Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Ruhnu valla toetusfondi kasutamise kord

Väljaandja:Ruhnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2019, 17

Ruhnu valla toetusfondi kasutamise kord

Vastu võetud 27.06.2018 nr 7
RT IV, 29.06.2018, 71
jõustumine 02.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.03.2019RT IV, 09.03.2019, 112.03.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Ruhnu valla toetusfondist (edaspidi toetusfond)
  1) tegevustoetuste ja ettevõtlustoetuste (edaspidi koos toetused) ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste ja stipendiumite andmise ning nende kasutamise üle järelevalve teostamise kord.
  2) vallavalitsuse poolt ilma täiendava taotluse esitamiseta antavate toetuste ja preemiate (edaspidi koos „valitsuseraldis“) määramise kord.

§ 2.   Toetuste ja stipendiumite andmise eesmärk

  Toetuste ja stipendiumite andmise eesmärgiks on ettevõtjate ja kodanikualgatuse toetamise kaudu:
  1) luua Ruhnu saare elanikele paremaid elutingimusi ja rohkem valikuvõimalusi;
  2) abistada vallaelanikke hariduse omandamisel ja teadustöö tegemisel;
  3) abistada vallaelanikke kultuuri, spordi, hobide ja loominguga tegelemisel;
  4) elavdada Ruhnu valla kultuurielu ja kogukondlike sündmuste tähistamist;
  5) aidata kaasa ettevõtluskeskkonna arendamisele viisil, mis avaldab mõju võimalikult paljudele ettevõtjatele ja pakub avalikke teenuseid;
  6) aidata kaasa ettevõtluse edendamisele Ruhnu vallas läbi töökohtade säilitamise või loomise;
  7) toetada ettevõtlusega alustamist või uute teenuste ja tegevusvaldkondade arendamise;
  8) elavdada noorsootööd;
  9) toetada innovatiivsete ideede arendamist saarel;
  10) toetada väljaspool Ruhnu saart toimuvaid, kuid Ruhnu saare positiivse maine kujundamisele kaasaaitavaid tegevusi.

§ 3.   Valitsuseraldise määramise eesmärgid

  Valitsuseraldise määramise eesmärkideks on:
  1) premeerida silmapaistva tulemuse eest õppetöös, sporditegevuses, kultuurivaldkonnas, loomingulises või ühiskondlikus tegevuses;
  2) toetada tegevuste või ürituste läbiviimist, mis omavad positiivset mõju Ruhnu valla mainele, ettevõtluskeskkonna arendamisele ning avalikkuse teadlikkuse tõstmisele Ruhnu vallast;
  3) toetada loodus- või muu õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju likvideerimist, olenemata loodus- või muu õnnetusjuhtumi asukohast.

§ 4.   Toetusfondi rahastamine

  Toetusfondi rahastatakse valla eelarvest ja sihtotstarbelistest annetustest.

§ 5.   Toetusfondi vahendite suunamine

  Toetusfondi maht kinnitatakse Ruhnu valla eelarve koosseisus. Annetused arvestatakse toetusfondi mahtu jooksvalt.

2. peatükk TEGEVUSTOETUSE JA STIPENDIUMITE TAOTLEMINE NING TAOTLUSE MENETLEMINE  

§ 6.   Stipendium

  (1) Stipendium on õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks ühekordselt või perioodiline korrapäraselt makstav toetus.

  (2) Stipendiumit saab taotleda vallavalitsuse poolt välja kuulutatud avalikul konkursil. Teave konkursi toimumise kohta avaldatakse valla veebilehel.

  (3) Konkursi tingimustes tuleb määrata vähemalt
  1) tegevus, milleks stipendium antakse;
  2) stipendiumi suurus;
  3) stipendiumi maksmise kord (ühekordne või perioodiline);
  4) taotluse esitamise tähtaeg.

  (4) Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri alusel Ruhnu vallas.

