HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord

Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2019, 40

Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord

Vastu võetud 29.05.2014 nr 14
RT IV, 10.06.2014, 28
jõustumine 13.06.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2018RT IV, 28.02.2018, 8803.03.2018
28.02.2019RT IV, 09.03.2019, 912.03.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 ja huvikooli seaduse § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Viljandi linna munitsipaalhuvikoolis lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) poolt makstava õppetasu maksmise ja soodustuse andmise kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Huvikoolina käsitletakse käesoleva korra mõistes Viljandi Huvikooli, Viljandi Kunstikooli, Viljandi Muusikakooli ja Viljandi Spordikooli.

  (2) Õppur käesoleva korra tähenduses on huvikooli nimekirja kantud õpilane.

  (3) Õppuri elukohana käesoleva korra tähenduses käsitletakse tema Eesti rahvastikuregistri järgset elukohta.

  (4) Õppetasu käesoleva korra tähenduses on huvikoolide õppekulude osaline katmine vanema poolt Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) määratud suuruses.

  (5) Käesoleva korra § 4 lõike 3 mõistes käsitletakse huvikoolina lisaks erahuvikoole, millel on koolitusluba ning mille õppurite andmed on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).
[RT IV, 28.02.2018, 88 - jõust. 03.03.2018, kehtib tagasiulatuvalt alates 01.01.2019 kuni 31.12.2019.]

§ 3.   Õppetasu maksmine

  (1) Vanem kinnitab õppetasu maksmise kohustust huvikooli sisseastumisavaldust allkirjastades.

  (2) Õppetasu makstakse vanema poolt linnavalitsuse väljastatud arve alusel arvel näidatud tähtajaks.

  (3) Õppuri mistahes põhjusel huvikoolist väljaarvamisel väljaarvamise hetkeks tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

§ 4.   Õppetasu maksmise soodustus

  (1) Õppetasu soodustus 50% kehtib õppurile, kes on tervislikel põhjustel õppetööst puudunud rohkem kui 4 nädalat (28 kalendripäeva ja enam) ning see kinnitatakse huvikooli direktori käskkirjaga. Õppuri puuduma jäämisest tervislikel põhjustel on vanem kohustatud teavitama huvikooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (2) Õppetasu soodustus 100% kehtib Viljandi Spordikooli taotluse alusel Audentese Spordigümnaasiumi õppurile, kes on kantud Viljandi Spordikooli nimekirja.

  (3) Õppetasu soodustus 100% kehtib õppurile, kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
  1) on perest, mille netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% kehtivast töötasu alammäärast kuus;
  2) on toimetulekutoetust saavast perest, toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul;
  3) on perest, kus huvikoolis õpib 3 õppurit;
  4) on perest, kus kasvab 4 või enam alla 19-aastast last.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 kehtestatud õppetasu maksmise soodustust on õigus taotleda vanemal, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn ning tema elukoha aadress ühtib lapse elukoha aadressiga.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud õppuri vanem võib taotleda õppetasu maksmise soodustust ühe huvikooli ringi kohta

  (6) Soodustuse taotlemise korra kehtestab Viljandi Linnavalitsus.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Käesoleva korra § 2 lõige 5 kehtib tagasiulatuvalt alates 01.01.2019 kuni 31.12.2019.
[RT IV, 09.03.2019, 9 - jõust. 12.03.2019]

/otsingu_soovitused.json