotleja poolt on vallavalitsusel õigus tunnistada vastav korraldus kehtetuks.

§ 12.   Eluruumi üürilepingu tingimused

  (1) Eluruumi üürilepingusse märgitakse:
  1) üürileandja, üürniku ning üürnikuga eluruumi elama asuvate leibkonna liikmete isikuandmed;
  2) üürilepingu sõlmimise aluseks olev õigusakt;
  3) üürilepingu objekt ning üürile andmise tähtaeg;
  4) eluruumi suurus;
  5) üür ja kõrvalkulud ning arveldamise kord;
  6) üürileandja ja üürniku õigused ning kohustused;
  7) üürilepingu jõustumise, muutmise, pikendamise ja lõpetamise sätted.

  (2) Üüri suuruse eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus kehtestab vallavalitsus.

  (3) Üür tasutakse jooksva kalendrikuu eest. Kõrvalkulud tasutakse eelneva kuu eest.

  (4) Lisaks üürile on üürnik kohustatud tasuma eluruumi kõrvalkulud, mis on tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud eluruumi kasutamisega. Kõrvalkulude suurus sõltub eluruumi kasutamisega seotud valla või kolmandate isikute poolt osutatud teenuste tegelikust maksumusest.

§ 13.   Üürilepingu pikendamine

  (1) Üürilepingu tähtaja pikendamiseks peab üürnik esitama eluruumi üürimise vajaduse säilimisel vallavalitsusele põhjendatud taotluse hiljemalt kaks kuud enne üürilepingu lõppemist.

  (2) Üürilepingu pikendamise taotlusi menetletakse vastavalt käesolevas korras sätestatule.

  (3) Juhul, kui üürnik ei ole täitnud kõiki üürilepingujärgseid kohustusi, kuid isik jätkuvalt ei ole ise võimeline eluruumi endale või oma perekonnale tagama ja kui eluruumi üürilepingu pikendamata jätmine ohustab oluliselt isiku või tema perekonna toimetulekut, elu või tervist, võib vallavalitsus taotlejale eraldada üürile väiksemaid kulutusi nõudva eluruumi.

§ 14.   Eluruumi üürilepingu lõppemine

  (1) Eluruumi üürileping lõpeb tähtaja möödumisega ja üürnik on kohustatud eluruumi tähtaja möödumisel vabastama.

  (2) Eluruumi üürilepingut on õigus ennetähtaegselt lõpetada seaduses ja käesolevas korras sätestatud alustel.

  (3) Üürnik võib üürilepingu ennetähtaegselt igal ajal üles öelda, esitades üldjuhul vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne üürilepingu lõpetamist vastavasisulise kirjaliku taotluse vallavalitsusele.

  (4) Vallavalitsus võib eluruumi üürilepingu erakorraliselt üles öelda eelkõige juhul, kui:
  1) eluruumi üürnik ja/või temaga koos elavad isikud rikuvad pidevalt üürilepingu tingimusi;
  2) eluruumi üürnik ja/või temaga koos elavad isikud rikuvad eluruumi sisekorraeeskirju;
  3) üürniku ja temaga koos elavate perekonnaliikmete sotsiaalmajandusliku olukorra hindamisel selgub, et üürnikul ei ole enam vajadust eluruumi tagamise teenuse järele;
  4) eluruumi üürnik on üüri ja/või kõrvalkulude tasumise eest võlgnevuses vähemalt kahel järjestikusel kalendrikuul.

  (5) Vallavalitsus otsustab üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise korraldusega. Üürilepingu lõpetamisest teatatakse üürnikule kirjalikult ette üldjuhul vähemalt 14 (neliteist) kalendripäeva.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Sindi Linnavolikogu 12.02.2004 määrus nr 26 „Sindi linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Are Vallavolikogu 11.03.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 20 punkt 9 „eluruumi tagamine“ ning 3. peatüki 10. jagu „Eluruumi tagamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Tori Vallavolikogu 20.04.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 15 lõike 2 punkt 5 „eluruumi tagamine“ ja § 21 „Eluruumi tagamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Sindi Linnavolikogu 10.03.2016 määruse nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 19 punkt 9 „eluruumi tagamine“ 10. jagu „Eluruumi tagamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Sauga Vallavolikogu 24.04.2014 määrus nr 15 „Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json