  (5) Vabas vormis esitatud taotluses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, isikukood, elukoht ja sidevahendite andmed (telefon, e-posti aadress);
  2) stipendiumi kasutamise täpsem kirjeldus (näiteks koolituse või teadustöö sisu kokkuvõte);
  3) taotluse esitamise kuupäev;
  4) taotleja või taotleja seadusliku esindaja allkiri.

§ 7.   Tegevustoetus

  (1) Toetust saab taotleda tegevustele, mis vastavad §-s 2 nimetatud eesmärkidele ja on mittetulunduslikud.

  (2) Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, MTÜ ja SA-d, kelle toetust vajav tegevus toetab määruse eesmärke.

  (3) Tegevustoetuse taotlemiseks kuulutatakse välja taotlusvoor, kuhu esitatakse käesoleva määruse lisa 1 kohane taotlus koos lisa 1.1 kohase tegevustoetuse eelarvega. Vallavalitsus kuulutab aastas välja vähemalt ühe taotlusvooru, mis ei või kesta vähem kui 14 päeva.

  (4) Tegevustoetust saab taotleda ainult taotlusvooru jooksul ja kuni 15 kuud taotlusvooru lõppemisest toimuva tegevuse rahastamiseks.

  (5) Tegevustoetuse taotlemisel esitatakse kogu ürituse eelarve ja teised toetusallikad, näidates ära Ruhnu vallavalitsuse poolt taotletava tegevustoetuse osa selles.

3. peatükk ETTEVÕTLUSTOETUSTE TAOTLEMINE NING TAOTLUSTE MENETLEMINE  

§ 8.   Toetuse taotleja ja nõuded toetuse taotlejale

  (1) Ettevõtlustoetust saavad taotleda äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle aadressiks äriregistris on Ruhnu vald ja kelle taotlusega seotud tegevus toimub Ruhnu valla territooriumil.

  (2) Taotlejal ei tohi olla maksuvõlgnevusi või on need ajatatud.

  (3) Taotleja varasemad Ruhnu vallalt saadud toetuste aruanded peavad olema esitatud tähtaegselt ning vallavalitsuse poolt kinnitatud.

  (4) Taotleja ei tohi olla majanduslikes raskustes.

§ 9.   Toetatavad tegevused ja kulude abikõlbulikkus

  (1) Ettevõtlustoetuse eesmärk on toetada:
  1) Ruhnu vallas seni puudu oleva teenuse pakkumise alustamist;
  2) Ruhnu vallas seni vähesel määral pakutava teenuse osutamise alustamist, kui on kirjeldatud täiendav nõudlus teenuse pakkumise järele;
  3) Ruhnu vallas seni pakutava teenuse edasi arendamist lisandväärtuse loomise kaudu;

  (2) Mitteabikõlbulikud kulud
  1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja liisimise kulud;
  2) käibemaks juhul, kui projektitoetuse taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist käibemaksuseaduse alusel;
  3) sularahamaksed;
  4) riigilõiv, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja muu finantsteenusega seotud kulu;
  5) õigus- ja raamatupidamisteenuse kulud;
  6) amortisatsioonikulud;
  7) viivis, trahv ja muu rahaline karistus ning kohtumenetluse korral menetluskulud;
  8) sotsiaal- ja tulumaks ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksed;
  9) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimisega või investeeringuobjektiga otseselt seotud;

§ 10.   Toetuse tingimused

  (1) Projekti eelarve aluseks olevate tegevuste maksumuste saamiseks tuleb esitada hinnapakkumus. Hinnapakkumus peab olema Pakkuja poolt allkirjastatud.
[RT IV, 09.03.2019, 1 - jõust. 12.03.2019]

  (2) Kui hinnapakkumisi pole võimalik võtta, tuleb koostada arvestuslik detailne eelarve ning selgitus, millistel alustel on eelarve koostatud ja miks pole võimalik hinnapakkumisi võtta.

§ 11.   Taotlusvooru avamine

  (1) Ettevõtlustoetuse taotlemiseks kuulutab vallavalitsus välja taotlusvooru ning teavitab sellest Ruhnu valla kodulehel www.ruhnu.ee. Taotlusvoor peab olema avatud vähemalt 14 kalendripäeva.

  (2) Vabade vahendite olemasolul võib aasta jooksul välja kuulutada mitu taotlusvooru.

§ 12.   Taotluse esitamine

  (1) Ettevõtlustoetuse taotlemiseks esitab taotleja lisa 2 kohase taotluse koos lisa 2.1 kohase eelarve ning lisa 2.2 kohase lihtsustatud äriplaaniga.

  (2) Omafinantseeringuprojektile tuleb lisaks ettevõtlustoetuse vormikohasele taotlusele esitada rakendusüksusele (EAS, PRIA jmt) esitatud projektdokumentatsioon koos kõigi lisadega.

§ 13.   Taotluse kontrollimine

  (1) Vallavalitsus kontrollib 10 tööpäeva jooksul pärast taotlusvooru lõppu esitatud taotluste ja dokumentide nõuetele vastavust ja õigsust.

  (2) Taotlust menetleval ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ning dokumente.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses või sellele lisatud dokumentides informeerib vallavalitsus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul kui taotleja jätab puudused kõrvaldamata, lõpetatakse taotluse menetlus.

  (4) Kui vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

  (5) Vastavuskontrolli läbinud taotluseid hindab vallavalitsus või vallavalitsuse vähemalt kolmeliikmeline komisjon (edaspidi Hindamiskomisjon).

§ 14.   Taotluste hindamine

  (1) Taotlusi hindab Hindamiskomisjon pärast taotluse nõuetele vastavuse kontrolli 10 päeva jooksul.

  (2) Taotlust hinnatakse skaalal 0–10, kus 0 – puudulik, 10 – suurepärane;

  (3) taotluse hindamisel antud maksimaalne koondhinne moodustub hindajate kaalutud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest;

  (4) taotlust ei rahuldata, kui aritmeetiline keskmine jääb alla 6,0 punkti;

  (5) Hindamiskomisjonil on õigus küsida Taotlejalt täiendavat teavet või vajadusel kutsuda Taotleja projekti kaitsma Hindamiskomisjoni koosolekule.

  (6) Hindamiskomisjoni otsuse kinnitab vallavalitsus ja teavitab sellest taotlejat.

§ 15.   Hindamiskriteeriumid

  Taotluste hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
  1) Projekti vastavus toetuse eesmärkidele – projekt vastab määruse § 2 toodud eesmärkidele, projekti vajalikkus on välja toodud ja põhjendatud;
  2) Projekti teostatavuse realistlikkus – Projekt on hästi läbi mõeldud, eelarve põhjendatud ja realistlik. Tegevused täidavad projekti eesmärki, on optimaalsed ja loogilises järjekorras ning projekti tegevused viiakse ellu hiljemalt kuue kuu jooksul peale toetuslepingu sõlmimist;
  3) Projekti jätkusuutlikkus – projektiga kavandatud tegevused tagavad taotleja äritegevuse jätkumise ning taotlejal on võimekus projekt ellu viia, taotleja jätkab äritegevust ning kasutab toetuse abil soetatud vara sihtotstarbeliselt vähemalt kolme aasta jooksul pärast toetuslepingu sõlmimist;
  4) Uute töökohtade lisandumine, säilitamine - taotleja peab näitama ja selgitama, millisel kujul kavandatava projekti tegevuse elluviimise järgselt töökoht luuakse või säilitatakse;
  5) Uute teenuste või toodete lisandumine, olemasolevate teenuste või toodete kvaliteedi parandamine - projektiga kutsutakse ellu teenus või toode, mida Ruhnu vallas seni ei pakuta või mille pakkumine on vähene ega vasta turunõudlusele või arendatakse edasi Ruhnu vallas pakutavat teenust – taotleja peab näitama, et kavandatud teenust Ruhnu saarel ei osutata või teenuse osutajad ei suuda katta kogu turunõudlust, kuid kohapealse teenuse osutamise järele on nõudlus ja vajadus olemas ning kuidas käesoleva projektiga pakkumine tagatakse.

§ 16.   Ettevõtlustoetuse eraldamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Ettevõtlustoetuse eraldamisel lähtutakse paragrahvis 19 toodud sätetest.

  (2) Ettevõtlustoetuse lepingu sõlmimisel lähtutakse paragrahvis 20 toodud sätetest, arvestades käesolevas paragrahvis toodud erisusi.

  (3) Omafinantseeringuprojekti korral ei kanta toetust taotlejale üle enne vastava programmi toetuse rahuldamise otsuse või käskkirja kinnitamist rakendusüksuse poolt.

§ 17.   Ettevõtlustoetuse aruandlus ja järelevalve

  (1) Ettevõtlustoetuse aruandlusel lähtutakse paragrahvis 21 toodud sätetest, arvestades käesolevas paragrahvis toodud erisusi.

  (2) Omafinantseeringuprojektide korral peab taotleja lisaks ettevõtlustoetuse lõpparuandele esitama vallavalitsusele ka toetusprogrammi rakendusüksuse (EAS, PRIA jmt) poolt kinnitatud kogu projekti lõpparuande koos kõikide lõpparuande juurde kuuluvate lisadega.

  (3) Ettevõtlustoetuse järelevalve teostamisel lähtutakse paragrahvis 22 toodud sätetest, arvestades käesolevas paragrahvis toodud erisusi.

4. peatükk TEGEVUSTOETUSTE JA STIPENDIUMITE ERALDAMINE JA JÄRELEVALVE  

§ 18.   Taotluste kontrollimine

  (1) Vallavalitsus kontrollib 10 tööpäeva jooksul esitatud taotluste ja dokumentide nõuetele vastavust ja õigsust.

  (2) Taotlust menetleval ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ning dokumente.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses või sellele lisatud dokumentides informeerib vallavalitsus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul kui taotleja jätab puudused kõrvaldamata, lõpetatakse taotluse menetlus.

  (4) Kui vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse või stipendiumi määramiseks.

§ 19.   Toetuse ja stipendiumi eraldamine

  (1) Toetuse ja stipendiumi eraldamise ning toetuse suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse või stipendiumi eraldamisest isikule, kes ei ole esitanud varasema eraldatud toetuse kasutamise kohta § 21 sätestatud aruannet.

  (3) Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse või stipendiumi eraldamisest või rahastada taotlust osaliselt:
  1) rahaliste vahendite puudumisel;
  2) toetuse või stipendiumi taotluse nõuetele mittevastavusel;
  3) juhul kui tegevus, milleks taotleti toetust, on käesoleva määruse eesmärkide täitmiseks ebaoluline;
  4) taotletav summa on võrreldes toetusfondi suurusega ebaproportsionaalselt suur.

§ 20.   Lepingu sõlmimine ja toetuse tagasi nõudmine

  (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse või stipendiumi saajaga lepingu toetuse või stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise kohta.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse või stipendiumi suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse või stipendiumi ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse kasutamise lõpparuande esitamise aeg ja kord;
  5) stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise tõendamise dokumendid;
  6) vastutus lepingu rikkumise korral;
  7) muud lepingu olulised tingimused.

  (3) Kui toetuse või stipendiumi saaja teatab, et tegevus, mille korraldamiseks talle toetus või stipendium eraldati, jääb ära, lõpetatakse toetuse või stipendiumi saajaga leping ning toetuse või stipendiumi saaja kohustub toetuseks eraldatud summa vallavalitsusele tagastama.

  (4) Vallavalitsusel on õigus ettevõtlustoetus osaliselt või täies mahus tagasi nõuda, kui ettevõtlustoetuse saaja kolme aasta jooksul peale toetuslepingu sõlmist
  1) ei jätka äritegevust;
  2) ei loo või säilita töökohta, kuid töökoha loomine ja säilitamine on projekti mõistes oluline tegevus;
  3) ei alusta teenuse osutamist ega jätka teenuse edasi arendamist, kuid tegevused on projekti mõistes olulised tegevused;
  4) ei vii toetusega kavandatud tegevust ellu kuue kuu jooksul peale toetuslepingu sõlmimist (välja arvatud Omafinantseeringuprojekti korral);
  5) ei esita objektiivset põhjendust asjaolude muutumise kohta.

§ 21.   Aruandlus

  (1) Tegevustoetuse või stipendiumi saaja peab hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse toimumist esitama vallavalitsusele toetuse või stipendiumi kasutamise lõpparuande (määruse lisad 1.2 ja 1.3), s.h ürituse täieliku eelarve täitmise. Toetuse saaja lisab lõpparuandele toetuse osa kasutamist näitavad kuludokumentide koopiad. Vallavalitsusel on õigus nõuda kuludokumente ka kogu tegevuse tulude laekumise ja kulude tegemise tõestamiseks kas osaliselt või kogu tegevuse mahus.

  (2) Ettevõtlustoetuse saaja peab hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse toimumist esitama vallavalitsusele ettevõtlustoetuse kasutamise lõpparuande (määruse lisa 2.2 ja lisa 2.3).
[RT IV, 09.03.2019, 1 - jõust. 12.03.2019]

  (3) Lõpparuande kinnitab vallavalitsus korraldusega.
[RT IV, 09.03.2019, 1 - jõust. 12.03.2019]

5. peatükk VALITSUSERALDISE MÄÄRAMINE, ERALDAMINE JA JÄRELEVALVE  

§ 22.   Valitsuseraldise määramise ettepanek

  (1) Valitsuseraldise määramiseks võib teha kirjaliku ettepaneku vallavanem, vallavalitsuse liige või vallavalitsuse hallatava asutuse juht.

  (2) Ettepanekus peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) ettepaneku tegija nimi ja ametikoht;
  2) põhjendus valitsuseraldise määramiseks;
  3) valitsuseraldise suurus;
  4) ettepaneku esitamise kuupäev;
  5) ettepaneku tegija allkiri.

§ 23.   Valitsuseraldise määramine

  (1) Valitsuseraldise määramine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Korralduses märgitakse vähemalt:
  1) valitsuseraldise saaja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  2) valitsuseraldise suurus;
  3) valitsuseraldise põhjendus;
  4) vajadusel muud olulised andmed ja tingimused.

§ 24.   Lepingu sõlmimine

  (1) Kui valitsuseraldis eraldatakse enne ürituse, mida valitsuseraldisega toetatakse, toimumist ja valitsuseraldise saaja on nõus valitsuseraldist vastu võtma, sõlmitakse sellekohane vallavalitsuse korralduses sätestatud tingimustele vastav leping. Lepingus sätestatakse vallavalitsuse õigus nõuda ja valitsuseraldise saaja kohustus esitada dokumente, mis tõendaksid valitsuseraldise kasutamist vastavalt lepingule.

  (2) Kui valitsuseraldise saaja ei täida lepingus sätestatud tingimusi või ei kasuta eraldist sihtotstarbeliselt, nõuab vallavalitsus valitsuseraldise tagasi.

§ 25.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus leping lõpetada ja nõuda eraldatud toetus või stipendium tagasi.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 26.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1  Tegevustoetuse taotlus

Lisa 1.1  Tegevustoetuse eelarve

Lisa 1.2  Tegevustoetuse lõpparuanne

Lisa 1.3  Tegevustoetuse lõpparuande lisa

Lisa 2  Ettevõtluse taotlemise avaldus

Lisa 2.1  Ettevõtlustoetuse eelarve

Lisa 2.2 Ettevõtlustoetuse lõpparuanne
[RT IV, 09.03.2019, 1 - jõust. 12.03.2019]

Lisa 2.3 Ettevõtlustoetuse lõpparuande lisa
[RT IV, 09.03.2019, 1 - jõust. 12.03.2019]

Lisa 2.4 Ettevõtlustoetuse lõpparuanne
[Kehtetu RT IV, 09.03.2019, 1 - jõust. 12.03.2019]

Lisa 2.5 Ettevõtlustoetuse lõpparuande lisa
[Kehtetu RT IV, 09.03.2019, 1 - jõust. 12.03.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json